IPSC%20LOGO%203

 

 

 

TARPTAUTINĖ PRAKTINIO ŠAUDYMO KONFEDERACIJA

PISTOLETŲ (REVOLVERIŲ)

VARŽYBŲ TAISYKLĖS

 

2012 sausio leidimas

 

 

 

 

 

 

Lietuviškas vertimas

Vertė:

Linas Karosas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akronimai „IPSC“, „DVC“ ir „IROA“, IPSC logotipas, pavadinimas „International Range Officers Association“, „IROA“ logotipas, IPSC taikiniai ir moto „Diligentia, Vis, Celeritas“ yra registruoti bei susiję su šaudymu Tarptautinės Praktinio Šaudymo Konfederacijos prekiniai ženklai.

 

Fiziniams ir juridiniams asmenims, bei kitoms organizacijoms, nepriklausančioms IPSC (ar IPSC Regionui), draudžiama naudoti šiuos ženklus be išankstinio raštiško IPSC Prezidento (ar IPSC Regiono direktoriaus) sutikimo.


 

TURINYS

 

 

 

1. SKYRIUS. ŠAUDYMO PRATIMŲ KŪRIMAS. 3

1.1. Bendrieji principai 3

1.2. Pratimų tipai 3

1.3. IPSC varžybų sankcionavimas. 4

2. SKYRIUS. ŠAUDYKLOS IR PRATIMŲ KONSTRUKCIJA.. 5

2.1. Bendrieji reikalavimai 5

2.2. Pratimų konstravimo kriterijai 6

2.3. Pratimo konstrukcijos pakeitimas. 7

2.4. Saugos plotai 7

2.5. Bandomojo šaudymo, taikymosi plotas. 7

2.6. Prekybos plotai 8

2.7. Higienos punktai 8

3. SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PRATIMĄ.. 9

3.1. Bendros taisyklės. 9

3.2. Rašytinis pratimo aprašymas. 9

3.3. Vietinės, Regioninės ir Nacionalinės taisyklės. 9

4. SKYRIUS. ŠAUDYKLOS ĮRANGA.. 10

4.1. Taikiniai – bendros taisyklės. 10

4.2. IPSC patvirtinti pistoletų taikiniai – Popierinis. 10

4.3. IPSC patvirtinti pistoletų taikiniai – Metalas. 11

4.4. Trapūs ir Sintetiniai taikiniai 11

4.5. Šaudyklos įrangos ar paviršiaus pertvarkymas. 11

4.6. Šaudyklos įrangos gedimas ir kiti padariniai 12

5. SKYRIUS. VARŽOVO ĮRANGA.. 13

5.1. Pistoletai (revolveriai) 13

5.2. Dėklai ir kita varžovo įranga. 13

5.3. Atitinkama apranga. 14

5.4. Akių ir ausų apsauga. 15

5.5. Šaudmenys ir jų įranga. 15

5.6. Chronografas ir galios faktorius. 15

5.7. Varžovo įrangos užsikirtimai (gedimai) 17

5.8. Oficialūs varžybų šaudmenys. 17

6. SKYRIUS. VARŽYBŲ STRUKTŪRA.. 19

6.1. Bendrieji principai 19

6.2. Varžybų divizionai 19

6.3. Varžybų kategorijos. 20

6.4. Regioninės komandos. 20

6.5. Varžovo statusas ir narystė. 20

6.6. Varžovų tvarkaraštis ir grupės. 21

6.7. Tarptautinio klasifikavimo sistema („ICS“) 21

7. SKYRIUS. VARŽYBŲ ADMINISTRACIJA.. 22

7.1. Teisėjai 22

7.2. Teisėjų disciplina. 22

7.3. Varžybų teisėjų skyrimas. 22

8. SKYRIUS. ŠAUDYMO PRATIMAS. 24

8.1. Pradinė ginklo padėtis. 24

8.2. Varžovo pradinė padėtis. 24

8.3. Šaudyklos komandos. 25

8.4. Užtaisymas, pertaisymas ir ištaisymas pratimo metu. 26

8.5. Judėjimas. 26

8.6. Pagalba arba įsikišimas. 26

8.7. Taikymasis, „Sausas“ šaudymas ir šaudymo pratimo apžiūrėjimas. 27

9. SKYRIUS. VERTINIMAS. 28

9.1. Bendros taisyklės. 28

9.2. Vertinimo būdai 29

9.3. Lygus rezultatas. 29

9.4. Vertinimo ir baudų dydžiai 29

9.5. Vertinimo strategija. 29

9.6. Rezultatų patikrinimas ir ginčai 30

9.7. Rezultatų protokolai 30

9.8. Atsakomybė už vertinimą. 31

9.9. Pasislepiančių taikinių vertinimas. 31

9.10. Oficialus laikas. 32

9.11. Vertinimo programa. 32

10. SKYRIUS. BAUDOS. 33

10.1. Procedūros baudos – bendros taisyklės. 33

10.2. Procedūros baudos – ypatingi pavyzdžiai 33

10.3. Diskvalifikavimas – bendros taisyklės. 34

10.4. Diskvalifikavimas už atsitiktinį šūvį 34

10.5. Diskvalifikavimas už nesaugų ginklo laikymą. 35

10.6. Diskvalifikavimas už nesportišką elgesį 35

10.7. Diskvalifikavimas – neleistina būklė. 36

11. SKYRIUS. ARBITRAŽAS IR TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS. 37

11.1. Bendros taisyklės. 37

11.2. Komiteto sudėtis. 37

11.3. Laiko ribos ir arbitražo eiga. 37

11.4. Mokestis. 38

11.5. Procedūros taisyklės. 38

11.6. Sprendimas ir tolimesni veiksmai 38

11.7. Trečiosios pusės protestas. 38

11.8. Taisyklių išaiškinimas. 38

12. SKYRIUS. KITI KLAUSIMAI. 40

12.1. Priedai 40

12.2. Kalba. 40

12.3. Atsakomybė. 40

12.4. Lytis. 40

12.5. Terminai 40

12.6. Matavimai 42

PRIEDAS A1. IPSC VARŽYBŲ LYGIAI 43

PRIEDAS A2. IPSC PRIPAŽINIMAS. 44

PRIEDAS A3. „SHOOT-OFF“ ELIMINAVIMO LENTELĖ. 45

PRIEDAS B1. TAIKINIŲ TVIRTINIMAS. 46

PRIEDAS B2. IPSC TAIKINYS. 47

PRIEDAS B3. IPSC MINI TAIKINYS. 48

PRIEDAS C1. IPSC POPPER TAIKINIŲ KALIBRAVIMAS. 49

PRIEDAS C2. IPSC POPPER TAIKINIAI 50

PRIEDAS C3. IPSC LĖKŠTĖS. 51

PRIEDAS C4. CHRONOGRAFO PATIKRINIMO BLANKAS. 52

PRIEDAS D1. OPEN DIVIZIONAS. 53

PRIEDAS D2. STANDARD DIVIZIONAS. 54

PRIEDAS D3. CLASSIC DIVIZIONAS. 55

PRIEDAS D4. PRODUCTION DIVIZIONAS. 56

PRIEDAS D5. REVOLVER DIVIZIONAS. 58

PRIEDAS E1. DĖTUVĖS MATMENYS. 59

PRIEDAS E2. EKIPUOTĖS IŠDĖSTYMO SCHEMA. 60

PRIEDAS E3. JUOSTELĖS KLIJAVIMAS ANT KRIAUNŲ.. 61

PRIEDAS E4. NULEISTUKO TESTAVIMO PROCEDŪRA. 62

PRIEDAS F1. VERTINIMO RANKŲ GESTAI 63

 


                                           1. SKYRIUS. ŠAUDYMO PRATIMŲ KŪRIMAS

Žemiau išvardinti pratimų konstravimo principai apibrėžia kriterijus, atsakomybę ir apribojimus, kuriais vadovaujasi pratimų kūrėjai, esantys IPSC sporto architektais.

1.1. Bendrieji principai

1.1.1. Saugumas – IPSC varžybos turi būti sukurtos, sukonstruotos ir vedamos, atkreipiant atitinkamą dėmesį į saugumą.

1.1.2. Kokybė - IPSC varžybų vertė yra apibrėžta pratimo užduočių kokybe. Sukurti šaudymo pratimai, visų pirma, turi patikrinti varžovo IPSC šaudymo įgūdžius, o ne jo fizinius sugebėjimus.

1.1.3. Balansas - taiklumas, jėga ir greitis yra lygiaverčiai IPSC šaudymo elementai ir yra išreikšti lotyniškais žodžiais “Diligentija, Vis, Celeritas” (D.V.C.). Tinkamai subalansuotas pratimas labai priklauso nuo užduoties pobūdžio, tačiau pratimai turi būti kuriami ir IPSC varžybos turi būti vedamos taip, kad šie elementai būtų įvertinti vienodai.

1.1.4. Įvairumas – IPSC šaudymo užduotys turi būti skirtingos. Nėra būtina kurti naujų šaudymo pratimų kiekvienoms rungtynėms, tačiau nė vienas šaudymo pratimas negali būti kartojamas ir naudojamas kaip šaudymo meistriškumo įvertinimo matas.

1.1.5. Laisvas stilius – IPSC varžybos yra laisvo stiliaus. Varžovui turi būti leidžiama spręsti pratimo užduotis laisva eiga ir pistoletų (revolverių) bei lygiavamzdžių šautuvų varžybose visada turi būti leidžiama šaudyti į „visus matomus taikinius“. Po starto signalo joks pratimas negali nurodyti privalomo dėtuvės keitimo bei negali nurodyti šaudymo padėties, vietos ar stovėsenos, išskyrus atvejus, nurodytus toliau. Tačiau gali būti sukurtos tokios aplinkybės bei gali būti sukonstruoti barjerai ar kitos fizinės kliūtys, kurios verčia varžovą pratimo eigoje stovėti tam tikroje padėtyje, vietoje ar stovėsenoje.

1.1.5.1. I ir II lygio varžybose nebūtina griežtai laikytis laisvo stiliaus reikalavimų ar šovinių skaičiaus apribojimo (žiūrėti 1.2. skyrių).

1.1.5.2. Trumpuose ir klasifikaciniuose pratimuose (Standard, Classifiers) gali būti reikalaujama privalomojo dėtuvės keitimo, tam tikros šaudymo padėties, vietos ir/ar stovėsenos.

1.1.5.3. Įprastiniuose ir klasifikaciniuose pratimuose gali būti nurodoma šaudyti tik stipriąja ar tik silpnąja ranka, nereikalaujant naudoti fizines apribojimo priemones (pvz. juosta prisegamas riešas). Nurodyta ranka šaudoma išimtinai tik nuo tos pratimo vietos, kuri nurodyta pratimo aprašyme.

1.1.5.4. Jei pratimo aprašyme nurodoma šaudyti tik stipriąja ar tik silpnąja ranka, galioja 10.2.8. punktas. Jei pratimo aprašyme varžovui pratimo metu nurodoma tiktai nešti, paimti ar laikyti objektą šaudant, galioja 10.2.2. punktas.

1.1.5.5. Pratimo kūrėjai gali leisti varžovui laukti starto signalo bet kurioje tinkamai pažymėtoje pratimo vietoje.

1.1.6. Sunkumas – IPSC varžybos turi turėti įvairaus sunkumo užduotis. Nei viena šaudymo užduotis ar apribotas laikas negali būti užprotestuoti kaip draudžiami. Tai neliečia kitų nešaudymo užduočių, kurios turi būti prieinamos skirtingo sudėjimo, ūgio ar fizinių galių varžovams.

1.1.7. Iššūkis – IPSC varžybos pripažįsta iššūkį dinamiškam šaudymui naudojant didelės galios ginklus, taip pat visada turi būti taikomas minimalus galios faktorius, privalomas visiems varžovams, kad atspindėti šį iššūkį.

1.2. Pratimų tipai

IPSC šaudymo varžybose gali būti tokių tipų šaudymo pratimai:

1.2.1. Įprastiniai šaudymo pratimai:

1.2.1.1. „Trumpas pratimas“ negali reikalauti daugiau nei 12 šūvių. Pratimo dizainas ir konstrukcija negali reikalauti daugiau nei 9 šūvių į vertinamus taikinius iš vienos padėties ar vietos.

1.2.1.2. „Vidutinis pratimas“ negali reikalauti daugiau nei 24 šūvių. Pratimo dizainas ir konstrukcija negali reikalauti daugiau nei 9 šūvių iš vienos padėties ar vietos, bet taip pat negali leisti varžovui šaudyti į visus pratimo taikinius iš vienos šaudymo padėties ar vietos.

1.2.1.3. „Ilgas pratimas“ negali reikalauti daugiau nei 32 šūvių. Pratimo konstrukcija negali reikalauti daugiau nei 9 šūvių iš vienos padėties ar vietos, bet taip pat negali leisti varžovui šaudyti į visus pratimo taikinius iš vienos šaudymo padėties ar vietos.

1.2.1.4. Rekomenduojamas IPSC varžybų balansas yra: 3 trumpi pratimai, 2 vidutiniai pratimai ir 1 ilgas pratimas. Žymus nukrypimas nuo šio reikalavimo nebus sankcionuotas IPSC.

1.2.2. Specialūs pratimai:

1.2.2.1. Klasifikacija (Classifiers)- Regiono Direktorato ir/arba IPSC patvirtinti pratimai tam, kad nustatytų regioninę ar tarptautinę varžovų klasifikaciją. Klasifikacinis pratimas turėtų atitikti šių taisyklių reikalavimus ir turi būti vykdomas tiksliai pagal pratimo aprašyme nurodytas pastabas ir schemas. Kad būtų pripažinti, rezultatai patvirtinimui turėtų būti pateikiami atitinkama  forma (su nustatytu mokesčiu ir kitais reikalavimais).

1.2.2.2. Dvikova (Shoot-Off) – pratimas vykdomas atskirai nuo varžybų. Du atrinkti varžovai vienu metu eliminavimo tvarka šaudo į dvi gretimas ir vienodas taikinių eiles (žr. A1 priedą). Kiekviena taikinių eilė negali reikalauti daugiau nei 12 šūvių ir kiekvienas varžovas turi atlikti privalomą dėtuvės keitimą tarpe tarp šaudymo i pirmą ir paskutinį taikinį.

1.3. IPSC varžybų sankcionavimas

1.3.1. Pratimų kūrėjai, siekiantys gauti IPSC sankciją, turi laikytis pagrindinių pratimų kūrimo ir konstravimo principų bei kitų IPSC taisyklių ir reikalavimų. Pratimai, neatitinkantys šių reikalavimų, nebus sankcionuojami, ir varžybos negali būti skelbiamos kaip sankcionuotos IPSC varžybos.

1.3.2. Pateikiamas IPSC patvirtinimui pratimas gali būti nepatvirtinamas, jei taikinių išdėstymas ir padėtys yra nelogiškos ar nepraktinės.

1.3.3. IPSC prezidentas, jo paskirtas atstovas ar konfederacijos Oficialus varžybų asmuo (tik tokia tvarka) gali panaikinti IPSC sankciją rungtynėms, jei, jo nuomone, varžybos ar bet kuri jų dalis:

1.3.3.1. neatitinka pratimų kūrimo principų, tikslo ar dvasios, arba;

1.3.3.2. pastatyta žymiai nukrypus nuo patvirtinto dizaino, arba;

1.3.3.3. pažeidžiama bet kuri iš šių IPSC taisyklių; arba;

1.3.3.4. IPSC šaudymo sportui užtraukiama prasta reputacija.

1.3.4. IPSC varžybų lygių reikalavimai ir rekomendacijos yra nurodytos A1 priede.


 

                             2. SKYRIUS. ŠAUDYKLOS IR PRATIMŲ KONSTRUKCIJA

Toliau išvardinti IPSC varžybų šaudymo pratimų konstravimo principai apibrėžia kriterijus, atsakomybę ir apribojimus, kuriais vadovaujasi pratimų kūrėjai, varžybų organizatoriai ir teisėjai.

2.1. Bendrieji reikalavimai

2.1.1. Fizinė konstrukcija – organizatorius yra atsakingas už kuriamų pratimų saugumą, fizinių konstrukcijų saugumą ir kiekvieno pratimo nustatytus reikalavimus, tai kontroliuoja šaudyklos teisėjas (RM). Reikia imtis atitinkamų priemonių, kad varžybų metu būtų išvengta varžovų, teisėjų ar žiūrovų sužeidimų. Kur tik įmanoma, pratimo konstrukcija turi neleisti varžovui panaudoti ginklą neapdairiai ar nesaugiai. Konstruojant pratimą, reikia imtis priemonių, kad teisėjas turėtų tinkamą priėjimą prie varžovo, jam šaudant, ir galėtų jį prižiūrėti.

2.1.2. Saugūs šaudymo kampai – šaudymo pratimas visada turi būti konstruojamas, turint omenyje saugius šaudymo kampus. Reikia atsižvelgti į saugią taikinių ir konstrukcijos rėmų padėtį ir į visus galimus rikošetus. Galinių ir šoninių kulkų gaudyklių (pylimų) matmenys turi būti aptarti pratimo konstravimo metu. Kol kitaip nenustatyta, laikoma, kad maksimalus ginklo vamzdžio nukreipimas nuo pratimo vidurio į visas puses negali būti didesnis nei 90 laipsnių. Pažeidus, galioja 10.5.2. taisyklė.

2.1.2.1. Regiono direktoriui leidus ir patvirtinus, gali būti leidžiami specifiniai (padidinti ar sumažinti) pratimo ar šaudyklos saugos kampai. Pažeidus juos taikomas taisyklių 10.5.2. punktas. Visos saugos kampų detalės ir kitos sąlygos (pvz. sumažintas vertikalus kampas taikomas tik kai pirštas yra skliaustelio viduje)  turi būti iš paskelbti prieš rungtines ir turi būti įtraukti į rašytinius pratimų aprašymus (taip pat žiūrėti 2.3. skyrių).

2.1.3. Minimalus atstumas – jei pratime yra naudojami metaliniai taikiniai ar metalinė kieta priedanga, reikia imtis priemonių, kad šaudymo metu varžovas ir teisėjai būtų ne arčiau kaip 7 metrai iki jų. Jei įmanoma, tam tikslui naudojamos fizinės kliūtys. Jei Baudos linija (Fault line) naudojama apriboti priartėjimą prie metalinių taikinių, ji turėtų būti statoma ne arčiau kaip 8 metrai iki taikinių tam, kad neatsargiai ją peržengus, būtų išlaikyta ne mažesnė nei 7 metrų distancija iki metalinių taikinių (žiūrėti 10.4.7. punktą). Taip pat turi būti pasirūpinta metaliniais kuoliukais (turėklais ar pan.) esančiais ugnies linijoje.

2.1.4. Taikinių padėtis – kai pratimas sukonstruotas su ne iš karto šaudomais taikiniais, organizatoriai ir teisėjai turi apsaugoti ar apriboti aplinkinę teritoriją, į kurią teisėjai, žiūrovai ar varžovai negalėtų patekti. Kiekvienam varžovui turi būti leidžiama spręsti varžybinę užduotį savaip ir negali būti trukdomas ar verčiamas vykdyti pratimą kokiu nors būdu, kuris gali sukelti nesaugius veiksmus. Taikiniai turi būti išdėstyti taip, kad, šaudant į juos kai pamatoma, varžovas nepažeistų saugos kampų.

2.1.5. Šaudyklos paviršius – jei įmanoma, šaudyklos paviršius turi būti paruoštas ar perdarytas prieš varžybas taip, kad suteiktų atitinkamą saugumą varžovams ir teisėjams. Reikia atsižvelgti į atšiaurių oro sąlygų ir varžovų veiksmų padarinius. Teisėjai gali papilti žvyro, smėlio ar kitų medžiagų ant sugadinto šaudyklos paviršiaus, siekiant išlaikyti saugumą. Varžovai negali protestuoti prieš tokius šaudyklos priežiūros veiksmus.

2.1.6. Kliūtis – natūralios ar dirbtinės kliūtys šaudymo pratime turi būti įveikiamos skirtingo ūgio ir sudėjimo varžovams ir turi būti sukonstruotos bei panaudotos, išnaudojant prideramą saugumą visiems varžovams, teisėjams ir žiūrovams.

2.1.7. Bendros šaudymo linijos – šaudymo pratimuose, kuriuose varžovai šaudo vienu metu nuo bendros šaudymo linijos (pvz. dvikova), turi būti minimalus 3 metrų tarpas tarp kiekvieno varžovo.

2.1.8. Taikinių išdėstymas – išdėstant popierinius taikinius, reikia pasirūpinti, kad būtų išvengta „šaudymo kiaurai“:

2.1.8.1. Taikinių padėtys turi būti aiškiai pažymėtos ant taikinių stovų, kad varžybų metu keičiant taikinius, būtų užtikrintos jų pastovios vietos. Taikinių stovai turi būti patikimai pritvirtinti arba jų vieta aiškiai pažymėta šaudyklos paviršiuje, kad varžybų metu užtikrintų pastovią padėtį. Be to, prieš varžybas ant taikinių stovų ar rėmų turi būtį pažymėti ir nurodyti taikinių tipai, kad, vykstant rungtynėms, vertinami taikiniai neapsikeistų su nevertinamais ar baudos taikiniais.

2.1.8.2. Kai popieriniai ir metaliniai taikiniai išdėstyti vienas prie pat kito, būtina minimaliai sumažinti tikimybę, kad skeveldros nuo metalinio taikinio pataikytų į popierinį taikinį. 

2.1.8.3. Jei šaudymo pratime naudojami IPSC Popper taikiniai, riekia imtis priemonių ruošiant taikinio vietą, kad būtų užtikrintas taikinio funkcionavimas visų varžybų metu.

2.1.8.4. Statiniai taikiniai (pvz. tie, kurie nėra aktyvuojami) negali būti išdėstyti ant stovo didesniu nei 90 laipsnių kampu.

2.1.9. Visiems asmenims ir visada yra draudžiama artintis prie pylimų (sankasų) ar lipti ant jų, išskyrus atvejus, kai tai leidžia pratimo teisėjas (RO) (žiūrėti 10.6. skyrių).

2.2. Pratimų konstravimo kriterijai

Konstruojant  šaudymo pratimą, gali būti panaudoti įvairūs fiziniai barjerai, kad apribotų varžovo judėjimą ir sukurtų papildomas varžybines užduotis:

2.2.1. Baudos (Fault) linijos –rekomenduojama riboti varžovo judėjimą naudojant fizines kliūtis, tačiau galima naudoti ir baudos linijas. Baudos linijos naudojamos:

2.2.1.1. Apriboti nesaugų ir/ar nerealistišką priartėjimą prie taikinių arba atsitraukimą nuo jų;

2.2.1.2. Imituoti fizinių kliūčių, barjerų naudojimą;

2.2.1.3. Apibrėžti visos šaudymo teritorijos ar jos dalies ribas.

2.2.1.4. Baudos linijos kiekviename varžybų pratime turėtų būti tvirtai pritvirtintos, turi būti iškilusios mažiausiai 2 cm nuo žemės paviršiaus, turi būti pagamintos iš medienos arba kitos tvirtos medžiagos ir nudažytos atitinkama spalva (geriausiai raudona). Jei nenaudojamas ištysai pažymint visą šaudymo plotą, baudos linijos turėtų būti mažiausiai 1,5 m ilgio ir skaitoma, kad jos tęsiasi iki begalybės (taip pat žiūrėti 4.4.1. punktą).

2.2.1.5. Jei šaudymo pratimas turi judėjimo trajektoriją nurodyta baudos linijomis ir/arba aiškiai nurodytą šaudymo plotą, kiekvienas varžovas, kirtęs judėjimo trajektoriją ir/ar pasitraukęs iš šaudymo ploto, kad sutrumpinti kelią, gauna po vieną procedūros baudą už kiekvieną šūvį po baudos linijų kirtimo (peržengimo)

2.2.2. Kliūtys – šaudymo pratimas gali turėti dideles kliūtis, kurias varžovas privalo įveikti. Tokiu būdu naudojamos kliūtys negali viršyti 2 metrų aukščio. Kliūtys, aukštesnės nei 1 metras, turi turėti pagalbines įveikimo priemones, palengvinančias varžovo pastangas jas įveikti, ir dėl varžovų saugumo turi būti sukonstruotos tokiais būdais:

2.2.2.1. Kliūtys turi būti tvirtai pritvirtintos ir paremtos, kad, naudojant, užtikrintų tinkama tvirtumą. Jei įmanoma, turi būti pašalinti per daug aštrūs ar šiurkštūs paviršiai, kad varžovams ar teisėjams sumažėtų galimybė susižeisti.

2.2.2.2. Kliūties nusileidimo pusė neturi turėti jokių atsikišimų ar pavojingų vietų.

2.2.2.3. Privaloma leisti varžovams išbandyti tokias kliūtis prieš atliekant šaudymo pratimą.

2.2.2.4. Įveikiant kliūtis, negalima reikalauti, kad varžovas įsidėtų ginklą į dėklą.

2.2.3. Barjerai –barjerai turi būti konstruojami tokiais būdais:

2.2.3.1. Jie turi būti pakankamai aukšti ir pakankamai tvirti, kad tarnautų kaip buvo sumanyta. Jei prie barjerų nėra įrengta šaudymo platformą ar panašiai, mažiausiai 1,8 m aukščio barjerai laikomi besitęsiantys aukštyn iki begalybės (taip pat žiūrėti 10.2.1.1 punktą).

2.2.3.2. Jie turi turėti nuo šoninių briaunų atgal nukreiptas baudos linijas.

2.2.4. Tuneliai – tunelis, kurį varžovas turi pereiti, turi būti sukonstruotas iš tinkamos medžiagos ir gali būti bet kokio ilgio. Tačiau, turi būti įrengta pakankamai liukų, kad varžybų teisėjai galėtų saugiai stebėti varžovo veiksmus. Tunelio įėjimo briaunos turi būti paruoštos, kad sumažintų varžovų ir teisėjų galimybę susižeisti. Pratimo kūrėjai turi aiškiai nurodyti įėjimo į tunelį ir išėjimo iš jo dalis, taip pat šaudymo tvarką esant tunelyje (pavyzdžiui, baudos linijas).

2.2.5. „Cooper“ tunelis – „Cooper“ tunelis gali būti sukonstruotas iš bet kokio aukščio atremtų kuolų (pvz., medinių), laikančių laisvai uždėtus medinius skersinius. Uždėti skersiniai gali nukristi, jei varžovas atsitiktinai juos užkliudytų ar pastumtų (žiūrėti 10.2.5. punktą), todėl jie turi būti pakankamai lengvi, kad nesukeltų pavojaus krentant.

2.2.6. Pratimo atramos – jei šios priemonės skirtos pagelbėti varžovui judant ar šaudant į taikinius, jos turi būti sukonstruotos, atsižvelgiant į varžovų ir teisėjų saugumą. Turi būti sudarytos sąlygos teisėjams bet kuriuo metu saugiai stebėti ir kontroliuoti varžovo veiksmus. Atramos turi būti tvirtos, kad atlaikytų jų naudojimą per visas varžybas.

2.2.7. Langai ir angos – turi būti išdėstomi tokiame aukštyje, kad dauguma varžovų juos pasiektu. Turi būti suteikta galimybė varžovams pasinaudoti tvirta platforma, neskiriant už tai baudų.

2.3. Pratimo konstrukcijos pakeitimas

2.3.1. Teisėjai, tam tikrais sumetimais, gali pakeisti fizinę pratimo konstrukciją arba šaudymo pratimo vykdymo eigą, jei tokie pakeitimai yra leidžiami šaudyklos teisėjo (RM). Bet kokie iš anksto paskelbtų šaudymo pratimų fiziniai pakeitimai ar papildymai turi būti atlikti iki varžybų pradžios.

2.3.2. Visi varžovai turi būti kuo greičiau įspėti apie tokius pakeitimus. Vėliausiai jie turi būti įspėti žodžiu atsakingo už šaudymo pratimą teisėjo pratimo paaiškinimo metu.

2.3.3. Jei šaudyklos teisėjas  (RM) leidžia tokius veiksmus po varžybų pradžios, jis privalo:

2.3.3.1. Leisti tęsti šaudyti pratimą su pakeitimais tiems varžovams, kurie dar nebaigė to pratimo. Jei varžovo veiksmai sukėlė pratimo pasikeitimus, varžovas privalo peršaudyti pataisytą pratimą, atsižvelgiant į 2.3.4.1. punktą ; arba

2.3.3.2. Jei įmanoma, pareikalauti iš visų varžovų peršaudyti pataisytą pratimą, anuliuojant visus buvusius to pratimo rezultatus.

2.3.3.3. Varžovui atsisakius peršaudyti pratimą, pagal šias taisykles, teisėjo įsakymu, jo rezultatas tame pratime prilyginamas nuliui, neatsižvelgiant į ankstesnius bandymus.

2.3.4. Jeigu šaudyklos teisėjas  (RM) (po konsultacijų su varžybų direktoriumi (MD)) nustatė, kad fiziniai ar procedūriniai pakeitimai sukėlė varžybinę nelygybę ir visiems varžovams neįmanoma peršaudyti pakeistą pratimą arba pratimas pasidarė netinkamas ar neveikiantis, tada pratimas anuliuojamas ir visų varžovų rezultatai tame pratime yra išbraukiami iš varžybų rezultatų.

2.3.4.1. Varžovas, kuris buvo diskvalifikuotas pratime, kuris vėliau buvo anuliuotas, gali būti reabilituotas, jei varžovas įteikė aukščiausio lygio apeliacija (pvz. Šaudyklos teisėjui  (RM) ar arbitražo komisijai) ir nustatoma, kad diskvalifikacija tiesiogiai priskirtina pratimo anuliavimo priežastims.

2.3.5. Netinkamų oru, šaudyklos teisėjas (RM) gali įsakyti uždengti popierinius taikinius permatoma apsauga nuo drėgmės ir/arba įrengti stogelius. Šis veiksmas negali būti pagrindu apeliacijai (žiūrėti 6.6.1. punktą). Šia apsauga popieriniai taikiniai dengiami, tol, kol kitaip nenuspręs šaudyklos teisėjas (RM).

2.3.6. Jei šaudyklos teisėjas (RM) (pasitaręs su Varžybų direktoriumi (MD)) mano, kad klimatinės sąlygos paveikė arba gali paveikti varžybų saugumą ar/ir eigą, jis gali įsakyti sustabdyti visus šaudymus, kol nebus duota komanda“ atnaujinti šaudymą“.

2.4. Saugos plotai

2.4.1. Varžybų organizatorius yra atsakingas už atitinkamo skaičiaus saugos plotų įrengimą varžybose. Jie turi būti patogiai išdėstyti ir lengvai atpažįstami pagal ženklus.

2.4.2. Saugos plotas turi turėti stalą, su aiškiai nurodyta saugia vamzdžio kryptimi, ir apibrėžtas ribas. Jei saugos plotas yra prie pylimo ir/arba turi šonines sienas, jos turi būti padarytos iš kulkas sulaikančios medžiagos. Saugos plotai turnyruose ir šautuvų varžybose turi turėti pakankamą kiekį ginklų stovų, išdėstytų prie, be ne viduje, saugos plotų, kad saugiai, vamzdžiu aukštyn, laikyti ginklus.

2.4.3. Varžovams leidžiama savarankiškai naudotis saugos plotais, atliekant žemiau išvardintus veiksmus, neišeinant už saugos ploto ribų ir nukreipus ginklą saugiu kampu. Pažeidimai gali būti diskvalifikavimo priežastimi (žiūrėti 10.5.1. punktą).

2.4.3.1. neužtaisytą ginklą išimti iš krepšio, įsidėti į krepšį, išimti ar įsidėti į dėklą.

2.4.3.2. su neužtaisytu ginklu treniruotis ginklo ištraukimą, „sausą šaudymą“, įdėjimą į dėklą.

2.4.3.3. treniruotis tuščių dėtuvių išėmimą ir įstatymą į pistoleto rankeną ir/arba atitraukinėti pistoleto užraktą.

2.4.3.4. vykdyti ginklo ir jo dalių ar priedų tikrinimą, išrinkimą, valymą, taisymą ir kitokią priežiūrą.

2.4.4. Saugos plote draudžiama turėti rankose/naudoti mokomuosius ir tikrus šovinius, palaidus, supakuotus ar sudėtus į dėtuves, bei revolverių užtaisymo įtaisus (žiūrėti 10.5.1.2. punktą).

2.5. Bandomojo šaudymo, taikymosi plotas

2.5.1. Kai įmanoma varžybose organizuoti bandomojo šaudymo ir taikymosi plotą (pratimą), jis turėtų veikti prižiūrint šaudyklos teisėjui (RM).

2.5.2. Varžovams leidžiama bandyti savo ginklus ir šovinius, laikantis visų saugumo taisyklių ir laiko bei kitų apribojimų, kuriuos nustato šaudyklos teisėjas (RM).

2.5.3. III lygio ar aukštesniuose turnyruose ir šautuvų varžybose, turi būti prieinami IPSC patvirtinti popieriniai ar metaliniai taikiniai (jei yra galimybė, su elektroniniu rezultatų parodymu ar savaime atsistatantys), kad varžovams palengvinti taikymąsi, atsižvelgiant į nuorodas C3 priede.

2.6. Prekybos plotai

2.6.1. Prekiautojai (pvz., individualus, įmonė ir kt. IPSC varžybose prekes teikiantys atstovai) yra asmeniškai atsakingi už saugią prekybą savo prekėmis bei už jų apsaugą, užtikrinant, kad pateikiamos prekės nesukeltų pavojaus asmenims. Demonstruojant surinktus ginklus, juos būtina iš anksto deaktyvuoti.

2.6.2. Šaudyklos teisėjas (RM) (po konsultacijos su varžybų direktoriumi (MD)) turėtų aiškiai apibrėžti prekybos plotus ir išaiškinti visiems prekeiviams “Leistinos prekybos taisykles”, atsižvelgiant į jų parduodamas prekes.

2.6.3. Varžovas gali laikyti neužtaisytą parduodamą ginklą, tik kai jis yra prekybos ploto ribose, bei turėtų būti išvengta ginklo vamzdžio nukreipimo į žmones.

2.6.4. Varžovams daužiama išsitraukti ginklą iš dėklo prekybos plotuose (žiūrėti 10.5.1. punktą). Varžovas, norėdamas patobulinti (remontuoti) savo ginklą, pirmiausia saugos plote privalo padėti ginklą į krepšį arba ginklo dėžutę ir tik po to šį ginklą perduoti meistrui prekybos plote.

2.7. Higienos punktai

2.7.1. Prie tualetų ir maitinimo vietų turi būti įrengtas pakankamas kiekis higienos punktų, kuriuose būtų galima nusiplauti rankas.


                                            3. SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PRATIMĄ

3.1. Bendros taisyklės

Varžovas pats atsako už saugų visų pratimo reikalavimų įvykdymą, tačiau iš jo galima tikėtis teisingų veiksmų tik po to kai jis gavo arba išklausė rašytinį pratimo aprašymą, kur nurodyti visi reikalaujami veiksmai. Informacija apie pratimą gali būti skirstoma į tokius tipus:

3.1.1. Skelbiamas Pratimas –  Registruoti varžovai ir/ar jų Regioninis Direktoratas vienu metu gauna visas šaudymo pratimų detales iki numatytos varžybų datos. Informacija gali būti pateikiama kaip fizinių, taip ir elektroninių būdu arba skelbiama interneto puslapiuose  (žiūrint 2.3. skirsnį).

3.1.2. Neskelbiamas Pratimas – taip pat, kaip ir 3.1.1., išskyrus tai, kad pratimo detalės yra neskelbiamos iš anksto.  Šaudymo pratimo instrukcijos pateikiamos pratimo rašytiniame aprašyme.

3.2. Rašytinis pratimo aprašymas

3.2.1. Patvirtintas šaudyklos teisėjo (RM) rašytinis pratimų aprašymas prieš varžybų pradžią turi būti iškabintas prie kiekvieno pratimo. Šis aprašymas turi pirmenybę prieš bet kurią kitą informaciją apie tą pratimą, paskelbtą ar išplatintą varžovams prieš varžybas. Rašytinis pratimo aprašymas turi suteikti varžovams mažiausiai tokią informaciją:

Taikiniai (tipas ir skaičius);

Minimalus šūvių skaičius;

Ginklo parengties būklė;

Starto padėtis;

Starto laikas: garsinis ar vizualinis signalas;

Procedūra.

3.2.2. Atsakingas už pratimą pratimo teisėjas (RO) privalo žodžiu perskaityti rašytinį aprašymą kiekvienai varžovų grupei. Pratimo teisėjas (RO) gali vizualiai pademonstruoti tinkamą starto poziciją ir ginklo padėtį.

3.2.3. Šaudyklos teisėjui  (RM) bet kuriuo metu leidžiama keisti rašytinį pratimo aprašymą tik aiškumo, nuoseklumo ir saugumo sumetimais (žiūrėti2.3. skirsnį).

3.2.4. Po rašytinio pratimo aprašymo paskelbimo visiems varžovams, šaudyklos Oficialus varžybų asmuo atsako į pateiktus klausimus, susijusius su pratimu, ir po to varžovams leidžiama išbandyti pratimo eiga. Praktinio pratimo bandymo laikas visiems varžovams turi būti vienodas. Jei pratime numatyti judantys taikiniai ar panašūs įrenginiai, jų judėjimo dažnumas ir tęstinumas turėtų būtų demonstruojamas visiems varžovams.

3.3. Vietinės, Regioninės ir Nacionalinės taisyklės

3.3.1. IPSC varžybose vadovaujamasi šiomis taisyklėmis. Organizatoriai negali įvesti vietinių taisyklių, išskyrus tuos atvejus, kai reikia laikytis vietinės jurisdikcijos įstatymų ar teisinių papročių. Bet kokios savanoriškai priimtos taisyklės, prieštaraujančios IPSC taisyklėms, negali būti taikomos IPSC varžybose be specialaus regioninio direktorato  ir IPSC Vykdomojo komiteto leidimo.


                                                      4. SKYRIUS. ŠAUDYKLOS ĮRANGA

4.1. Taikiniai – bendros taisyklės

4.1.1. Tik IPSC Asamblėjos patvirtinti taikiniai, pilnai atitinkantys B ir C prieduose nurodytus matmenis, gali būti naudojami visose IPSC pistoletų (revolverių) varžybose.

4.1.1.1. Jei vienas ar daugiau taikinių tiksliai neatitinka nustatytiems reikalavimams, ir jei jų pakeitimas taisyklingais taikiniais neįmanomas, Šaudyklos teisėjas (RM) turi nuspręsti ar neatitikimas gali būti priimtinas toms varžyboms, bei kokias 2.3. skyriaus nuostatas taikyti. Tačiau, šaudyklos teisėjo (RM) sprendimas liečia tik vykstančias varžybas ir negali būti precedentu kitoms, ateityje vyksiančioms tame regione, varžyboms, ar tų taikinių panaudojimui kitose varžybose.

4.1.2. Visose IPSC varžybose naudojami vertinami taikiniai turi būti nudažyti viena spalva, laikantis tokių reikalavimų:

4.1.2.1. IPSC taikinio ir Mini taikinio vertinamas plotas turi būti įprastos kartono spalvos, išskyrus atvejus, kai Šaudyklos teisėjo (RM) nuomone yra per mažas kontrastas su aplinka ir reikalinga kita spalva.

4.1.2.2. Vertinami metaliniai taikiniai turi būti nudažyti viena spalva, pageidautina balta.

4.1.3. Baudos taikiniai turi būti aiškiai pažymėti gerai matomu „X“ arba nudažyti viena visoms rungtynėms ar turnyrui unikalia ir skirtinga negu vertinami taikiniai spalva (pvz. jei baudos taikiniai geltoni, jie turi būti visi geltoni tose varžybose ar turnyre) . 

4.1.4. Taikiniai, naudojami šaudymo pratime, gali būti dalinai ar visiškai paslėpti, naudojant kietą ar minkštą (hard, soft) priedangą, šiais atvejais:

4.1.4.1. Priedanga, dalinai ar visiškai uždengianti taikinį, laikoma kieta priedanga (hard cover). Kur įmanoma, kieta priedanga turi būti konstruojama iš neperšaunamų medžiagų (Žiūrėti 2.1.3. punktą). Vien tiktai pilnas popierinis taikinys neturėtu būti naudojamas kaip kieta priedanga.

4.1.4.2. Priedanga, naudojama tik užmaskuoti taikinį, vadinama minkšta priedanga (soft cover). Šūviai, praėję pro minkštą priedangą ir pataikę į taikinį, yra užskaitomi. Šūviai, praėję pro minkštą priedangą ir pataikę į baudos taikinį, yra baudžiami. Visos paslėpto minkšta priedanga popierinio taikinio vertinimo zonos turi likti pilnos. Taikiniai, išdėstyti už minkštos priedangos, turi likti pakankamai pro ją matomi arba bent dalis paslėpto už minkštos priedangos taikinio turi gerai matytis.

4.1.5. Vienalyčiai, pilni taikiniai negali būti naudojami dviejų skirtingų taikinių demonstravimui, naudojant ribojančią liniją, ar nudažant skirtinga spalva. Taip pat draudžiamas tokių taikinių panaudojimas ne pagal tiesioginę paskirtį. 

4.2. IPSC patvirtinti pistoletų taikiniai – Popierinis

4.2.1. Yra dviejų dydžių popieriniai taikiniai, patvirtinti IPSC pistoletų (revolverių) rungtynėms (žiūrėti B priedą). IPSC Mini taikinys yra numatytas imituoti pilno dydžio IPSC taikinį pritvirtintą didesniu atstumu. Abiejų dydžių taikiniai gali būti viename šaudymo pratime, jei visi IPSC Mini taikiniai yra pritvirtinti ne arčiau kaip 2 metrai nuo tolimiausio pilno dydžio taikinio (pvz. jei tolimiausias pilno dydžio taikinys yra 15 m atstumu, tai artimiausias Mini taikinys gali būti ne arčiau kaip 17 m atstumu).

4.2.2. Popieriniai taikiniai turi turėti aiškiai pažymėtas, matomas iš priekio, vertinimo zonų linijas ir nevertinamą ribą, tačiau jos neturi būti matomos iki 10 metrų atstumo. Vertinimo zonos leidžia IPSC varžybose pripažinti galingumo faktorių.

4.2.2.1. Baudos taikiniai turi turėti aiškiai pažymėtą, matomą iš priekio, nevertinamą ribą (non-scoring line). Jei tokia linija nėra perforuota ar kitaip tinkamai pažymėta, šaudyklos teisėjas (RM) privalo užtikrinti, kad visi baudos taikiniai turėtų papildomai pažymėtą  nevertinamą ribą.

4.2.3. Kai popierinio taikinio vertinama zona turi būti dalinai paslėpta, pratimo kūrėjai gali modeliuoti kietą priedangą tokiais būdais:

4.2.3.1. Sukonstruojant priedangą iš tikrųjų dengiančią taikinio dalį (žiūrėti 4.1.4.1. punktą); arba

4.2.3.2. Nukerpant dalį taikinio, kurį laikoma uždengta kieta priedanga. Dalinai nukirpti popieriniai taikiniai turi turėti perkeltą nevertinamą ribą, kuri turi tęstis per visą vertinamą plotą (žiūrėti 4.2.2. punktą); arba

4.2.3.3. Nudažant viena ryškia spalva arba užklijuojant dalį taikinio, kad būtų aiškiai matoma riba, kuria imituojama kieta priedanga.

4.2.3.4. Kieta priedanga (ar uždengiantys baudos taikiniai) negali visiškai paslėpti popierinio taikinio aukščiausiai vertinamos zonos.

4.3. IPSC patvirtinti pistoletų taikiniai – Metalas

4.3.1. Bendros taisyklės:

4.3.1.1. Metaliniai vertinami taikiniai ir baudos taikiniai, kurie pataikius gali pasisukti briauna, yra draudžiami. Jų naudojimas varžybose gali būti IPSC sankcijos panaikinimo priežastimi.

4.3.1.2. Metaliniai vertinami taikiniai ir baudos taikiniai, kurie teisėjo nuomone nukrito ar apsivertė dėl pataikymo į atramą ar dėl kitokių priežasčių (pvz. vėjas, rikošetas, numušti lygiavamzdžio šautuvo užtaiso kamščio ir pan.), turi būti laikomi šaudyklos įrangos gedimu (žiūrėti 4.6.1. punktą.

4.3.1.3. Metaliniai vertinami taikiniai ir baudos taikiniai neturi nevertinimo ribos (non-scoring line).

4.3.1.4. Metaliniai vertinami taikiniai užskaitomi kaip pataikyti, jei į juos šaunama (pataikoma) ir jie nukrenta ar apsiverčia.

4.3.2. IPSC Poppers

4.3.2.1. IPSC Poppers ir IPSC Mini Poppers yra patvirtinti metaliniai taikiniai, sukurtas vertinti ginklų galingumą ir turėtų būti kalibruojami, kaip nurodyta C1 priede.

4.3.2.2. IPSC Mini Poppers taikiniai yra naudojami imituoti IPSC Poppers taikinį pastatytą didesniu atstumu. Abiejų dydžių taikiniai gali būti viename šaudymo pratime, jei visi IPSC Mini Poppers taikiniai yra statomi ne arčiau kaip 2 metrai nuo tolimiausio pilno dydžio Poppers taikinio (pvz. jei tolimiausias Poppers taikinys yra 15 m atstumu, tai artimiausias Mini Poppers taikinys gali būti ne arčiau kaip 17 m atstumu).

4.3.3. IPSC lėkštės (Plates)

4.3.3.1. Gali būti naudojamos įvairių išmatavimų IPSC lėkštės (žiūrėti C3 priedą).

4.3.3.2. Metalinės lėkštės nėra skirtos vertinti ginklų galingumą ir todėl nekalibruojamos. Jei metalinė lėkštė buvo tiesiogiai ir tinkamai pataikyta (pvz. pilnas kulkos skersmuo) bet nenukrito ar neapvirto, teisėjas gali paskelbti šaudyklos įrangos gedimą ir liepti varžovui peršaudyti pratimą, kai sugedusi lėkštė pataisoma.

4.3.3.3. Metalinės lėkštės nenukritusios po pirmo pataikymo, tačiau nukritusios po vėlesnio pataikymo, negali būti peršaudymo priežastimi.

4.3.3.4. Šaudymo pratime negali būti naudojamos vien tik lėkštės. Mažiausiai vienas vertinamas popierinis taikinys arba vertinamas Popper taikinys (net jei yra popierinis ar metalinis baudos taikinys) turi būti tokiame pratime.

4.3.4. Baudos taikiniai (No-shoots)

4.3.4.1. Metaliniai baudos Popper taikiniai ar lėkštės gali būti krentantys ar apsiverčiantys kai pataikoma, arba gali būti pritvirtinti ir kai pataikoma likti stovėti. Abiem atvejais, jei į juos pataikoma, jie turi būti uždažomi pratimo vertinimo metu. To nepadarius, paskesnis varžovas negali būti baudžiamas už matomus pataikymus ant baudos taikinio paviršiaus.

4.3.4.2. Gali būti naudojami patvirtinto popierinio taikinio dydžio metaliniai baudos taikiniai.

4.4. Trapūs ir Sintetiniai taikiniai

4.4.1. Trapūs taikiniai - tai tokie taikiniai kaip molinės ar keramikinės lėkštės. Jie nėra leistini sankcionuotose IPSC pistoletų (revolverių) varžybose. Taip pat jie negali būti naudojami kaip baudos linijos ar kitos priemonės, dėl kurių galima skirti baudas.

4.4.2. Sintetiniai taikiniai (pvz. savaime užsilipdantys ir pan.), kartais naudojami uždarose šaudyklose,  negali būti naudojami III Lygio ir aukštesnėse varžybose. Tačiau, Regiono direktoriui leidus tokie taikiniai gali būti naudojami jo regione organizuojamose I ir II Lygio varžybose.

4.5. Šaudyklos įrangos ar paviršiaus pertvarkymas

4.5.1. Varžovas niekada negali pertvarkyti paviršiaus natūralios aplinkos, konstrukcijų ar šaudyklos įrangos (įskaitant ir taikinius, taikinių stovus ar taikinių aktyvatorius). Pažeidėjai, pratimo teisėjo (RO) nuožiūra, gali būti nubausti viena procedūros bauda už kiekvieną atvejį.

4.5.2. Varžovas gali pareikalauti teisėjų atlikti pataisymus, kad užtikrintų šaudyklos paviršiaus, taikinių ar kitos įrangos pastovumą. Šaudyklos teisėjas (RM) šiuo klausimu turi lemiamą sprendimą.

4.6. Šaudyklos įrangos gedimas ir kiti padariniai

4.6.1. Šaudyklos įranga turi suteikti visiems varžovams teisingas ir lygias užduotis. Šaudyklos įrangos gedimu gali būti laikomas popierinių taikinių vietos pasikeitimas, pirmalaikis metalinio ar judančio taikinio aktyvavimas, mechaniškai ar elektroniškai veikiančios įrangos gedimas, atramų, durų, langų, liukų ir kliūčių gedimai ir kt.

4.6.1.1. Bet kokio ginklo pateikimas ir/arba naudojimas kaip „šaudyklos (pratimo) įrangos“ yra draudžiamas.

4.6.2. Varžovas, negalintis baigti šaudymo pratimo dėl šaudyklos įrangos gedimo ar dėl to, kad metaliniai ar judantys taikiniai prieš pratimą nebuvo tinkamai paruošti (pvz., nepakelti ar neužfiksuoti), privalo peršaudyti pratimą, kai šaudyklos įranga pataisoma.

4.6.2.1. Neužklijuoti popieriniai taikiniai nėra laikomi šaudyklos įrangos gedimu (žiūrėti 9.1.4. punktą).

4.6.3. Nuolatinis įrangos gedimas šaudymo pratimo metu gali baigtis šio pratimo išbraukimu iš varžybų rezultatų (žiūrėti2.3.4. punktą).


                                                         5. SKYRIUS. VARŽOVO ĮRANGA

5.1. Pistoletai (revolveriai)

5.1.1. Ginklai  yra apibrėžiami pagal divizionus (Divisions) (žiūrėti D priedą.), tačiau pratimo sąlygos lieka tos pačios visiems ginklų divizionams.

5.1.2. Mažiausi šovinio tūtelės išmatavimai pistoletams (revolveriams), naudojamiems IPSC varžybose yra 9x19 mm. Mažiausias kulkos skersmuo yra 9 mm (.3.5.4 colio).

5.1.3. Taikymosi įtaisai (taikikliai)

Taikymo įtaisai pagal IPSC reikalavimus skirstomi:

5.1.3.1. Atviri taikymo įtaisai (Open sights) yra tokie pritvirtinti prie ginklo taikymo įtaisai, kurių sandaroje nenaudojami elektroniniai ar optiniai mechanizmai. Šviesolaidžiai (Fiber-optic) nelaikomi optika.

5.1.3.2. Optiniai/elektroniniai taikymosi įtaisai (Optical/ekectronic sights) yra tokie pritvirtinti prie ginklo taikymo įtaisai (taip pat ir prožektoriai), kurių sandaroje naudojami elektroniniai ir/ar optiniai mechanizmai (elektros srovė, lęšiai).

5.1.3.3. Šaudyklos teisėjas (RM), vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, taip pat ir priedu D, turi lemiamą sprendimo teisę, klasifikuojant  naudojamus IPSC varžybose taikymosi įtaisus bei nustatant jų atitikimą taisyklėms.

5.1.4. Negali būti jokių apribojimų nuleistuko nuspaudimo jėgai, išskyrus apibrėžtus divizionuose (žiūrėti D priedą). Bet visais atvejais nuleistuko mechanizmas turi veikti saugiai.

5.1.5. Nuleistukas ir/ar nuleistuko apmovas, kuris išsikiša iš už nuleistuko skliautelio, yra griežtai uždrausti.

5.1.6. Ginklas turi būti tinkamas naudoti ir saugus. Pratimo teisėjai (RO) turi teisę pareikalauti apžiūrėti varžovo ginklą ar jo kitą įrangą bet kuriuo metu, kad įsitikinti ar jie saugūs. Jei pratimo teisėjas (RO) paskelbia pistoletą (revolverį) netinkamą arba nesaugų, su juo draudžiama toliau dalyvauti varžybose tol, kol bus šaudyklos teisėjo (RM) patikrintas ir leistinas (taip pat žiūrėti 5.7.5. punktą).

5.1.7. Varžovas privalo dalyvauti su tuo pačiu pistoletu (revolveriu) ir taikiklio tipu visuose šaudymo pratimuose. Tačiau, jei varžybų metu varžovo pradinis pistoletas (revolveris) ar taikikliai tapo netinkami naudojimui arba nesaugūs, jis gali prašyti šaudyklos teisėjo (RM) leidimo pakeisti ir naudoti kitą pistoletą (revolverį) ar taikiklį, jei:

5.1.7.1. Pakeistas pistoletas (revolveris) tenkina deklaruoto diviziono reikalavimus ir

5.1.7.2. Naudodamas pakeistą ginklą varžovas neįgyja pranašumo ir

5.1.7.3. Varžovo šaudmenys, patikrinti su pakeistu ginklu, pasiekia minimalų deklaruoto diviziono galios faktorių.

5.1.8. Varžovui, pakeitusiam arba žymiai modifikavusiam ginklą ir/ar taikiklius varžybų metu, be išankstinio šaudyklos teisėjo (RM) leidimo, gali būti taikomos 10.6.1.  punkto sankcijos.

5.1.9. Varžovas pratimo metu niekada negali naudoti ar nešioti daugiau nei vieną ginklą ar dėklą (žiūrėti 10.5.7. punktą).

5.1.10. Pistoletai (revolveriai) su bet kokia buože ir/arba su priekine rankena yra draudžiami (žiūrėti10.5.1.5. punktą).

5.1.11. Pistoletai (revolveriai), galintys šaudyti papliūpomis ir/arba automatiniu režimu (t.y. vienu nuleistuko paspaudimu galima iššauti daugiau nei vieną kulką) yra draudžiami (žiūrėti10.5.1.5. punktą).

5.2. Dėklai ir kita varžovo įranga

5.2.1. Nešiojimas ir saugojimas – varžovas privalo nešiotis neužtaisytą ginklą ginklo dėžutėje ar ginklo krepšyje, kurie yra sukurti ir skirti saugiai nešioti ginklą, arba saugiai pritvirtintame prie varžovo diržo dėkle. Pažeidimai bus vertinami pagal 10.5.1.3. punktą.

5.2.1.1. Varžovui, atvykus į IPSC varžybas ir turint su savimi užtaisytą ginklą, privaloma nedelsiant kreiptis į teisėją, kuris prižiūrės ginklo ištaisymą. Varžovui nesilaikant šių nuostatų gali būti taikomas 10.5.1.3. punktas.

5.2.1.2. Pistoletai (revolveriai), kurie nešiojami dėkle, turi būti be dėtuvių ir skeltuvas ar gaidukas turi būti gražinti į pradinę padėtį (decocked). Pažeidus pirmą kartą duodamas įspėjimas, bet, jeigu tose pačiose varžybose pažeidimas pasikartoja, taikomos sankcijos, numatytos 10.6.1. punkte

5.2.2. Laikymas – varžovui draudžiama laikyti rankose ginklo, išskyrus atvejus, kai esama saugos plote arba teisėjui davus komandą ir stebint. Žodis „Laikymas“ reiškia ginklo ištraukimą ar įdėjimą į dėklą, net jei jis uždengtas apsauginiu uždangalu, ir/ar nuėmimas ar uždėjimas ant varžovo kūno viso dėklo (diržo su dėklu) kuriame yra ginklas. Pažeidus taikomas 10.5.1. punktas.

5.2.3. Jei kitaip nenumatyta rašytiniame pratimo aprašyme, diržas su dėklais ir kita įranga turi būti juosmens lygyje. Pats diržas, vidinis diržas ar abu turi būti tvirtai prisiūti prie juosmens arba pritvirtinti ne mažiau kaip trejomis kilpomis ant šortų ar kelnių.

5.2.3.1. Moterims varžovėms visuose divizionuose taikomos tokios pačios aukščiau aprašytos sąlygos, išskyrus tai, kad leidžiama dėvėti diržus su dėklais ir kita įranga dubens lygyje. Kai kitas diržas yra ant juosmens, visa įranga turėtų būti ant žemesniojo diržo.

5.2.4. Atsarginiai šaudmenys, dėtuvės ir greito pertaisymo įtaisai turi būtį nešiojami specialiuose, tam skirtuose dėkluose. Papildomų dėtuvių ir greito pertaisymo įtaisų nešiojimas galinėse šortų ar kelnių kišenėse taip pat yra leidžiamas.

5.2.4.1. Starto padėtyse, kai ginklas ant stalo, ar panašiai, po starto signalo varžovas gali nešioti (laikyti) įrangą bet kur ant savo kūno, ir tai nebus laikoma prieštaravimu Divizionų reikalavimams.

5.2.5. Kai IPSC patvirtintas divizionas nurodo didžiausią atstumą, kuriuo gali nutolti varžovo ginklas ir įranga nuo kūno, pratimo teisėjas (RO) gali patikrinti, ar varžovo ginklas dėkle ir ar įranga atitinka diviziono reikalavimams, išmatuodamas artimiausią atstumą nuo varžovo juosmens iki ilgiausios ginklo rankenos ir/ar naudojamos pertaisymo įrangos kraštinės centro.

5.2.5.1. Išmatavimai turi būti atliekami varžovui stovint natūralioje stovėsenoje (žiūrėti E2 priedą).

5.2.5.2. Varžovas, neišlaikęs šio testo prieš starto signalą, privalo nedelsiant pasitaisyti dėklą ar kitą įrangą, kad atitiktų deklaruoto diviziono reikalavimams. Šaudyklos teisėjas (RM) gali daryti varžovams nuolaidas, nukrypdamas nuo reikalavimų, nes kai kurie varžovai gali nesugebėti įvykdyti visų reikalavimų dėl anatominių priežasčių.

5.2.5.3. Jei nenuodyta rašytiniame pratimo aprašyme arba jei pratimo teisėjas (RO) nereikalauja, varžybų metu varžovas negali pakeisti dėklo ir kitos įrangos padėties ar juos pastumti, pereidamas nuo pratimo iki pratimo. Jei dėklas turi užsegimo dirželį ar fiksavimo mechanizmą, jis varžybų metu turi būti užsegtas fiksavimo padėtyje (žiūrėti 8.3.3. punktą).

5.2.6. IPSC pistoletų (revolverių) varžybose negali būti reikalaujama naudoti tam tikro tipo ar rūšies dėklo. Tačiau, jei šaudyklos teisėjas (RM) mano kad varžovo dėklas yra nesaugus, jis gali pareikalauti jį pataisyti (pakeisti). Neįvykdžius šio reikalavimo, dėklas neturėtų būti naudojamas varžybose.

5.2.7. Varžovui neleidžiama dalyvauti šaudymo pratime dėvint:

5.2.7.1. Pažastinį dėklą ar tvirtinamą prie dubens dėklą (matomą ar paslėptą) išskyrus atvejus, numatytus 5.2.8. punkte;

5.2.7.2. Dėklą, kur viršutinė ginklo rankenos dalis yra žemiau diržo viršaus, išskyrus atvejus, numatytus 5.2.8. punkte.

5.2.7.3. Dėklą, kuris leidžia įdėto į dėklą ginklo vamzdžiui būti nukreiptam toliau nei 1 m nuo varžovo kojų, jam stovint laisvai;

5.2.7.4. Dėklą, kuris pilnai neuždengia ginklo nuleistuko ar neapsaugo jo, kai ginklas įdėtas.

5.2.8. Aktyvios tarnybos pareigūnai ir kariškiai su varžybų direktoriaus sutikimu gali naudoti jiems išduotą tarnybinį dėklą ir kitą ekipuotę. Šaudyklos teisėjas (RM) turi lemiamą sprendimo teisę, vertinant šios ekipuotės saugumą ir tinkamumą rungtynėms.

5.2.9. Šaudyklos teisėjo (RM) sprendimu varžovui, turinčiam nuolatinį ir žymų neįgalumą, gali būti specialiai leista dėvėti kitaip ir/arba kitokį dėklą bei kitą įrangą. Galutinį sprendimą dėl varžovo įrangos saugumo ir tinkamumo IPSC varžybose priima šaudyklos teisėjas (RM).

5.2.10. Kai kuriuose divizionuose (žiūrėti D priedą), nei ginklas, nei bet kokia jo dalis (priedas), nei dėklas, nei kita papildoma įranga negali būti priekyje daugiau nei pavaizduota E2 priede. Bet kuri tokia įranga, šaudyklos teisėjo (RM) nuomone neatitinkanti reikalavimų, turi būti saugiai ir tvirtai pataisyta. Neįvykdžius to taikomas 6.2.5.1. punktas.

5.3. Atitinkama apranga

5.3.1. Dėmėtos ar panašios į karinę arba į policijos aprangą dėvėjimas yra nepageidautinas, išskyrus varžovams, kurie yra teisėsaugos pareigūnai ar kariškiai. Lemiamą sprendimo teisę, kokią apranga draudžiama dėvėti, turi varžybų direktorius.

5.4. Akių ir ausų apsauga

5.4.1. Visi varžovai yra įspėjami, kad teisingas akių ir ausų apsaugos priemonių naudojimas yra reikalingas pačių varžovų saugumui ir labai svarbus išvengiant akių ir klausos sužeidimų. Visiems asmenims, esantiems šaudykloje, griežtai rekomenduojama pastoviai dėvėti akinius ir ausines.

5.4.2. Organizatorius gali pareikalauti visiems asmenims naudoti tokias apsaugos priemones esant šaudyklos teritorijoje. Tokiu atveju, teisėjai turi imtis visų priemonių, kad visi asmenys dėvėtų atitinkamas apsaugos priemones.

5.4.3. Jei bet teisėjas pastebėjo, kad varžovas pametė ar nusiėmė akinius ar ausines šaudymo pratimo metu arba pradėjo šaudymo pratimą be jų, teisėjas privalo sustabdyti varžovą ir liepti jam peršaudyti pratimą, užsidėjus akinius ir ausines.

5.4.4. Varžovas, kuris netyčia pametė akinius ar ausines pratimo metu, ar pradėjo pratimą be jų, turi teisę sustoti ir laikant ginklą saugia kryptimi, pranešti teisėjui. tokių atveju  galioja ankstesnio taisyklių punkto nuostatos. 

5.4.5. Bet koks bandymas siekti peršaudymo ar pranašumo nusiimant apsauginius akinius ir/arba ausines pratimo metu, laikomas nesportiniu elgesiu (žiūrėti 10.6.2. punktą).

5.4.6. Jei pratimo teisėjo (RO) nuomone, varžovas prieš atliekant pratimą dėvi netinkamas ausines ar akinius, jis gali pareikalauti sutvarkyti akių ir ausų apsaugos priemones, ir tik po to leisti tęsti pratimą. Lemiamą sprendimo teisę šiuo klausimu turi šaudyklos teisėjas (RM).

5.5. Šaudmenys ir jų įranga

5.5.1. Varžovas, dalyvaudamas IPSC varžybose, asmeniškai atsako už visų ar bet kokių jo naudojamų varžybose šaudmenų ir ginklų saugumą. Nei IPSC, nei IPSC pareigūnai, nei organizacijos, prijungtos prie IPSC, bei šių organizacijų pareigūnai nėra atsakingi už pasekmes (materialinė žala, nelaimingas atsitikimas, žmonių bei gyvūnų mirtis ar sužeidimas), kurias sukėlė teisėtas ar neteisėtas varžovo elgesys su šaudmenimis ar ginklais.

5.5.2. Visi varžovo šaudmenys ir jų dėtuvės bei revolverių greito užtaisymo įtaisai turi atitikti deklaruojamo diviziono nuostatoms (žiūrėti D priedą).

5.5.3. Atsarginės dėtuvės ar revolverių greito užtaisymo įtaisai, netyčia numesti ar išmesti  ant žemės po starto signalo, gali būti saugiai susigrąžinti. Tačiau jų susigrąžinimas bet kuriuo momentu turi atitikti visus saugumo reikalavimus.

5.5.4. Metalą pramušančios (šarvamušės), padegamosios ar trasuojančios kulkos IPSC varžybose yra uždraustos (žiūrėti 10.5.1.5. punktą).

5.5.5. Šaudmuo, kuris šūvio metu iššauna daugiau nei vieną kulką ar kitą sviedinį, yra draudžiamas (žiūrėti 10.5.1.5. punktą).

5.5.6. Varžovo šaudmenys, pratimo teisėjui (RO) manant, kad jie yra nesaugūs, turi būti uždrausti naudoti tose varžybose (žiūrėti 10.5.1.5. punktą).

5.6. Chronografas ir galios faktorius

5.6.1. Kiekvieno diviziono galimas galios faktorius yra apibrėžtas D priede. Kiekvieno varžovo šaudmenų galios faktoriui nustatyti naudojamas vienas ar keli oficialūs varžybų chronografai. Jei varžybose chronografo nėra, varžovų deklaruojamas galios faktorius negali būti ginčijamas.

5.6.1.1. Galios faktoriaus vertė, leidžianti varžovo rezultatą įtraukti į varžybų rezultatus, vadinama Minor. Minor galios faktoriaus apatinė riba, bei kiti specialūs reikalavimai divizionams, nurodyti priede D.

5.6.1.2. Atskiruose divizionuose varžovų rezultatą leidžiama vertinti Major faktoriumi, kuris leidžia varžovui surinkti daugiau taškų šaudant į popierinio taikinio kraštines zonas. Divizionų reikalavimai Major galios faktoriui bei kiti specialūs reikalavimai nurodyti priede D.

5.6.1.3. Minor ir Major vertės nurodytos prieduose B ir C. Galios faktoriaus nustatymo metodai nurodyti žemiau esančiose punktuose.

5.6.2. Teisėjai kiekvieną varžybų dieną vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis tinkamai įrengia ir patikrina varžybų chronografą tokia tvarka:

5.6.2.1. Pirmąją varžybų dieną pratimo teisėjas iššauna 3 šūvius Popper taikinių kalibravimo ginklu ir šaudmenimis per chronografą. Užrašomas vidutinis kulkos greitis.

5.6.2.2. Kiekvieną kitą varžybų dieną procesas kartojamas su tuo pačiu ginklu ir tais pačiais šaudmenimis (šaudmenys iš tos pačios serijos).

5.6.2.3. Chronografas laikomas tiksliu, kol kasdienis greičio vidurkis yra +/-5 procentų ribose nuo greičio vidurkio pamatuoto pagal 5.6.2.1. punktą.

5.6.2.4. Jei kasdienė paklaida viršija leistinas tolerancijos ribas, šaudyklos teisėjas (RM) turėtų imtis, jo nuomone, priimtinų veiksmų padėčiai taisyti. Pavyzdinė forma kasdieniams matavimams surašyti pateikta C4 priede.

5.6.2.5. Oficialios varžybų kulkų svarstyklės, kiekvieną dieną, prieš ateinant pirmai varžovų grupei, turi būti kalibruojamos vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, taip pat iškart prieš testuojant kiekvieną kitą varžovų grupę (žiūrėti 5.6.3. punktą).

5.6.2.6. Jei kulkos sveriamos iš anksto, prieš ateinant varžovui, pasvertos kulkos turi būti laikomos kartu su kitais varžovo pateiktais šoviniais, kol varžovas ar jo atstovas neatvyko į chronografo punktą ir nepabaigė patikrinimo (žiūrėti 5.6.3. punktą). Jei varžovas nesutinka su iš anksto pasvertos kulkos masės verte, jis turi teisę pareikalauti svarstyklių kalibravimo ir tikrinamos kulkos pasvėrimo iš naujo.

5.6.3. Varžovo šaudmenų testavimo procedūra

5.6.3.1. Šaudmenys turi būti testuojami su varžovo ginklu. Be to, prieš testą ir jo metu varžovo ginklas ir jo priedai negali būti kaip nors perdaryti ar modifikuojami, nuo tos būklės, kokios jie buvo naudojami ir bus naudojami toliau tose varžybose. Pažeidimai bus baudžiami pagal 10.6. skyriaus nuostatas.

5.6.3.2. Teisėjų nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje iš kiekvieno varžovo atrenkami 8 šoviniai chronografo testui. Teisėjai gali pareikalauti papildomo šaudmenų testavimo bet kuriuo varžybų momentu.

5.6.3.3. Iš atrinktų varžovo 8 šovinių išimama ir pasveriama 1 kulka, kad būtų nustatyta tikroji kulkos masė, ir virš chronografo iššaunamos 3 kulkos. Iš visų ant svarstyklių ir chronografo matomų skaitmenų registruojamą ir formulėje naudojama tik sveika dalis (t.y. neapvalinant po kablelio esančių verčių). Jei nėra kulkos ištraukėjo ir svarstyklių, gali būti naudojama varžovo deklaruota kulkos masė.

5.6.3.4. Galios faktorius apskaičiuojamas naudojant kulkos masę ir vidutinį kulkos greitį pagal tokią formulę:

 

Galios faktorius =

kulkos masė (granais) x greitis (pėdos per sekundę)

1000

 

Galutinis rezultatas vertinamas be dešimtųjų dalių (pvz. IPSC varžybose rezultatas 124,9999 nereiškia 125)

5.6.3.5. Jei apskaičiuotas galios faktorius neatitinka deklaruoto faktoriaus, iššaunami dar 3 šūviai virš chronografo. Galios faktorius perskaičiuojamas naudojant tikrąją kulkos masę ir vidutinį kulkos greitį, paėmus 3 greičiausių šūvių  vidurkį iš 6 iššautų šūvių.

5.6.3.6. Jei galios faktorius vis dar nepakankamas, varžovas gali rinktis, kaip naudoti paskutinį šovinį:

a) Varžovas gali pasirinkti pasverti kulką, ir jei ji sunkesnė už pirmąją kulką, pakartojami galios faktoriaus skaičiavimai su nauja kulkos mase pagal 5.6.3.5.

b) Varžovas gali pasirinkti iššauti 8 šovinį virš chronografo ir perskaičiuoti galios faktorių naudojant tikrąją kulkos masę ir 3 greičiausių šūvių vidurkį iš 7 išautų šūvių .

5.6.3.7. Jei bandymų rezultatai neatitinka Major faktoriaus apatinės ribos, numatytos atskiruose divizionuose, varžovo rezultatai perskaičiuojami kaip Minor.

5.6.3.8. Jei bandymų rezultatai neatitinka minimalaus galios faktoriaus apatinės ribos tam tikrame divizione, varžovas gali toliau dalyvauti varžybose, tačiau jo rezultatas nebus įvedamas į varžybų rezultatus ir nebus skaičiuojamas varžybų rezultatui ir apdovanojimams.

5.6.3.9. Jei pakartotinai testuojant varžovo šaudmenis, ar jam naudojant leistinus kitus šaudmenis, nustatoma, kad galios faktorius yra skirtingas, visi jo rezultatai turi būti perskaičiuojami, pritaikius žemesnį galios faktorių.

5.6.3.10. Varžovo, kuris dėl tam tikrų aplinkybių į nustatytą vietą ir nustatytu laiku nepristatė ginklo testavimui ir/ar kuris nepateikė šaudmenų papildomiems ar privalomiems testams, kai to pareikalauja varžybų pareigūnai, rezultatas nebus oficialiai įvertintas.

5.6.3.11. Jei, šaudyklos teisėjo (RM) manymu, oficialus varžybų chronografas tapo netinkamas naudoti ir toliau varžovų šaudmenų testavimas neįmanomas, sėkmingas varžovų galios faktoriaus įvertinimas lieka galioti. Visų kitų varžovų galios faktorius nustatomas pagal pačių varžovų deklaruojamą Major ar Minor galios faktorių be jokio patikrinimo. Visi kiti reikalavimai yra numatyti kiekvieno diviziono aprašymuose (žiūrėti priedus).

5.7. Varžovo įrangos užsikirtimai (gedimai)

5.7.1. Jei po starto signalo varžovo ginklas užsikirto, varžovas gali saugiai bandyti išspręsti problemą ir tęsti šaudyti pratimą. Ginklo užsikirtimo pašalinimo metu varžovas ginklo vamzdį turi laikyti nukreipęs saugia kryptimi. Varžovui ginklo užsikirtimo pašalinimui draudžiama naudoti įrankius ar pašalinius daiktus. Pažeidus šį punktą pratimo įvertinimas lygus nuliui.

5.7.1.1. Varžovas, kuriam ginklas užsikirto reaguojant į komanda „Užtaisyt ir pasiruošt“ arba „Pasiruošt“, bet dar iki starto signalo, turi teisę, tačiau tik pratimo teisėjui (RO) leidus ir  prižiūrint, pasitraukti iš pratimo, kad susitaisyti ginklą, ir negauna jokių baudų, tačiau taikomos  5.7.4. ir 8.3.1.1. punktų nuostatos ir kiti saugumo reikalavimai. Susitaisius ginklą (ir, jei reikia,  pritaikant 5.1.7. punkto nuostatas) varžovas gali grįžti šaudyti pratimą, kai pratimo teisėjas (RO) ar šaudyklos teisėjas (RM) išsprendžia eiliškumo klausimą.

5.7.2. Jei užsikirtimo pašalinimo metu varžovas nuleidžia ginklą žemiau taikymosi linijos ar nesitaiko į taikinius, varžovo smilius turi būti patrauktas nuo nuleistuko ir laikomas skliautelio išorėje (žiūrėti 10.5.8. punktą).

5.7.3. Jei per 2 minutes varžovas pats negali pašalinti ginklo užsikirtimo, jis turi ginklą nukreipti saugia kryptimi ir informuoti pratimo teisėją (RO), kuris sustabdo pratimą bendra tvarka. Šaudymo pratimas vertinamas kartu su nepataikymų ir neiššovimų baudomis.

5.7.4. Varžovas jokių būdu negali būti išleistas iš pratimo su užtaisytu ginklu (žiūrėti 10.5.1.3. punktą).

5.7.5. Jei ginklas užsikirto, prieš tai aprašytu būdu, varžovui neleidžiama peršaudyti šaudymo pratimo. Tai taip pat galioja tais atvejais, kai ginklas šaudymo pratimo metu tampa nesaugus arba nebeveikia (žiūrėti 5.1.6. punktą).

5.7.6. Jei pratimo teisėjas (RO) sustabdo šaudymo pratimą įtardamas, kad varžovas turi nesaugų ginklą ar šaudmenis (pavyzdžiui, „uždelstas“ užtaisas), pratimo teisėjas (RO) turi imtis, jo nuomone, būtinų priemonių, kad užtikrintų varžovo saugumą. Po to pratimo teisėjas (RO) apžiūri (patikrina) ginklą ar šaudmenis ir gali pasielgti tokiu būdu:

5.7.6.1. Jei pratimo teisėjas (RO) aptinka įrodymų, patvirtinančių įtarimus, varžovo laikas ir taškai užskaitomi iki to momento, kuomet jis buvo sustabdytas, įskaitant baudas už nepataikymus ir neiššovimus. Tokiu atveju varžovui neleidžiama peršaudyti pratimo ir liepiama pašalinti problemą (žiūrėti 9.5.6. punktą) .

5.7.6.2. Jei pratimo teisėjas (RO) nustato, kad įtariamo saugumo pažeidimo nėra, varžovas turi peršaudyti pratimą.

5.7.6.3. Varžovas, įtaręs, kad kulka užstrigo vamzdyje. ir pats sustojęs pratimo metu neturi teisės peršaudyti pratimą.

5.8. Oficialūs varžybų šaudmenys

5.8.1. Jei varžybų organizatoriai sudaro sąlygas varžovams įsigyti oficialius varžybų šaudmenis, Varžybų direktorius privalo iš anksto, kartu su oficialiais varžybų nuostatais (ir/ar oficialiame tinklapyje) ir jo pasirašytais bei iškabintais skelbimais (ženklais), aiškiai nurodyti kokio gamintojo, kokie šoviniai ir  koks užtaisas yra priskiriami  tam tikriems divizionams, kaip Minor ar Major. Šie šaudmenys paprastai bus atleidžiami nuo 5.6.3. taisyklės ir testavimo chronografu, jei tenkins tokias sąlygas:

5.8.1.1. Varžovai turi gauti iš organizatorių (ar jų paskirto pardavėjo) oficialų kvitą, kuriame nurodytas varžybose įsigytų šaudmenų tipas ir kiekis,  bei privalo turėti visų varžybų metu. Šis kvitas turi būti pateikiamas bet kuriam šaudyklos teisėjui (RM) pareikalavus, kitaip 5.8.1. taisyklė negalioja. Tokiems pat (identiškiems) šaudmenims, tačiau neįsigytiems pas organizatorius (ar jo paskirtus pardavėjus) taisyklė 5.8.1. netaikoma.

5.8.1.2. Oficialūs varžybų šaudmenys, įsigyti varžovo, laikomi varžovo įranga (žiūrėti 5.7. skyrių), tokiu būdu, užsikirtimai negali būti pagrindas peršaudymui ar apeliacijai.

5.8.1.3. Oficialūs varžybų šaudmenys negali būti išskirtinai parduodami bei leidžiami naudoti tik vietiniams varžovams ar pardavėjo atstovams.

5.8.1.4. Oficialūs varžybų šaudmenys turi būti patvirtinti regiono, kuriame vyksta rungtinės, direktoriumi.

5.8.1.5. Varžybų teisėjai pasilieka teisę atlikti chronografo ir kitus testus visiems šaudmenims bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.

5.8.2. Jei įmanoma, varžybų organizatoriai (ar jų paskirti pardavėjai) turėtu suteikti galimybę prieš įsigyjant oficialius varžybų šaudmenis atlikti kelis bandomuosius šūvius prižiūrint šaudyklos teisėjui (RM), kad varžovai galėtu patikrinti tuos šaudmenis savo ginklais.


                                                    6. SKYRIUS. VARŽYBŲ STRUKTŪRA

6.1. Bendrieji principai

Dėl aiškumo naudojami tokie apibrėžimai:

6.1.1. Šaudymo pratimas (Course Of Fire) –atskirai atliekama ir vertinama IPSC šaudymo užduotis, atitinkanti IPSC koncepciją ir sukonstruota pagal IPSC principus, turinti taikinius ir iššūkius, kuriuos kiekvienas varžovas turi saugiai įveikti.

6.1.2. Pratimas (Stage) – IPSC varžybų dalis, kurioje yra vienas šaudymo pratimas, kartu su atitinkamais pagalbiniais įrenginiais, patogumais, palapine ir stalu. Pratime turi būti naudojamas tik vienos rūšies ginklas (pvz. pistoletas, graižtvinis šautuvas arba lygiavamzdis šautuvas).

6.1.3. Varžybos – sudarytos iš mažiausiai 3 pratimų, kur visi pratimai skirti vienam ginklo tipui. Nugalėtojo nustatymui skaičiuojama bendra atskirų pratimų rezultatų suma.

6.1.4. Turnyras – specifinės varžybos, kur atskiri pratimai skirti tam tikram ginklo tipui (pvz. 1 - 4 pratimai - pistoletai, 5 - 8 pratimai – graižtvinis šautuvas, 9 - 12 pratimas lygiavamzdis šautuvas). Turnyro nugalėtojas nustatomas pagal bendrą pratimų rezultatų sumą.

6.1.5. Didysis Turnyras – sudarytas iš dviejų ir daugiau skirtingų ginklų varžybų (pavyzdžiui, pistoletų varžybos ir lygiavamzdžio šautuvo varžybos arba pistoletų varžybos, lygiavamzdžio šautuvo varžybos ir graižtvinio šautuvo varžybos). Remiantis IPSC Didžiojo Turnyro taisyklėmis, varžovo pasiektas atskirų varžybų rezultatas naudojamas nustatyti viso turnyro nugalėtoją.

6.1.6. Lyga –sudaryta iš dviejų ir daugiau IPSC varžybų, kuriose šaudoma vienos rūšies ginklais, pravedamų skirtingose vietose ir skirtingu laiku. Lygos laimėtojas nustatomas pagal bendrą visų varžybų rezultatų sumą, surinktą kiekvieno varžovo.

6.2. Varžybų divizionai

6.2.1. IPSC divizionai nustato skirtingus ginklus ir ekipuopuotę (žiūrėti D priedą). Kiekvienos varžybos turi pripažinti bent vieną divizioną. Kai varžybose yra galimi keli divizionai, kiekvieno diviziono rezultatai vertinami atskirai ir nepriklausomai. Pagal varžybų rezultatus nustatomas nugalėtojas kiekviename divizione.

6.2.2. Tam tikro diviziono pripažinimui IPSC sankcionuotose varžybose reikalaujama, kad tame divizione dalyvautų tam tikras varžovų skaičius (žiūrėti A2 priedą). Tuo atveju, kai divizione nėra pakankamo varžovų skaičiaus, varžybų direktorius gali leisti dalyvauti šiam divizionui be oficialaus IPSC pripažinimo.

6.2.3. Prieš varžybų pradžią kiekvienas varžovas turi deklaruoti vieną divizioną, kuriame jo rezultatas bus oficialiai vertinamas, ir teisėjai turi patikrinti varžovo įrangos atitikimą deklaruojamam divizionui. Patikrinimas padeda varžovui įsitikinti, kad jo pateikta įranga atitinka deklaruojamą divizioną. Tačiau, visada galioja 6.2.5.1. punkto nuostatos.

6.2.3.1. Jei varžovas nesutinka su įrangos patikrinimo sprendimu, jo pareiga, prieš pradedant šaudyti bet kurį pratimą, pateikti teisėjui priimtinus įrodymus, kurie paremtų jo pretenzijas. Jei tokių įrodymų nebuvo pateikta arba jie buvo atmesti, paliekamas pradinis sprendimas, kuris gali būti toliau apskundžiamas Šaudyklos teisėjui (RM), kurio sprendimas bus galutinis.

6.2.3.2. Varžovo ginklas ir kita papildoma įranga, prieinama jam šaudymo pratimo metu, teisėjui pareikalavus gali būti patikrinama dėl atitikimo.

6.2.4. Varžybų direktoriui iš anksto leidus, varžovas gali dalyvauti varžybose keliuose divizionuose. Tačiau varžovas gali varžytis dėl rezultato tik viename divizione ir visais atvejais tai turi būti pirmas bandymas. Varžybų rezultatais pripažįstami tik pirmu bandymu užbaigtų pratimų rezultatai. Bet kokie kiti bandymai kituose divizionuose nebus įvedami į varžybų rezultatus ir nebus užskaitomi rungtinėms ir apdovanojimams.

6.2.5. Kai dalyvavimas divizione neįmanomas ar jis išbrauktas, arba jei prieš varžybų pradžią varžovas nedeklaruoja diviziono, tai varžovas turėtų dalyvauti divizione, kuriame, šaudyklos teisėjo (RM) nuomone, jo ginklai ir ekipuotė tinkamiausi. Jei, šaudyklos teisėjo (RM) nuomone, varžovo ginklai ir ekipuotė neatitinka jokio diviziono, varžovas turi dalyvauti ne įskaitoje.

6.2.5.1. Jei po starto signalo varžovo ekipuotė ar ginklai neatitinka deklaruojamam divizionui, tai varžovas turėtų būti perkvalifikuotas į Open divizioną, jei yra, o jei nėra, tai varžovas šaudys ne įskaitoje. Varžovams, užsiregistravusiems Open Divizione ir po starto signalo neatitikus jo reikalavimams, rezultatai neįvedami į varžybų įskaitą.

6.2.5.2. Varžovas, klasifikuotas arba perklasifikuotas pagal ankščiau aprašytą taisyklę, turi būti kuo greičiau informuotas. Šaudyklos teisėjo (RM) sprendimas šiuo klausimu yra galutinis.

6.2.5.3. Varžovas, pervestas į Open divizioną pagal 6.2.5.1. punktą nuo šiol bus vertinamas pagal D1 priedo nuostatas, tačiau privalo toliau naudoti tą patį ginklą ir taikiklius, nebent pritaikomas 5.1.7. punktas. Jei varžovo šoviniai atitinka Open Major galios faktorių, jo visi varžybų rezultatai bus atitinkamai pakoreguoti.

6.2.6. Jei varžovas bet kuriuo varžybų momentu buvo diskvalifikuotas, jis toliau nebegali dalyvauti varžybose, įskaitant ir tolimesnius bandymus kituose divizionuose. Tačiau tai neturi atgalinės galios. Anksčiau pabaigto diviziono varžybų rezultatai bus įrašyti į varžybų rezultatus ir apdovanojami tame divizione.

6.2.7. Varžovo priskyrimas konkrečiam divizionui negali sutrukdyti tolimesniam priskyrimui kategorijai ar įtraukimui į regioninę ar kitą komandą.

6.3. Varžybų kategorijos

6.3.1. IPSC varžybose, kiekviename divizione gali būti skirtingos kategorijos. Šios kategorijos išskiria skirtingus varžovų tipus. Varžovas varžybose ar turnyre gali deklaruoti tik vieną kategoriją.

6.3.2. Neįvykdžius deklaruotos kategorijos reikalavimų arba nedeklaravus kategorijos iki varžybų pradžios, varžovas neįtraukiamas į tą kategoriją. Patvirtintų kategorijų aprašymas ir kiti reikalavimai pateikti  A2  priede.

6.4. Regioninės komandos

6.4.1. Atsižvelgiant į vietų skaičių, tik viena oficiali regiono komanda gali būti sudaryta kiekvienam divizionui ir/ar divizionui/kategorijai į IPSC IV lygio ir aukštesnes varžybas. Komandų skirstymas pagal kategorijas nustatomas IPSC asamblėjoje (žiūrėti A2 priedą).

6.4.1.1. IV lygio varžybose leidžiamos komandos tik tų regionų, kurie atstovauja tą zoną, kurios čempionatas vyksta (pvz. Europos Čempionate tik Europos IPSC regionų komandos gali dalyvauti).

6.4.1.2. IV Lygio ir aukštesnėms varžyboms oficialios regiono komandos turi būti "atrinktos" komandos sudarymo tikslu, pagal tai kokią vietą komanda užėmė tokiose pačiose neseniai vykusiose varžybose, jei jos vyko, net jei komanda sudaryta iš skirtingų asmenų.

6.4.2. Individualus varžovo rezultatas vienose varžybose gali būti panaudotas tik vienoje komandoje, ir kiekviena komanda turi būti sudaryta iš to paties diviziono varžovų.

6.4.2.1. Atskiras divizionas ir/ar kategorija, kuriai priskirtas varžovas, nustato ir jo teisę būti komandoje (pvz. varžovas, individualiai dalyvaudamas Production divizione, negali būti Open diviziono komandoje). Moteris individualiai užregistruota Lady kategorijoje negali dalyvauti komandoje sudarytoje pagal amžiaus grupes, ir atvirkščiai. Varžovas, individualiai užregistruotas kategorijoje, gali būti bendros komandos, tame pačiame divizione, narys.

6.4.3. Komanda gali būti sudaryta daugiausiai iš 4 narių, tačiau tik 3 aukščiausi komandos narių rezultatai sumuojami į komandinį rezultatą.

6.4.4. Jei komandos narys varžybų metu nebegali dalyvauti ar pasitraukia iš varžybų nepabaigęs visų pratimų, jo pasiektas rezultatas priskiriamas komandos rezultatams. Komanda negali pakeisti savo nario.

6.4.5. Komandos narys, negalintis pradėti varžybų, gali būti pakeistas kitu varžovu iki varžybų pradžios, jei varžybų direktorius pritaria tokiam pakeitimui.

6.4.6. Jei komandos narys diskvalifikuojamas iš varžybų, jo rezultatas visuose šaudymo pratimuose prilyginamas nuliui. Komanda negali pakeisti diskvalifikuoto nario.

6.5. Varžovo statusas ir narystė

6.5.1. Visi varžovai turi būti IPSC regiono, kuriame jie paprastai gyvena, individualūs nariai. Gyvenimas regione apibrėžiamas kaip nuolatinis gyvenimas daugiau kaip 183 dienų per paskutinius dvylika mėnesių nuo varžybų pradžios. Nuolatinio pragyvenimo sąlyga yra fizinis buvimas tame regione ir nepriklauso nuo pilietybės ar bet kokio tinkamo adreso. 183 dienos nebūtinai turi praeiti iš eilės. Bet kuriuo atveju varžybų organizatoriai privalo nepriimti bet kokio varžovo iš kito regiono, kol to regiono direktorius nepatvirtino varžovo tinkamumo toms rungtynėms.

6.5.1.1. Varžovas, kuris paprastai gyvena toje šalyje ar geografinėje vietovėje, kuri nėra IPSC narė, gali įstoti į kitą IPSC regioną ir gali varžytis po to regiono globa. Šis klausimas tvirtinamas IPSC vykdomosios tarybos ir to regiono direktorato. Galutinis sprendimas priklauso IPSC ir regioniniam direktoratui. Jei varžovo šalis ar geografinė vietovė įstoja į IPSC, varžovas privalo tapti savo šalies ar geografinės vietovės IPSC regiono nariu.

6.5.2. Varžovas ir/arba komanda gali atstovauti tik tą IPSC regioną, kuriame gyvena, išskyrus:

6.5.2.1. Varžovus, pageidaujančius atstovauti regioną, kuriame jie turi pilietybę. Regiono, kuriame varžovas gyvena, ir regiono, kur jis yra pilietis, direktoriai turi raštu susitarti prieš varžybų pradžią.

6.5.2.2. Varžovas, atitinkantis 6.5.1.1. sąlygą, regiono direktoriaus raštišku sutikimu gali atstovauti tą regioną, kurio narys jis yra.

6.5.3. Regioniniuose ir kontinentiniuose čempionatuose tik tie varžovai gali būti pripažinti regiono ar kontinento čempionais tam tikrame divizione ir/arba kategorijoje, kurie atitinka gyvenimo vietos reikalavimus, nurodytus 6.5.1. punkte. Tačiau, nustatant regiono ar kontinento čempioną, kito regiono ar kontinento varžovo rezultatai neturi būti ištrinami iš varžybų rezultatų ir turi likti nepakeisti. Pavyzdžiui:

Lietuvos čempionatas - Open divizionas

100 % A varžovas – Lenkija (varžybų ir diviziono čempionas)

99 %   B varžovas – Latvija

95 %   C varžovas – Lietuva (Lietuvos čempionas)

6.6. Varžovų tvarkaraštis ir grupės

6.6.1. Nė vienas varžovas negali varžytis dėl rezultatų kitu laiku, nei nurodyta tvarkaraštyje. Varžovas ar komanda nepasirodžiusi, nurodytu laiku pratime, negali to pratimo pradėti be specialaus varžybų direktoriaus leidimo. Jei varžovas tokio leidimo negauna, jo rezultatas tame pratime prilyginamas nuliui.

6.6.2. Tik teisėjai, varžybų rėmėjai, garbingi ir geros reputacijos IPSC regionų nariai, IPSC pareigūnai (kaip apibrėžta IPSC konstitucijos 6.1. skyriuje) gali varžytis dėl rezultato „Pre-match“ varžybose, jei tai patvirtina varžybų direktorius. Pagrindinių varžybų varžovai turi teisė stebėti „Pre-match“ varžybas be jokių apribojimų. Visi oficialių regioninių komandų nariai varžosi pagrindinių varžybų metu. „Pre-match“ varžybose pasiekti rezultatai, varžybų direktoriaus nuožiūra, įtraukiami į bendrus varžybų rezultatus. „Pre-match“ varžybos turi būti iš anksto skelbiamos oficialiame kalendoriniame plane.

6.6.2.1. Visose IV lygio ir aukštesnėse varžybose visi to paties regiono oficialios komandos nariai turi dalyvauti kartu pagrindinėse varžybose ir toje pačioje grupėje.

6.6.3. Varžybų, turnyro ar lygos pradžia laikoma pirmą dieną kai varžovai (tame tarpe ir aprašyti ankščiau) atlieka šaudymą oficialiam rezultatui. Varžybų pabaiga laikoma dieną kai varžybų direktorius oficialiai paskelbia varžybų rezultatus.

6.7. Tarptautinio klasifikavimo sistema („ICS“)

6.7.1. IPSC vykdomoji taryba gali koordinuoti bei išleisti taisykles ir procedūras Tarptautinės klasifikavimo sistemos valdymui ir administravimui.

6.7.2. Varžovai, siekiantys Tarptautinio klasifikavimo, turi naudotis patvirtintais šaudymo pratimais iš IPSC tinklapio.


                                              7. SKYRIUS. VARŽYBŲ ADMINISTRACIJA

7.1. Teisėjai

Teisėjų pareigos ir atsakomybė apibrėžiamos taip:

7.1.1. Pratimo teisėjas (Range Officer, RO) –duoda pratimo komandas, prižiūri, kad varžovas tiksliai atliktų pratimą pagal pratimo aprašymą ir iš arti stebi jo veiksmų saugumą. Pratimo teisėjas (RO) skelbia laiką, taškus, baudas ir tikrina, ar rezultatai surašyti į varžovo protokolą (pavaldus vyriausiam pratimo teisėjui (CRO) ir šaudyklos teisėjui (RM)).

7.1.2. Vyriausias pratimo teisėjas (Chief Range Officer ,CRO) – svarbiausias pratimo teisėjas, turintis absoliučią valdžią visų jame esančių asmenų ir jų veiksmų atžvilgiu. Vyriausias pratimo teisėjas (CRO) atsakingas už teisingą ir nešališką visų procedūrinių ir vertinimo taisyklių pritaikymą (tiesiogiai pavaldus šaudyklos teisėjui (RM)).

7.1.3. Statistikos teisėjas (Stats Officer, SO) – Oficialus varžybų asmuo, vadovaujantis rezultatus skaičiuojančiai komandai, kuris atsako už visų rezultatų protokolų surinkimą, rūšiavimą, išdėstymą lentelėse bei laikinų ir galutinių rezultatų skaičiavimą, tikrinimą ir paskelbimą. Užtikrina nepilnai užpildytų ar netikslių rezultatų protokolų skubų pristatymą šaudyklos teisėjui (RM) (tiesiogiai pavaldus šaudyklos teisėjui (RM)).

7.1.4. Intendantas (Quartermaster, QM) – Oficialus varžybų asmuo, atsakingas už šaudyklos įrangos (taikinių, lipdukų, dažų, laikiklių ir pan.) tinkamą funkcionavimą, kitų šaudyklos poreikių (taimerių, baterijų, prisegiklių, rašymo lentelių ir pan.) aprūpinimą ir pakeitimą, papildo teisėjams gėrimus (užkandžius) (tiesiogiai pavaldus šaudyklos teisėjui (RM)).

7.1.5. Šaudyklos teisėjas (Range Master, RM) – asmuo, visoje šaudykloje turintis absoliučią valdžią visų veiksmų ir asmenų atžvilgiu, tame tarpe šaudyklos saugumo, taisyklių laikymosi ir pratimų veikimo klausimais. Visi arbitražo bei diskvalifikavimo atvejai sprendžiami su šaudyklos teisėjo (RM) žinia. Paprastai šaudyklos teisėjas (RM) paskiriamas ir dirba kartu su varžybų direktoriumi (MD). Tačiau, IV lygio ir aukštesnėse IPSC sankcionuotose varžybose šaudyklos teisėjas (RM) paskiriamas raštišku IPSC vykdomosios tarybos patvirtinimu.

7.1.5.1. Šiose taisyklėse minimas „Šaudyklos teisėjas“ („Range Master“ (RM)) reiškia asmenį, dirbantį šaudyklos teisėju (RM) varžybose (ar jo paskirtas atstovas vienai ar daugiau specifinių užduočių), nežiūrint į bet kokio tarptautinį ar regioninį rangą.

7.1.6. Varžybų direktorius (Match Director, MD) – asmuo, atsakingas už varžybas apskritai, jų efektyvų valdymą, varžovų skirstymą į būrius, tvarkaraščius, šaudyklos konstrukcijas, viso personalo koordinavimą bei paslaugų tiekimą. Varžybų direktoriaus kompetencija ir sprendimai turi pirmenybę ankščiau minėtais klausimais, išskyrus tuos, kurie yra šaudyklos teisėjo (RM) jurisdikcijoje. Varžybų direktorius paskiriamas organizatorių ir dirba karu su šaudyklos teisėju (RM).

7.2. Teisėjų disciplina

7.2.1. Šaudyklos teisėjas (RM) vadovauja visiems teisėjams, išskyrus varžybų direktorių (išskyrus, kai Varžybų direktorius dalyvauja kaip varžovas tose varžybose), ir yra atsakingas sprendžiant jų elgesio ir disciplinos klausimus.

7.2.2. Jei teisėjas pažeidė discipliną, šaudyklos teisėjas (RM) turi nusiųsti pranešimą apie incidentą ir disciplinarinius veiksmus teisėjo regiono direktoriui, regiono, kuriame vyksta varžybos, direktoriui ir Tarptautinės šaudymo teisėjų asociacijos (IROA) prezidentui.

7.2.3. Varžybų Oficialus varžybų asmuo, diskvalifikuotas iš varžybų dėl saugumo pažeidimo, gali toliau teisėjauti tose varžybose. Sprendimą dėl pareigūno dalyvavimo priima šaudyklos teisėjas (RM).

7.3. Varžybų teisėjų skyrimas

7.3.1. Prieš varžybų pradžią varžybų organizatoriai skiria varžybų direktorių (MD) ir šaudyklos teisėją (RM), kurie vykdo pareigas, numatytas šiose taisyklėse. Pageidautina, kad šaudyklos teisėjas (RM) būtų labiausiai kompetentingas, patyręs ir kvalifikuotas varžybų Oficialus varžybų asmuo (žiūrėti 7.1.5. punktą). I ir II lygio varžybose vienas asmuo gali būti paskirtas ir varžybų direktoriumi, ir šaudyklos teisėju (RM).

7.3.2. Šiose taisyklėse Oficialus varžybų asmuo (pvz., pratimo teisėjas (RO), šaudyklos teisėjas (RM) ir pan.) – tai asmenys, oficialiai paskiriami varžybų organizatorių dirbti varžybų metu. Asmenys, turintys varžybų teisėjo sertifikatą, bet kurie dalyvauja varžybose kaip varžovai, neturi jokių pareigų ar galios kaip varžybų teisėjai tose varžybose. Tokie asmenys dalyvavimo metu negali dėvėti aprangos su teisėjų atributika.


 

                                                      8. SKYRIUS. ŠAUDYMO PRATIMAS

8.1. Pradinė ginklo padėtis

Pradinė ginklo padėtis gali būti tokia, kaip toliau aprašyta. Tačiau, jei varžovas tyčia ar netyčia prieš pratimo pradžią neužtaiso šovinio į lizdą, kai pratimo sąlygos rašytiniame aprašyme tai leidžia, teisėjas neturi imtis jokių veiksmų, nes varžovas pats atsako už savo ginklo naudojimą.

8.1.1. Revolveriai:

8.1.1.1. Tik viengubo veikimo („Single Action Only“): IPSC varžybose draudžiami.

8.1.1.2. Dvejopo/Pasirenkamo veikimo („Double/Selective Action“): gaidukas pilnai nuleistas ir būgnas uždarytas. Jei pusiau automatiniams pistoletams pradinė padėtis yra „be dėtuvės ir šovinio lizdas tuščias“, tai revolveriams pradinė padėtis su tuščiu būgnu, kitais atvejais pradinė padėtis su pilnu būgnu.

8.1.1.3. Netradiciniams revolveriams (pvz., kuriuose veikia „savaiminio užtaisymo“ režimu) galioja toliau išvardintos taisyklės ir/ar šaudyklos teisėjo (RM) reikalavimai (taip pat žiūrėti  D5 priedą).

8.1.2. Pusiau automatiniai pistoletai:

8.1.2.1. Viengubo veikimo („Single Action“) – šovinys įvestas į lizdą, gaidukas atlaužtas ir įjungtas išorinis saugiklis.

8.1.2.2. Dvejopo veikimo („Double Action“) – šovinys įvestas į lizdą, gaidukas pilnai nuleistas arba grąžintas į pradinę padėtį, naudojant gaiduko grąžinimo mechanizmą (de-cocked).

8.1.2.3. Pasirenkamo veikimo („Selective Action“) - šovinys įvestas į lizdą, gaidukas pilnai nuleistas arba grąžintas į pradinę padėtį, naudojant gaiduko grąžinimo mechanizmą (de-cocked), arba šovinys įvestas į lizdą, gaidukas atlaužtas, išorinis saugiklis įjungtas.

8.1.2.4. Pusiau automatiniams pistoletams terminas „išorinis saugiklis“ reiškia vizualiai ant pistoleto matomą saugiklio svirtelę (pvz. nykščio saugiklis ant „1911“ tipo pistoletų). Iškilus abejonėms, galutinį sprendimą priima šaudyklos teisėjas (RM).

8.1.2.5. Jei pistoletas turi gaiduko grąžinimo svirtelę („decocking lever“), tai ji ir turi būti naudojama grąžinti gaiduką, neliečiant nuleistuko. Jei pistoletas neturi gaiduko grąžinimo svirtelės, gaidukas turi būti saugiai, rankiniu būdu, grąžinamas pilnai į pradinę padėtį (pvz. negalima grąžinti iki tarpinės padėties „half-cock notch“).

8.1.3. Jei šaudymo pratime reikalaujama, kad ginklas pradinėje padėtyje būtu su tuščia šovinio kamera, pistoleto užraktas turi būti grąžintas į priekį ir gaidukas, jei yra, turi būti pilnai grąžintas (žiūrėti 8.1.1.2. punktą).

8.1.3.1. Kai rašytiniame pratimo aprašyme reikalaujama, kad varžovo ginklas ir/ar kita įranga prieš starto signalą būtu padėta ant stalo ar kito paviršiaus, ji turi būti padėta kaip nurodyta aprašyme. Išskyrus dalis pritvirtintas prie ginklo (pvz.: nykščio atrama, saugiklis, užtaisymo rankenėlė, dėtuvės dugnas ir t.t.) draudžiama naudoti kitus daiktus, kad dirbtinai pakelti ginklą nuo paviršiaus (taip pat žiūrėti 5.1.8. punktą).

8.1.4. Jei tenkinami diviziono reikalavimai (žiūrėti D priedą), šaudymo pratimas negali varžovui nurodyti, kiek šovinių turi būti užtaisyta į ginklą. Pratimo aprašymas gali tik nurodyti, kada ginklas turi būti užtaisytas arba kada turėtų būti privalomai keičiama dėtuvė, jei leidžia 1.1.5.2. punktas.

8.1.5. Ginklai, naudojami IPSC pistoletų (revolverių) varžybose apibrėžiami taip:

8.1.5.1. Viengubo veikimo – nuspaudus nuleistuką, vyksta tik vienas veiksmas (pvz. gaidukas ar skeltuvas smūgiuoja).

8.1.5.2. Dvejopo veikimo – nuspaudus nuleistuką, vyksta daugiau nei vienas veiksmas (pvz. gaidukas ar skeltuvas atsilenkia ir po to smūgiuoja).

8.1.5.3. Pasirenkamo veikimo – ginklas gali būti naudojamas ir Viengubo veikimo, ir Dvejopo veikimo režimu.

8.2. Varžovo pradinė padėtis

Pagal tiesiogines pratimo teisėjo (RO) komandas, pradinė padėtis nustato tokias sąlygas:

8.2.1. Ginklas paruoštas, kaip nurodyta rašytiniame pratimo aprašyme, ir ginklai atitinka kiekvieno diviziono reikalavimams.

8.2.2. Varžovas užima rašytiniame pratimo aprašyme reikalaujamą starto padėtį. Jei rašytiniame  pratimo aprašyme nenurodyta kitokia varžovo starto padėtis, varžovas starto pozicijoje turi stovėti tiesiai, veidui į taikinius, rankos laisvai nuleistos prie šonų (žiūrėti E2 priedą). Varžovui atliekant ar jau baigus šaudymo pratimą šaudyklos teisėjas (RM) gali būti liepti peršaudyti pratimą, jei jis buvo neteisingoje starto padėtyje.

8.2.3. Šaudymo pratimas, po komandos „Dėmesio“ („Standby“) ir iki starto signalo, negali reikalauti iš  varžovo liesti ar laikyti ginklą, pertaisymo įrangą ir šaudmenis, o taip pat varžovui tai draudžiama daryti. (Išimtis: laisvai nuleistos varžovo rankos netyčia gali liesti ginklą).

8.2.4. Pratimo sąlygos negali reikalauti iš varžovo išsitraukti ginklą iš dėklo silpnąja ranka.

8.2.5. Šaudymo pratimas niekada negali reikalauti, kad varžovas po starto signalo įsidėtų ginklą į dėklą. Tačiau varžovas gali saugiai įdėti ginklą į dėklą ištaisytą arba ginklo parengties būklėje, kaip nurodyta  8.1. skirsnyje. Pažeidimai baudžiami diskvalifikavimu iš varžybų (žiūrėti 10.5. 11 punktą).

8.3. Šaudyklos komandos

Patvirtintos šaudyklos komandos ir jų eilės tvarka:

8.3.1. „Užtaisyti ir pasiruošti“ („Load and Make Rready“) (arba „Pasiruošti“ („Make Ready“), jei ginklas turi būti neužtaisytas)  – ši komanda reiškia šaudymo pratimo pradžią. Pratimo teisėjui (RO) tiesiogiai prižiūrint, varžovas atsistoja veidu į taikinius, užsideda akinius ir ausines, paruošia ginklą pagal pratimo aprašymą. Po to varžovas atsistoja į reikiamą starto padėtį. Nuo šio momento pratimo teisėjas (RO) gali duoti kitas komandas.

8.3.1.1. Kai duota atitinkama komanda, varžovas, iki starto signalo, negali palikti starto vietos be pratimo teisėjo (RO) leidimo ir priežiūros. Pažeidėjas pirmą kartą įspėjamas, pakartotino pažeidimo tose pačiose varžybose atveju gali būti taikomos sankcijos, numatytos 10.6.1. punkte.

8.3.2. „Ar Jūs pasiruošęs?“ („Are You Ready?“) – jei varžovas nereaguoja neigiamai į šią komandą, vadinasi, jis yra pasiruošęs pradėti pratimą. Jei varžovas po šios komandos dar nėra pasiruošęs, jis privalo sušukti „Nepasiruošęs“ („Not ready“). Kai varžovas pasiruošęs, jis turi atsistoti į reikalaujamą pradinę padėtį, taip parodydamas teisėjui, kad pasiruošęs.

8.3.3. „Dėmesio“ („Standby“) – po šios komandos 1 – 4 sekundžių intervalu seka garsinis signalas (taip pat žiūrėti 10.2.6. punktą).

8.3.4. „Starto signalas“ – signalas pradėti šaudymo pratimą. Jei varžovas dėl tam tikrų priežasčių nereaguoja į starto signalą, pratimo teisėjas (RO) turi įsitikinti, kad varžovas pasiruošęs vykdyti pratimą ir pakartoti komandas nuo komandos “Ar Jūs pasiruošęs?” (“Are You Ready?”).

8.3.4.1. Jei varžovas netyčia pradeda per anksti šaudyti pratimą („false start“) pratimo teisėjas (RO) kaip galima greičiau stabdo varžovą ir liepia peršaudyti pratimą , kai tik pratimas vėl paruošiamas.

8.3.5. „Stop“ – bet kuris pratimo teisėjas (RO), teisėjaujantis tame pratime, gali duoti šią komandą bet kuriuo šaudymo pratimo momentu. Varžovas privalo nedelsiant nutraukti šaudymą, stovėti ramiai ir laukti tolimesnių pratimo teisėjo (RO) komandų.

8.3.5.1. Kai  du ar daugiau pratimų naudoja vieną šaudymo vietą ar plotą, pratimo teisėjai (RO) gali duoti kitas tarpines komandas baigus vieną pratimą ir ruošiantis kitam (pvz. „Jei reikia pertaisyk ir įdėk ginklą į dėklą“, „Reload if required“). Bet kuri tokia komanda turi būti aiškiai nurodyta rašytiniame pratimo aprašyme.

8.3.6. „Jei pabaigėte, ištaisykite ir parodykite tuščią“ („If You Are Finished, Unload And Show Clear“) – kai varžovas yra pabaigęs pratimą, jis turi nuleisti ginklą, ištaisyti ir parodyti pratimo teisėjui (RO). Ištaisymo veiksmai ir ginklo parodymas teisėjui turi būti atliekami visą laiką nuleidus vamzdį žemyn. Pusiau automatiniai pistoletai rodomi be dėtuvės, be šovinio lizde ir su atitrauktu arba užfiksuotu galinėje padėtyje užraktu. Revolveriai rodomi atlenkus tuščią būgną.

8.3.7. „Jei tuščias, grąžinkite gaiduką, ginklą į dėklą“ („If Clear, Hammer Down, Holster“) – po šios komandos varžovui draužiama toliau tęsti šaudymą (žiūrėti 10.6.1. punktą).  Varžovas, nukreipęs ginklą žemyn, privalo sutvarkyti ginklą ir įsidėti į dėklą, užtikrinęs jo saugumą, kaip aprašyta žemiau:

8.3.7.1. Pusiau automatiniams pistoletams – grąžinti užraktą ir nuspausti nuleistuką (neprilaikant gaiduko ar gaiduko grąžinimo svirties pirštu). Jei ginklas turi įrengimą, kuris neleidžia nuspausti nuleistuko, kol neįstatyta dėtuvė, varžovas po šios komandos turi informuoti teisėją, kuris nurodys ir stebės tuščios dėtuvės naudojimą, kad užbaigti šiuos veiksmus.

8.3.7.2. Revolveriams – uždaryti tuščią būgną (gaidukas neliečiamas).

8.3.7.3. Kai ginklas ištaisytas ir saugus, varžovas privalo įsidėti ginklą į dėklą. Kai varžovas nebelaiko ginklo rankomis, šaudymo pratimas laikomas baigtu.

8.3.7.4. Jei ginklas yra nepilnai ištaisytas, pratimo teisėjas (RO) turi pakartotinai duoti komandas nuo nurodytos 8.3.6. punkte (žiūrėti 10.4.3. punktą).

8.3.8. „Šaudykla saugus“ („Range Is Clear“) – varžovas ar varžybų personalas negali eiti pirmyn ar pasitraukti nuo ugnies linijos, kol pratimo teisėjas (RO) nedavė šios komandos. Po komandos pareigūnai ir varžovai gali prieiti prie taikinių, juos įvertinti, užklijuoti ir paruošti.

8.3.9. Varžovas, turintis žymų klausos sutrikimą, šaudyklos teisėjui (RM) leidus, gali papildomai su garso komandomis naudotis vizualiniais ir/ar fiziniais signalais.

8.3.9.1. Rekomenduojami fiziniai signalai yra varžovo silpnosios pusės peties patapšnojimai, atbulinio skaičiavimo tvarka, tai yra: 3 kartai - „Ar Jūs pasiruošęs?“ (“Are You Ready”), 2 kartai - „Dėmesio“ („Standby”) ir 1 kartas sutampantis su starto signalu.

8.3.9.2. Varžovai, pageidaujantys naudotis savo asmeniniu elektroniniu prietaisu, pirma turi pateikti jį šaudyklos teisėjui (RM) apžiūrėti, patikrinti ir gauti jo leidimą.

8.3.10. Chronografo patikrinime ir įrangos atitikimo patikrinime (kurie gali būti atliekami ne šaudykloje) nėra numatytų tikslių komandų. Varžovai negali imti, laikyti ginklų ar ištraukti šovinio lizdo saugumo vėliavėlių, žiūrint koks ginklas, kol tikrintojas jų nepaprašo perduoti ginklą patikrinimui. Pažeidimai vertinami pagal 10.5.1. punkto nuostatas.

8.4. Užtaisymas, pertaisymas ir ištaisymas pratimo metu

8.4.1. Užtaisant, pertaisant ar ištaisant ginklą, varžovo smilius turi būti ištiestas ir aiškiai matomas ties skliauteliu, išskyrus, kai tai specialiai leidžiama (žiūrėti 8.1.2.5. ir 8.3.7.1. punktus). Ginklas turi nukreiptas į pratimo (taikinių) pusę arba pratimo teisėjo (RO) nurodyta kitokia saugia kryptimi (žiūrėti 10.5.1. ir 10.5.2. punktus).

8.5. Judėjimas

8.5.1. Bet koks judėjimas turi būti atliekamas su ištiestu ir aiškiai matomu smiliumi ties skliauteliu ir įjungtu išoriniu saugikliu, išskyrus atvejus, kai varžovas taikosi bei šaudo į taikinius. Judėjimo metu ginklas turi būti nukreiptas saugia kryptimi. „Judėjimas“ apibrėžiamas kaip vienas iš žemiau pateiktų veiksmų:

8.5.1.1. Žengimas daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi.

8.5.1.2. Šaudymo padėties pakeitimas (pavyzdžiui, iš stovinčios į klūpinčią, iš sėdimos į stovinčią ir t.t.).

8.6. Pagalba arba įsikišimas

8.6.1. Šaudymo pratimo metu varžovui negali būti teikiama nei fizinė, nei žodinė, nei vizualinė, nei kitokia pagalba, draudžiamas bet koks įsikišimas. Tačiau pratimo teisėjas (RO), vardan saugumo, gali bet kuriuo metu duoti varžovui įspėjimą. Tokie įspėjimai nesuteikia pagrindo varžovui reikalauti peršaudymo.

8.6.1.1. Šaudyklos teisėjui (RM) nusprendus varžovams su invalido vežimėliu ar panašiu prietaisu, kad palengvinti judėjimo galimybes, gali būti daromos nuolaidos. Tačiau vis dar gali galioti 10.2.1.0. punkto reikalavimai kartu su šaudyklos teisėjo (RM) nuorodomis.

8.6.2. Bet kuris asmuo, be išankstinio pratimo teisėjo (RO) leidimo suteikiantis pagalbą varžovui šaudymo pratimo metu (taip pat varžovas, gaunantis tokią pagalbą), pratimo teisėjo (RO) nuožiūra, gali gauti procedūros baudą tame pratime ir/arba gali būti taikomos 10.6. skirsnio sankcijos.

8.6.2.1. Bet koks asmuo žodžiu ar kitaip bendraudamas su varžovu, kuris šaudo pratimą, gal būti baudžiamas pagal 10.6. skyriaus nuostatas. Jei pratimo teisėjas (RO) mano, kad bendravimas žymiai paveikė varžovą, jis privalo pranešti apie tai šaudyklos teisėjui (RM), kuris, savo nuožiūra, gali liepti varžovui peršaudyti pratimą.

8.6.3. Jei netyčia įvyko fizinis kontaktas tarp varžovo ir pratimo teisėjo (RO), ar varžovas buvo kitaip išoriškai paveiktas, pratimo teisėjas (RO) gali pasiūlyti varžovui peršaudyti pratimą. Varžovas turi apsispręsti dėl peršaudymo, prieš peržiūrint laiko ar pataikymų rezultatą. Tačiau, jei varžovas fizinio kontakto su teisėju metu padaro saugumo pažeidimą, galioja 10.4. ir 10.5. skirsnio nuostatos.

8.7. Taikymasis, „Sausas“ šaudymas ir šaudymo pratimo apžiūrėjimas

8.7.1. Varžovams prieš starto signalą draudžiama taikytis į taikinius („Sight picture“) ar spragsėti („Sausas“ šaudymas). Pažeidimas pirmą kartą baudžiamas įspėjimu, o nuo antro karto tose pačiose varžybose skiriama procedūros bauda. Varžovas gali pasireguliuoti elektroninius taikiklius, kol ginklas nukreiptas į žemę.

8.7.2. Varžovui draudžiama apžiūrėti (pereiti) pratimą, naudojant bet kokius prisitaikymo įtaisus (pvz. kovinių ginklų imitacijas, tikrų ginklų dalis ar kitus panašius daiktus), išskyrus savo rankas. Pažeidimas baudžiamas viena procedūros bauda kiekvienam atvejui (taip pat žiūrėti 10.5.1. punktą)

8.7.3. Niekas, be atsakingo už pratimą pratimo teisėjo (RO) ar šaudyklos teisėjo (RM) leidimo, negali įeiti ar bandyti (pereiti) pratimą. Pažeidimas pirmą kartą baudžiamas įspėjimu, pakartotinam pažeidimui  gali būti taikomos sankcijos, numatytos 10.6. skyriuje.


                                                                9. SKYRIUS. VERTINIMAS

9.1. Bendros taisyklės

9.1.1. Priartėjimas prie taikinių – varžovui ar jo atstovui be teisėjo leidimo draudžiama priartėti prie vertinamų ir baudos taikinių arčiau kaip per 1 metrą. Pažeidimas pirmą kartą baudžiamas įspėjimu, pakartotinas pažeidimas tose pačiose varžybose, pratimo teisėjo (RO) nuožiūra, gali būti baudžiamas procedūros bauda.

9.1.2. Taikinių lietimas – varžovui ar jo atstovui be pratimo teisėjo (RO) leidimo draudžiama liesti, matuoti ar kitaip pakenkti vertinamiems ir baudos taikiniams. Jei, teisėjo nuomone, varžovas ar jo atstovas įsikišdami pakenkė ar kitaip paveikė vertinimą, teisėjas gali:

9.1.2.1. įvertinti paveiktą taikinį kaip nepataikytą, ar

9.1.2.2. paskirti baudas už kiekvieną paveiktą baudos taikinį.

9.1.3. Per anksti užklijuoti taikiniai – jei taikinys buvo per anksti užklijuotas, kliudant jo įvertinimui, pratimo teisėjas (RO) turi varžovui liepti peršaudyti pratimą.

9.1.4. Neatnaujinti taikiniai –  jei vertinamas taikinys ar taikiniai nebuvo užklijuoti po prieš tai šaudžiusio varžovo, bei yra per daug pataikymų pratimo teisėjas (RO) privalo vertinti, nežiūrint į tai ar galima nustatyti taiklius pataikymus ar ne. Jei yra per daug vertinamų pataikymų ar neaiškių baudos taikinio pataikymų, ir neaišku kurie pataikymai buvo padaryti paskutinio varžovo, pratimo teisėjas (RO) turi liepti tam varžovui peršaudyti pratimą.

9.1.4.1. Jei taikinio lipdukas ar lipni juosta atsitiktinai nupučiama vėjo, šūvio bangos ar dėl kitų priežasčių ir pratimo teisėjui (RO) neaišku kurie pataikymai yra padaryti varžovo, varžovui liepiama peršaudyti pratimą.

9.1.4.2. Varžovas, kuris šaudymo pratimo metu dvejoja ar pats sustoja, manydamas, kad vienas ar daugiau popierinių taikinių liko neužklijuoti, neturi teisės peršaudyti.

9.1.5. Neperšaunamas – visų IPSC vertinimų ar baudos popierinių taikinių vertinimo zonos laikomos neperšaunamos, jei:

9.1.5.1. Jei po šūvio vertinamame ar baudos taikinyje lieka kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi ta pati kulka pataiko į kitą vertinamą ar baudos taikinį, papildomi taškai ar baudos neskaičiuojami.

9.1.5.2. Jei po šūvio vertinamame ar baudos taikinyje lieka kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi ta pati kulka pataiko į metalinį taikinį, tai laikoma šaudyklos įrangos gedimu ir varžovas privalo peršaudyti pratimą iš naujo, kai tik jis bus atstatytas.

9.1.5.3. Jei kulka dalinai kliudė vertinamą plotą popieriniame ar metaliniame taikinyje ir toliau kulka pataiko į kitą vertinamą popierinį taikinį, rezultatas vertinamas atitinkamai, į kokį taikinį buvo pataikyta (taškais arba bauda).

9.1.5.4. Jei po varžovo šūvio kulka dalinai kliudė vertinamą zoną popieriniame taikinyje arba metalinį taikinį ir toliau kulka pataiko į metalinį taikinį, kuris nukrenta (arba į jo vertinamą plotą), tai už taikinio nuvertimą ar pataikymą į vertinamą plotą, vertinama atitinkamai bauda arba pataikymu.

9.1.6. Jei specialiai rašytiniame pratimo aprašyme nenurodyta minkšta priedanga (soft cover) (žiūrėti 4.1.4.2. punktą), visi tvirtinimai, sienos, barjerai, permatomos sienos ir kitos kliūtys laikomi neprašaunama kieta priedanga (hard cover).

9.1.6.1. Jei po šūvio kietoje priedangoje lieka kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi ta pati kulka pataiko į vertinimą ar baudos popierinį taikinį, taškai ar baudos neskaičiuojami. Jei neįmanoma nustatyti kurie pataikymai popieriniame vertinamame ar baudos taikinyje yra atsiradę peršovus kietąją priedangą, vertinamas popierinis ar baudos taikinys bus įvertintas nuimant atitinkamą skaičių geriausių pataikymų.

9.1.6.2. Jei po šūvio kietoje priedangoje lieka kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi ta pati kulka pataiko į metalinį taikinį, tai laikoma šaudyklos įrangos gedimu (žiūrėti 4.6.1. punktą) ir varžovas privalo peršaudyti pratimą iš naujo, kai tik jis bus atstatytas.

9.1.6.3. Jei po šūvio kietoje priedangoje lieka dalinė kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi kulka pataiko į kitą vertinamą popierinį taikinį, rezultatas vertinamas atitinkamai, į kokį taikinį buvo pataikyta.

9.1.6.4. Jei po šūvio kietoje priedangoje lieka dalinė kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi kulka nuverčia metalinį taikinį, tai rezultatas vertinamas kaip pataikyta. Jei po šūvio kietoje priedangoje lieka dalinė kulkos skersmens skylė ir toliau nulėkusi kulka nuverčia ar pataiko į metalinį baudos taikinį, tai vertinama kaip bauda.

9.1.7. Taikinio kuoliukai nėra nei kieta nei minkšta priedanga. Kulka, pilnai ar dalinai praėjusi pro kuoliuką ir pataikiusi į popierinį ar metalinį taikinį, turi būti vertinama atitinkamai koks buvo taikinys.

9.2. Vertinimo būdai

9.2.1. „Comstock” – šaudymo  pratime nėra jokių apribojimų varžovo parodytam laikui ir padarytų šūvių skaičiui. Laikas stabdomas po paskutinio šūvio. Nustatytas minimalus pataikymų skaičius vienam popieriniam taikiniui.

9.2.1.1. Varžovo rezultatas skaičiuojamas, sudedant visus vertinamų taikinių geriausius pataikymus (tam tikrą pratimo aprašyme numatytą skaičių) ir atimant visas gautas procedūrines ar kitas baudas. Tada šis rezultatas dalinamas iš laiko (fiksuoto su dviem skaičiais po kablelio), kurį jis sugaišo vykdydamas šaudymo pratimą ir gaunamas varžovo pataikymo faktorius (Hit Factor). Varžovas su aukščiausiu pataikymo faktoriumi gauna šaudymo pratimo taškų maksimumą, o kiti varžovai procentiškai mažėjančius taškus.

9.2.2. Pratimo rezultatuose kiekvieno diviziono varžovai išrikiuojami mažėjančia tvarka pagal pratime gautus taškus, apskaičiuojamus iki ketvirto ženklo po kablelio.

9.2.3. Varžybų rezultatuose kiekvieno diviziono varžovai išrikiuojami mažėjančia tvarka pagal visuose pratimuose gautų pratimo taškų sumą, apskaičiuotą iki ketvirto ženklo po kablelio.

9.3. Lygus rezultatas

9.3.1. Jei, varžybų direktoriaus nuomone, lygus varžovų rezultatas neįmanomas, varžybų direktorius turi sukurti (arba paskirti) vieną ar daugiau šaudymo pratimų, kuriuos lygūs varžovai turi įvykdyti, kad nebūtų lygiųjų. Peršaudymo rezultatai skirti tik varžovų tarpusavio vietų nustatymui ir neįtraukiami į galutinį varžybų rezultatų protokolą.  Nugalėtojas negali būti nustatomas burtų keliu.

9.4. Vertinimo ir baudų dydžiai

9.4.1. Pataikymai IPSC taikiniuose ir baudos taikiniuose turi būti vertinami pagal IPSC asamblėjos patvirtintas vertes (žiūrėti B ir C priedus bei žemiau).

9.4.2. Pataikymai, matomi ant popierinio baudos taikinio vertinamo ploto, baudžiami minus 10 taškų. Baudžiami daugiausiai du pataikymai į baudos taikinį.

9.4.3. Pataikymai, kurie matomi ant metalinio baudos taikinio vertinamo ploto, baudžiami minus 10 taškų. Baudžiami daugiausia du pataikymai į baudos taikinį, nepaisant, ar metalinis taikinys sukurtas nukristi, ar ne.

9.4.4. Visi nepataikymai į vertinimo taikinį, išskyrus pasislepiančius (žiūrėti 9.9.2. punktą), baudžiami minus 10 taškų.

9.5. Vertinimo strategija

9.5.1. Jei rašytiniame šaudymo pratimo aprašyme nenurodyta kitaip, į vertinamus popierinius taikinius turi būti pataikoma mažiausiai du kartus ir skaičiuojami tik du geriausi pataikymai. Į metalinius taikinius turi būti šaudoma mažiausiai vieną kartą ir jis vertinamas, jei nukrenta.

9.5.2. Jei bet kokio pataikymo kulkos skersmuo liečia vertinimo liniją tarp dviejų ar kelių skirtingų zonų, ar linija tarp vertinamos ir nevertinamos zonos, pataikymas vertinamas pagal aukštesnę zoną.

9.5.3. Jei pataikymo kulkos skersmuo liečia vertinamas zonas suglaustuose taikiniuose ir/ar liečia ir baudos taikinio vertinamą plotą, užskaitomi visi atitinkami pataikymai ir baudos.

9.5.4. Radialiniai įplėšimai išeinantys iš kulkos skylės, toliau nei kulkos skersmuo, neužskaitomi kaip pataikymai ar bauda.

9.5.4.1. Padidėjusi kulkos skylė popieriniame taikinyje, didesnė nei varžovo kulkos diametras, nebus vertinama kaip pataikymas ar bauda, nebent šalia skylės liekanų yra matomi įrodymai (pvz. pajuodavę, suodini kraštai), kurie leidžia daryti prielaidą, kad skylė atsirado ne dėl rikošeto ar kitų priežasčių.

9.5.5. Minimalus pratimo pataikymų rezultatas gali būti nulis.

9.5.6. Jie varžovas, būdamas priešais, nešauna į kiekvieną vertinamą taikinį bent vieno šūvio, jis gauna vieną procedūros baudą kiekvienam taikiniui už nešovimą į jį ir atitinkamai baudas už nepataikymus (žiūrėti 10.2.7. punktą).

9.5.7. Pataikymai, matomi ant vertinamo ar baudos popierinio taikinio, kurie yra rezultatas šūvio iš to ar kito vertinamo ar baudos taikinio nugarinės pusės, taip pat/arba pataikymai, kurie neatrodo kaip pilna kulkos skylė iš popierinio vertinamo ar baudos taikinio priekio, nėra vertinami kaip pataikymas ar bauda.

9.6. Rezultatų patikrinimas ir ginčai

9.6.1. Kai pratimo teisėjas (RO) davė komandą „Šaudykla saugus“, varžovui ar jo atstovui leidžiama eiti kartu su teisėju patikrinti ir įvertinti pataikymus.

9.6.2. Atsakingas už šaudymo pratimą teisėjas gali nustatyti, kad pataikymų vertinimas pradedamas kai varžovas dar atlieka šaudymo pratimą. Tokiu atveju eiti su teisėju prie taikinių ir juos patikrinti turi teisę varžovo atstovas. Varžovai apie tai įspėjami pratimo aptarimo metu.

9.6.3. Varžovas ar jo atstovas vertinimo metu neatėję patikrinti kiekvieno taikinio, vėliau negali ginčyti rezultato ar protestuoti.

9.6.4. Bet koks varžovo ar jo atstovo prieštaravimas vertinimui ar baudai turi būti nedelsiant,  kol nebus užklijuoti, pakelti ar atstatyti taikiniai, apskųstas pratimo teisėjui (RO). Vėliau jie negalės ginčyti rezultato ar protestuoti.

9.6.5. Jei pratimo teisėjas (RO) laikosi pradinio vertinimo ar baudos, o varžovas yra nepatenkintas, jis gali skųstis vyriausiajam pratimo teisėjui (CRO), o po to šaudyklos teisėjui (RM), kad išspręstų ginčą.

9.6.6. Šaudyklos teisėjo (RM) sprendimas, dėl pataikymų vertinimo ant vertinamo ar baudos taikinio, yra galutinis. Dėl tam tikro vertinimo sprendimo tolimesni skundai ar protestai neleistini.

9.6.7. Vertinimo ginčo metu aptariamas taikinys neužklijuojamas ar kitaip nepaveikiamas, kol ginčas nebus išspręstas, to neatlikus taikomas 9.1.3. punktas. Pratimo teisėjas (RO), išvengiant varžybų užlaikymo, tolimesniam patikrinimui gali išimti aptariamą popierinį taikinį iš šaudymo pratimo. Varžovas ir pratimo teisėjas (RO) turi pasirašyti ant taikinio ir aiškiai pažymėti, kurie pataikymai yra neaiškūs.

9.6.8. Patvirtintas vertinimo skalė “Overlay” yra vienintelis prietaisas, kuriuo, jei reikia, nustatomas  pataikymo vertinimas tarp vertinimo zonų popieriniuose taikiniuose.

9.6.9. Vertinimo informacija gali būti perduodama naudojant rankų signalus (žiūrėti F1 priedą). Jei rezultatas yra ginčijamas, atitinkami taikiniai negali būti klijuojami, kol nebus patikrinti varžovo ar jo atstovo, sutinkamai su bet kokiais šaudyklos teisėjo (RM) iš anksto patvirtintais susitarimais (taip pat žiūrėti 9.1.3. punktą).

9.7. Rezultatų protokolai

9.7.1. Pratimo teisėjas (RO) prieš pasirašydamas rezultatų protokolą, privalo užtikrinti, kad visa informacija (taip pat ir įspėjimai) būtų surašoma į kiekvieno varžovo rezultatų protokolą. Po to, kai pratimo teisėjas (RO) pasirašo ant protokolo, varžovas irgi pasirašo atitinkamoje protokolo vietoje. Jei varžybose naudojami elektroniniai rezultatų protokolai, šių protokolų elektroniniai parašai turėtų būti patvirtinti Regioniniame Direktorate. Užrašant rezultatą ar baudas, naudojami sveiki skaičiai. Varžovo pratimui sugaištas laikas užrašomas į atitinkamą langelį ne mažiau kaip dviejų skaičių po kableliu tikslumu.

9.7.2. Jei prireikė pataisyti protokolą, pataisymai aiškiai užrašomi ant protokolo originalo ir kopijų. Varžovas ir teisėjas turi pasirašyti ties pataisymais.

9.7.3. Jei varžovas dėl kokių nors priežasčių atsisako pasirašyti ar patvirtinti rezultatų protokolo, klausimas perduodamas šaudyklos teisėjo (RM) sprendimui. Jei šaudyklos teisėjas (RM) įsitikinęs, kad šaudymo pratimas ir vertinimas buvo atlikti teisingai, nepasirašytas protokolas laikomas teisingu ir pridedamas prie varžybų rezultatų.

9.7.4. Rezultatų protokolas, kurį pasirašė varžovas ir pratimo teisėjas (RO), yra galutinis įrodymas, kad šaudymo pratimas užbaigtas, ir laikas, taškai bei baudos yra tikslūs ir neginčijami. Pasirašytas rezultatų protokolas laikomas galutiniu dokumentu ir, išskyrus varžovo ir teisėjo abipusiu sutarimu ar arbitražo sprendimu, jame gali būti taisomos tik aritmetinės klaidos ar pridedamos procedūros baudos pagal 8.6.2. punktą.

9.7.5. Jei nustatoma, kad rezultatų protokole trūksta ar yra per daug įrašų arba nėra įrašytas laikas, jis turi būti nedelsiant perduotas šaudyklos teisėjui (RM), kuris paprastai liepia varžovui peršaudyti pratimą.

9.7.6. Jei peršaudymas dėl kokių nors priežasčių neįmanomas, gali būti atliekami tokie veiksmai:

9.7.6.1. Jei nėra laiko įrašo, varžovo pratimo rezultatas prilyginamas nuliui.

9.7.6.2. Jei protokole trūksta pataikymų ar nepataikymų įrašų, tiek, kiek jų yra, laikoma teisingais ir galutiniais.

9.7.6.3. Jei įrašyta per daug pataikymų ar nepataikymų, paliekamos pataikymų aukščiausios vertės.

9.7.6.4. Procedūros baudos, įrašytos į protokolą, laikomos galutinėmis, išskyrus atvejus, numatytus 8.6.2. punkte.

9.7.6.5. Jei protokole neįrašyti varžovo inicialai, toks protokolas siunčiamas šaudyklos teisėjui (RM), kuris turėtų imtis veiksmų problemai spręsti.

9.7.7. Jei oficialus varžovo protokolas yra pamestas ar kitaip neprieinamas, šaudyklos teisėjo (RM) leidus gali būti panaudotas varžovo dublikatas, kopija ar kitas rašytinis ar elektroninis įrašas. Jei varžovo dublikatas, kopija ar kitas rašytinis ar elektroninis įrašas neįmanomas arba šaudyklos teisėjo (RM) laikomas nepakankamai legitimus, varžovas turi peršaudyti pratimą. Jei šaudyklos teisėjas (RM) mano, kad peršaudymas dėl kokių nors priežasčių neįmanomas, varžovas pratime gauna nulinį laiką ir nulinį pratimo rezultatą.

9.7.8. Joks kitas asmuo be pratimo teisėjo (RO) ar statistikos teisėjo leidimo, išskyrus teisėjus, negali turėti (paimti) varžovo protokolo originalo, saugomo pratime ar kitoje vietoje, po to kai jis buvo pasirašytas varžovo ir pratimo teisėjo (RO). Pažeidėjas pirmą kartą gauna įspėjimą, tačiau pakartotinais atvejais tose varžybose gali būti taikomos 10.6. skyriaus nuostatos.

9.8. Atsakomybė už vertinimą

9.8.1. Kiekvienas varžovas pats atsakingas už tikslių savo rezultatų užrašymą, sulygindamas su varžybų sekretoriaus paskelbtais negalutiniais rezultatų sąrašais.

9.8.2. Visiems varžovams pabaigus rungtines, varžybų sekretorius šaudyklos teritorijoje, o IV ir aukštesnio lygo varžybose – oficialiame varžybų viešbutyje, privalo iškabinti negalutinius pratimų rezultatus, kad varžovai galėtų juos sutikrinti. Ant paskelbtų rezultatų turi būti užrašyta vieta ir laikas, kada jie buvo pakabinti (ne atspausdinti).

9.8.3. Jei varžovas tuose rezultatuose aptinka klaidą, jis privalo, per vieną valandą nuo rezultatų iškabinimo momento, pateikti protestą varžybų sekretoriui. Jei protestas pateiktas vėliau, iškabinti rezultatai išlieka nepakitę, o protestas atmetamas.

9.8.4. Dalyviai, kurių visų pratimų šaudymo tvarkaraštis varžybose (Varžybų direktoriaus leidimu) yra trumpesnis nei varžybų trukmė (pvz. 3 dienų varžybas atšaudo per 1 dieną), privalo patikrinti savo tarpinius rezultatus, laikydamiesi varžybų direktoriaus nurodytos specialios tvarkos ar laiko periodo (pvz. per internetą). To nepadarius vertinimo apeliacijos nepriimamos. Ši procedūra turi būti iš anksto aprašyta varžybų nuostatuose arba kitais būdais paskelbta šaudyklos teritorijoje prieš varžybų pradžią (taip pat žiūrėti 6.6. skyrių).

9.8.5. Varžybų direktorius, papildomai kartu su rezultatų spausdinimu arba alternatyviai, gali pasirinkti rezultatus skelbti elektroniniu būdu (pvz. per internetą). Tokiu atveju, iš anksto, prieš varžybų pradžią,  varžybų informacijoje, arba pakabinant matomoje šaudyklos vietoje skelbimą, turi būti paskelbta atitinkama tvarka. Varžovams turi būti suteikta galimybė pamatyti varžybų rezultatus pasinaudojant pateikta įranga (pvz. kompiuteriu), jei varžybų direktorius nusprendė, kad rezultatai skelbiami tik elektroniniu būdu.

9.9. Pasislepiančių taikinių vertinimas

9.9.1. Judantis taikinys, kurio aukščiausią vertę turintis plotas lieka atidengtas, prieš pradedant arba kai baigia savo judėjimą, arba be perstojo pasislepia ir vėl atsiranda per visą laiką, kai varžovas atlieką šaudymo pratimą, yra nepasislepiantis ir visada baudžiamas už nešovimą į jį ir/arba nepataikymus.

9.9.2. Judantis taikinys, kuris neatitinka ankščiau išvardintoms sąlygoms, yra pasislepiantis ir neturėtų būti baudžiamas už nešovimą arba nepataikymus į jį, išskyrus kai varžovas, prieš išaunant tame pratime paskutinį šūvį, neaktyvuoja mechanizmo, kuris paleidžia taikinio judėjimą.

9.9.3. Stacionarūs taikiniai, kai prieš ar po judančio ir/ar pasislepiančio baudos taikinio, ar barjero aktyvavimo, matosi bent dalis aukščiausią vertę turinčios zonos, yra nepasislepiantys ir visada baudžiamas už nešovimą į jį ir/arba nepataikymus.

9.9.4. taikiniai, kur matosi bent dalis aukščiausią vertę turinčios zonos, kai varžovas rankiniu būdu juos aktyvuoja (pvz. virve, svirtimi, pedalu, atverčiant, durimis ir t.t.) nėra šio skyriaus dalykas.

9.10. Oficialus laikas

9.10.1. Tik pratimo teisėjo (RO) naudojamo laiko matavimo prietaiso parodymai gali būti panaudoti varžovo sunaudoto laiko registravimui. Jei to pratimo teisėjas (RO) (ar vyresnis varžybų Oficialus varžybų asmuo) mano, kad matavimo prietaisas klysta, varžovas, kurio laikas buvo netiksliai įvertintas, privalo peršaudyti pratimą.

9.10.2. Jei, arbitražo komiteto nuomone, varžovo pratimo atlikimo laikas yra nerealus, tuomet varžovas privalo peršaudyti pratimą (žiūrėti  9.7.4. punktą).

9.10.3. Jei varžovas sureagavo į starto signalą, bet dėl kažkokių priežasčių nebetęsė  pratimo, ir pratimo teisėjo (RO) laikmatis neužfiksavo pratimo atlikimo laiko, varžovo pratimo atlikimo laikas bei rezultatas yra lygūs nuliui.

9.11. Vertinimo programa

9.11.1. IPSC patvirtinta vertinimo programa yra Match Scoring System (MSS) ir Windows Match Scoring System (WinMSS). Jokios kitos vertinimo programos negali būti naudojamos sankcionuotose IPSC varžybose be išankstinio to regiono, kur vyksta varžybos, direktoriaus patvirtinimo. Patvirtintos MSS ir WinMSS vertinimo programos yra patalpintos oficialiajame IPSC interneto puslapyje.


                                                                    10. SKYRIUS. BAUDOS

10.1. Procedūros baudos – bendros taisyklės

10.1.1. Procedūros baudos skiriamos varžovui, jei jis neatliko tam tikrų, rašytiniame pratimo aprašyme nurodytų, veiksmų ir/ arba pažeidė kitas bendras taisykles. Pratimo teisėjas (RO), skirdamas procedūros baudas, turi apibrėžti procedūros baudų skaičių ir jų skyrimo priežastį. Ši informacija turi būti aiškiai užrašyta rezultatų protokole.

10.1.2. Kiekvienos procedūros baudos dydis minus 10 taškų.

10.1.3. Varžovas, nesutinkantis dėl procedūros baudų skyrimo ar jų skaičiaus, gali skųstis vyriausiajam pratimo teisėjui (CRO) ir/ar šaudyklos teisėjui (RM). Jei ginčas neišsprendžiamas, varžovas gali kreiptis į arbitražo komitetą.

10.1.4. Procedūros baudos negali būti anuliuotos tolimesniais varžovo veiksmais. Pavyzdžiui, varžovui šovus į taikinį peržengus baudos liniją bus skiriama procedūros bauda, net jei jis dar karta šaus į tą taikinį, bet jau neperžengęs baudos linijos.

10.2. Procedūros baudos – ypatingi pavyzdžiai

10.2.1. Jei varžovas kuria nors kūno vieta liečia žemę ar kitą objektą už baudos linijos ir taip iššauna šūvį, turi gauti 1 procedūros baudą už kiekvieną atvejį.

10.2.1.1. Tačiau, jei pratimo teisėjas (RO) nustatė, kad ties tuo taikiniu peržengęs liniją varžovas įgijo žymų pranašumą, jis gali skirti po vieną procedūros baudą už kiekvieną šūvį, iššautą pažeidus reikalavimus. Procedūros bauda neskiriama, jei varžovas pažeidžia liniją, tačiau nešaudo nė vieno šūvio, išskyrus kai taikomas 2.2.1.5. punktas.

10.2.2. Jei varžovas neįvykdo pratimo aprašyme nurodytos procedūros, jam skiriama viena procedūros bauda už kiekvieną atvejį. Tačiau, jei varžovas įgyją žymų pranašumą (pvz., šaudo iš kitos nei reikalaujama šaudymo padėties), jis gali būti nubaustas po vieną procedūros baudą už kiekvieną šūvį iš neleistinos padėties, vietoje ankščiau minėtos vienos  procedūros baudos.

10.2.3. Jei ankščiau aprašytu atveju skiriama daug procedūros baudų, jų neturi būti daugiau nei varžovas gali atlikti vertinamų šūvių. Pavyzdžiui, jei varžovas įgyja pranašumą, peržengdamas baudos liniją, už kurios matomi 4 metaliniai takiniai, jis gali gauti po vieną procedūros baudą už kiekvieną šūvį peržengus liniją, tačiau ne daugiau 4 procedūros baudų, nepaisant kiek šūvių iš tikrųjų atliko.

10.2.4. Varžovas, kuris neįvykdo privalomojo dėtuvės keitimo, turi gauti vieną procedūros baudą už kiekvieną šūvį, iššauta po to momento, kur keitimas buvo privalomas, iki tol, kol nepakeis dėtuvės.

10.2.5. Jei varžovas Cooper tunelyje sujudina ir numeta vieną ar daugiau skersinių, jis gauna po vieną procedūros baudą už kiekvieną numestą skersinį. Jei skersinis nukrenta varžovui sujudinus stovą arba nuo parako dujų ar atatrankos, procedūros bauda neskiriama.

10.2.6. Jei varžovas po komandos „Dėmesio“ („Standby“) ir iki starto signalo juda (tiesia rankas link ginklo, liečia greito pertaisymo įtaisus ar šaudmenis) ar kitaip stengiasi užimti pranašesnę padėtį, jam skiriama viena procedūros bauda. Jei pratimo teisėjas (RO) laiku sustabdė varžovą, varžovas pirmą kartą yra įspėjamas, ir jam duodamas pakartotinis starto signalas.

10.2.7. Jei varžovas nešauna į kokį nors taikinį nors vieno šūvio, jis turi gauti vieną procedūros baudą už taikinį ir atitinkamą skaičių nepataikymo baudų, išskyrus atvejus, kur galioja 9.9.2. punkto nuostata.

10.2.8. Jei šaudymo pratimas (ar jo dalis) nustato šaudyti tik stipriąja arba tik silpnąja ranka, varžovas baudžiamas procedūros bauda už kiekvieną atvejį, kai po starto signalo liečia ginklą (arba paima jį nuo stalo ir pan.) kita ranka (arba nuo tos vietos, kur buvo sąlyga šaudyti viena ranka). Išimtis taikoma išorinio saugiklio išjungimui (nepaimant ginklą), pertaisymui ar strigimo pašalinimui. Tačiau, procedūros bauda yra taikoma už kiekvieną šūvį, jei varžovas naudoja kitą ranką:

10.2.8.1. prilaikyti ginklą, riešą ar ranką šaudymo metu;

10.2.8.2. padidinti stabilumą remiantis į žemę, kliūtį ar kitą atramą šaudymo metu.

10.2.9. Varžovas, kuris paliko šaudymo vietą, gali, nepažeisdamas saugumo reikalavimų, grįžti atgal į šaudymo vietą ir iš ten šaudyti į taikinius. Tačiau, jei  rašytiniame klasifikacinių pratimų aprašyme ar I  ir II lygio varžybose uždrausta palikti šaudymo vietą, tai už šių reikalavimų nesilaikymą skiriama viena procedūros bauda už kiekvieną šūvį.

10.2.10. Specialiosios baudos: jei varžovas nebegali pilnai įvykdyti kurios nors šaudymo pratimo dalies dėl neįgalumo ar dėl traumos, jis gali paprašyti šaudyklos teisėjo (RM) skirti baudą vietoje pratimo reikalavimo.

10.2.10.1. Jei prašymas patvirtintas šaudyklos teisėjo (RM), jis iš anksto, prieš varžovui pradedant šaudymo pratimą, privalo paskelbti specialios baudos dydį, kur gali būti sumažinti varžovo pratime surinkti taškai  nuo 1% iki 20% .

10.2.10.2. taip pat, šaudyklos teisėjas (RM) gali atleisti nuo baudos pritaikymo varžovus, kurie turi žymų neįgalumą ir negali įvykdyti nustatytų šaudymo pratimo reikalavimų.

10.2.10.3. Jei varžovo prašymas šaudyklos teisėjo (RM) atmestas, taikomos įprastos procedūros baudos.

10.2.11. Varžovui, atlikusiam šūvius virš barjero, kurio aukštis yra mažiausiai 1.8. metro, skiriama 1 procedūros bauda už kiekvieną šūvį (taip pat žiūrėti 2.2.3.1. punktą).

10.3. Diskvalifikavimas – bendros taisyklės

10.3.1. Varžovas diskvalifikuojamas, IPSC varžybų metu pažeidus saugumo reikalavimus ar atlikus kitus neleistinus veiksmus. Dėl saugumo pažeidimo diskvalifikuotam varžovui draudžiama šaudyti likusiuose šaudymo pratimuose, nepaisant varžybų tvarkaraščio ar fizinio varžybų išdėstymo.

10.3.2. Kai skiriama diskvalifikacija, pratimo teisėjas (RO) privalo užtikrinti, kad diskvalifikavimo priežastis, laikas ir data būtų aiškiai užrašyti varžovo rezultatų protokole, ir nedelsiant informuojamas šaudyklos teisėjas (RM).

10.3.3. Diskvalifikuoto varžovo rezultatas negali būti išbrauktas iš varžybų rezultatų ir varžybų direktorius negali skelbti galutinių varžybų rezultatų tol, kol nepasibaigs laikas apeliacijai pateikti, numatytas 11.3.1. punkte, ir apeliacija nebuvo pateikta arbitražui ar šaudyklos teisėjui (RM) (ar jo atstovui).

10.3.4. Jei apeliacija arbitražui pateikta laiku, atsižvelgiant į 11.3.1. punktą, galioja 11.3.2. punkto reikalavimai.

10.3.5. Varžovo rezultatas, pasiektas “Pre-match” ar pagrindinėse varžybose be diskvalifikacijos, negali būti išbrauktas iš varžybų rezultatų, jei varžovas buvo diskvalifikuotas dvikovos ar kitos rungties metu.

10.4. Diskvalifikavimas už atsitiktinį šūvį

Pratimo teisėjas (RO) privalo kaip įmanoma greičiau sustabdyti varžovą, kuris atliko atsitiktinį šūvį. Atsitiktinis šūvis apibrėžiamas kaip:

10.4.1. Bet koks šūvis, iššautas už ribos, už galinio ar šoninių brustverų ar kitą kryptimi, varžybų organizatorių laikoma nesaugia ir nurodyta rašytiniame pratimo aprašyme. Jei šaudant į taikinį, varžovo kulka nulėkė nesaugia kryptimi, tai nelaikoma atsitiktiniu šūviu, bet varžovui gali būti taikomos 2.3. skirsnio sąlygos.

10.4.2. Šūvis, kai kulka pataiko arčiau nei 3 metrai nuo varžovo, išskyrus šūvį į taikinį, esantį arčiau nei 3 metrai. Uždelstai išlėkusiai kulkai, kai jį pataiko arčiau nei 3 metrai nuo varžovo, netaikomos šios taisyklės.

10.4.3. Bet koks šūvis, padarytas ginklo užtaisymo, pertaisymo, ištaisymo metu. Taip pat kai atsitiktinis šūvis padaromas situacijoje, kuri numatyta 8.3.1. ir 8.3.7. punktuose (taip pat žiūrėti 10.5.9. punktą).

10.4.3.1. Išimtis – jei  įvyko šūvio detonacija ištaisant ginklą, varžovas nediskvalifikuojamas, tačiau jam gali būti taikomos sankcijos, numatytos 5.1.6. punkte.

10.4.4. Bet koks šūvis kuris, atsitinka ginklo užsikirtimo taisymo metu.

10.4.5. Bet koks šūvis, kuris atsitinka perimant užtaisytą ginklą iš vienos rankos į kitą.

10.4.6. Bet koks šūvis, padarytas judėjimo metu, išskyrus, kai šaudoma į taikinius.

10.4.7. Šūvis į metalinį taikinį arčiau nei 7 metrų atstumu, matuojant nuo taikinio priekio iki artimiausio varžovo kūno taško, kontaktuojančio su žeme (žiūrėti 2.1.3. punktą).

10.4.8. Šiame skirsnyje, jei galima nustatyti, kad atsitiktinio šūvio priežastimi tapo ginklo dalies gedimas ar defektas ir jei varžovas nepažeidė saugumo, kaip aprašyta šiame skirsnyje, diskvalifikacija neskiriama, tačiau varžovo rezultatas tame pratime prilyginamas nuliui.

10.4.8.1. Ginklas nedelsiant pateikiamas šaudyklos teisėjo (RM) ar jo paskirto padėjėjo apžiūrai ir atitinkamam testavimui, kad būtų galima nustatyti, ar ginklas iššovė dėl dalies gedimo ar defekto. Varžovas negali vėliau užprotestuoti diskvalifikavimo už atsitiktinį šūvį dėl ginklo dalies gedimo ar defekto, jei jis neperdavė ginklo apžiūrai prieš išeidamas iš šaudymo pratimo.

10.5. Diskvalifikavimas už nesaugų ginklo laikymą

Nesaugių ginklo laikymų pavyzdžiai, tačiau gali būti ir daugiau:

10.5.1. Ginklo laikymas (turėjimas rankose) bet kuriuo momentu, išskyrus saugumo zonoje ar i su teisėjo priežiūra ir po jo komandos.

10.5.2. Šaudymo pratimo metu nukreipia ginklo vamzdį atgal, arba už iš anksto nustatytų (90 laipsnių) ar specialiai apibrėžtų saugos kampu (ribotos išimtys: žiūrėti 5.2.7.3. ir 10.5.6. punktus).

10.5.3. Jei bet kuriuo šaudymo pratimo momentu varžovas išmeta ginklą, nesvarbu, užtaisytą ar ne. Pažymėtina, kad jei varžovas dėl kokių nors priežasčių šaudymo pratimo eigoje saugiai ir sąmoningai padeda ginklą ant žemės ar kito stabilaus daikto, jis nebus diskvalifikuotas, tačiau tik esant tokioms sąlygoms:

10.5.3.1. Varžovas tvirtai laikė ginklą prieš jį padedant saugiai ant žemės ar kito objekto; ir

10.5.3.2. Varžovas visą laiką lieka 1 metro atstumu iki ginklo (išskyrus, kai ginklas padėtas didesniu atstumu, prižiūrint pratimo teisėjui (RO), jei to reikalauja starto padėtis); ir

10.5.3.3. Nepažeistos 10.5.2. punkto sąlygos; ir

10.5.3.4. Ginklas yra parengties būklėje, kaip nurodyta 8.1. skirsnyje; arba

10.5.3.5. Ginklas yra neužtaisytas ir mechanizmas atidarytas (užraktas atitrauktas, būgnas atidarytas).

10.5.4. Varžovas įsideda arba išsiima ginklą iš dėklo tunelio viduje.

10.5.5. Šaudymo pratimo metu atsuka ginklo vamzdį į bet kurią savo kūno vietą (pvz., mosikavimas „sweeping“). Diskvalifikavimas netaikomas kai vamzdis nukreipiamas ištraukiant ar įdedant ginklą  įdėklą, su sąlyga, kad varžovo smilius patrauktas nuo nuleistuko.

10.5.6. Ginklo ištraukimo iš dėklo ar įdėjimo metu nukreipia užtaisyto ginklo vamzdį atgal, toliau nei 1 metras nuo savo kojų. 1 metro nuolaida taikoma tik tuomet, kai varžovas pasisukęs tiesiai į pratimo vidurį.

10.5.7. Varžybų metu nešioja ar naudoja daugiau nei vieną ginklą.

10.5.8. Užsikirtimo taisymo metu, kai varžovas aiškiai nuleidžia ginklą žemiau taikymosi linijos, nepatraukia piršto nuo nuleistuko.

10.5.9. Nelaiko už skliautelio ištiesto piršto ginklo užtaisymo, pertaisymo ir ištaisymo metu. Išimtis: kai specialiai leidžiama (žiūrėti 8.1.2.5. ir 8.3.7.1. punktus).

10.5.10. Nelaiko už skliautelio ištiesto piršto judėjimo metu. Reikia atsižvelgti į 8.5.1. punktą.

10.5.11. Turi įdėtą į dėklą užtaisytą ginklą, esant žemiau pateiktoms sąlygoms:

10.5.11.1. „Viengubo veikimo“ pusiau automatinis pistoletas su šoviniu kameroje ir neįjungtu saugikliu.

10.5.11.2. Grąžintas gaidukas ir neįjungtas saugiklis „dvejopo“ arba „pasirenkamo veikimo“ pusiau automatiniame pistolete.

10.5.11.3. Revolveris su atlaužtu gaiduku.

10.5.12. Laiko kovinius ar tuščius šaudmenis saugumo zonoje bei neįvykdo 2.4.4. punkto sąlygų.

10.5.12.1. Terminas „laiko“ nedraudžia varžovui įeiti į saugumo plotą su šoviniais dėtuvėse ar greito užtaisymo įtaisuose ant diržo, kišenėse ar krepšyje, su sąlyga, kad varžovas fiziškai neišsitraukia užtaisytų dėtuvių ar greito užtaisymo įtaisų iš dėklų ar krepšio, būdamas  saugumo zonoje.

10.5.13. Turi užtaisytą ginklą be specialaus pratimo teisėjo (RO) leidimo.

10.5.14. Numesto ant žemės ginklo pakėlimas. Numestas ginklas visada turi būti pakeltas pratimo teisėjo (RO), kuris patikrinęs ginklą, įdeda jį į varžovo dėklą, ginklo krepšį ar dėžutę. Neužtaisyto ginklo numetimas ne pratimo metu nėra pažeidimas, tačiau varžovas, kuris pats pakėlė ginklą, diskvalifikuojamas.

10.5.15. Naudojimas uždraustų ir/ar nesaugių šovinių (žiūrėti 5.5.4., 5.5.5.  ir 5.5.6. punktus) taip pat/arba naudojimas uždraustų ginklų (žiūrėti 5.1.1.0. ir 5.1.1.1 punktus).

10.6. Diskvalifikavimas už nesportišką elgesį

10.6.1. Varžovas yra diskvalifikuojamas už elgesį, kuris varžybų teisėjų nuomone laikomas nesportišku. Pavyzdžiais gali būti sukčiavimas, nepagarba, nepaklusimas pagrįstiems teisėjo reikalavimams, kitoks elgesys, kuris sportui suteikia prastą reputaciją. Apie nesportiško elgesio atvejį nedelsiant informuojamas šaudyklos teisėjas (RM).

10.6.2. Varžovas diskvalifikuojamas, jei pratimo teisėjas (RO) nustatė, kad varžovas tyčia nusiėmė akinius ar ausines ar jas tyčia pametė, tam kad gauti peršaudymą ar įgyti pranašumą.

10.6.3. Kiti asmenys gali būti pašalinami iš šaudyklos už elgesį, kuris varžybų teisėjų nuomone laikomas netinkamų. Pavyzdžiais gali būti, tačiau jų skaičius yra nebaigtinis, nepaklusimas pagrįstiems teisėjo reikalavimams, kliudymas pratimo veikimui ar/ir varžovui atlikti pratimą, kitoks elgesys, kuris sportui suteikia prastą reputaciją.

10.7. Diskvalifikavimas – neleistina būklė

10.7.1. Visi varžovai ir varžybų teisėjai IPSC varžybose privalo pilnai kontroliuoti savo psichinę ir fizinę būklę.

10.7.2. IPSC laiko piktnaudžiavimą alkoholiu, neišrašytų ar nebūtinų vaistų vartojimą, nelegalių ar stiprių vaistų vartojimą, nepriklausomai kaip jie vartojami, laibai rimtu pažeidimu.

10.7.3. Varžybose varžovai ir pareigūnai neturi būti paveikti kokių nors vaistų (įskaitant ir alkoholį), išskyrus, kai naudojama medicininiais tikslais. Bet koks asmuo, šaudyklos teisėjo (RM) sprendimu, akivaizdžiai esantis apsvaigęs, gali būti diskvalifikuotas ir pašalintas iš šaudyklos.

10.7.4. IPSC pasilieka sau teisę uždrausti kokias nors bendras ar specifines medžiagas ir įvesti tų medžiagų nustatymo testus (atskirai žiūrėti IPSC Anti-doping Taisykles).


                             11. SKYRIUS. ARBITRAŽAS IR TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS

11.1. Bendros taisyklės

11.1.1. Administracija – pasitaikantys ginčai yra neišvengiami bet kokiose varžybose, vedamose pagal taisykles. Kuo svarbesnės varžybos, tuo svarbesnis yra rezultatas kiekvienam varžovui. Tačiau efektyvus varžybų administravimas ir planavimas užkerta kelią bet kokiems ginčams.

11.1.2. Leidimas – leidžiama arbitražui pateikti protestą dėl šių taisyklių bet kurio punkto, išskyrus, kai taisyklėse nurodyta, kad apeliacija negalima. Protestai dėl diskvalifikavimo už saugumo pažeidimus priimami tik tam, kad leistų nustatyti, ar yra išskirtinės sąlygos, kurios pateisina diskvalifikacijos persvarstymą. Tačiau, pats pažeidimo, kurį nustatė varžybų Oficialus varžybų asmuo, skyrimas, negali būti užprotestuotas.

11.1.3. Apeliacija – pradžioje sprendimus priima pratimo teisėjas (RO). Jei ieškovas (apeliantas) nesutinka su sprendimu, vyriausias pratimo teisėjas (CRO), atsakingas už pratimą ar teritoriją, gali būti pakviestas ir prašomas išspręsti ginčą. Jei vis dar lieka prieštaravimų, ginčo sprendimui gali būti pakviestas šaudyklos teisėjas (RM).

11.1.4. Apeliacija komitetui – jei ieškovas toliau tęsia ginčą, jis gali skųstis arbitražo komitetui, pateikdamas pirmosios šalies protestą.

11.1.5. Įrodymų išsaugojimas – ieškovas gali informuoti šaudyklos teisėją (RM) apie savo pageidavimą pateikti  klausimą arbitražo komitetui ir gali pareikalauti teisėjų išsaugoti visus priklausančius dokumentus, reikalingus tyrimui. Vaizdo ar garso įrašai nelaikomi įrodymais.

11.1.6. Protesto parengimas – ieškovas yra atsakingas už raštiško protesto parengimą ir pristatymą. Kartu su atitinkamu mokesčiu protestas įteikiamas šaudyklos teisėjui (RM) per tam tikrą laiką.

11.1.7. Teisėjų pareigos – bet kuris teisėjas, gavęs arbitražo prašymą, nedelsiant turi informuoti šaudyklos teisėją (RM), turi pasižymėti visus liudytojus bei pareigūnus ir apie juos pranešti šaudyklos teisėjui (RM).

11.1.8. Varžybų direktoriaus pareigos – varžybų direktorius, gavęs šaudyklos teisėjo (RM) pranešimą apie laukiantį arbitražą, turi nedelsiant uždaroje vietoje sušaukti arbitražo komitetą.

11.1.9. Arbitražo komiteto pareigos – Arbitražo komitetas skirtas ginčams spręsti, įvertinant ir pritaikant galiojančias IPSC taisyklių nuostatas. Jei įvykio aplinkybės nėra numatytos šiose taisyklėse ar reikalauja šių taisyklių interpretavimo, Arbitražo komitetas turi priimti sprendimą, kuris labiausiai atitinka šių taisyklių dvasią.

11.2. Komiteto sudėtis

11.2.1. Arbitražo komitetas – III lygio ir aukštesnėse varžybose arbitražo komitetas turi būti sudaromas pagal tokias taisykles:

11.2.1.1. IPSC prezidentas, jo atstovas arba varžybų direktoriaus paskirtas atestuotas varžybų Oficialus varžybų asmuo (tik tokia tvarka) turi būti skiriamas neturinčiu balso komiteto pirmininku.

11.2.1.2. IPSC prezidento, jo atstovo ar varžybų direktoriaus (tik tokia tvarka) paskirti arbitrai, turintys po vieną balsą.

11.2.1.3. Jei įmanoma, arbitrai turėtų būti tų varžybų varžovai ir esantys atestuotais šių varžybų teisėjais.

11.2.1.4. Jokiu būdu pirmininku ar arbitru negali būti tie pareigūnai ar varžovai, kurie priėmė pirmą sprendimą, ar dėl kurių kilo ginčas.

11.2.2. Arbitražo komitetas – I ir II lygio varžybose varžybų direktorius turi paskirti arbitražo komitetą iš trijų patyrusių asmenų, kurie nėra susiję su ginčo šalimis ir kurie nėra suinteresuoti ginčo sprendimu. Pageidautina, kad arbitražo komiteto nariai būtų kvalifikuoti teisėjai. Visi komiteto nariai turi balso teisę. Vyriausias amžiumi iš teisėjų ar vyriausias amžiumi asmuo, jei nėra teisėjo, skiriamas komiteto pirmininku.

11.3. Laiko ribos ir arbitražo eiga

11.3.1. Arbitražo prašymo laiko ribos – atitinkamos formos, su atitinkamu mokesčiu rašytinis arbitražo prašymas turi būti įteiktas šaudyklos teisėjui (RM) per vieną valandą nuo ginčo pradžios, kaip buvo užfiksuota teisėjo. Nepristačius reikiamos formos dokumentacijos prašymas nepriimamas ir neatliekami jokie kiti veiksmai. Šaudyklos teisėjas (RM) ant apeliacijos formos privalo nedelsiant užrašyti laiką ir datą, kada ji buvo gauta.

11.3.2. Sprendimo priėmimo laikas – komitetas turi priimti sprendimą per 24 valandas nuo prašymo priėmimo arba iki varžybų direktoriaus finalinių rezultatų paskelbimo. Jei komitetas nesugeba rasti sprendimo per skirtą laiką, abu, pirmosios ir trečiosios šalies, skundai automatiškai laimi (žiūrėti 11.7.1. punktą) ir ieškovui grąžinamas protesto mokestis.

11.4. Mokestis

11.4.1. Dydis – III lygio ir aukštesnėms rungtynėms protesto mokestis, leidžiantis ieškovui apeliuoti, turi būti 100 USD ar maksimalaus individualaus starto mokesčio ekvivalentas vietine valiuta (pasirenkamas mažesnis). Protesto mokestis kitose varžybose gali būti nustatytas varžybų organizatorių, bet ne didesnis nei 100 USD ar ekvivalentas vietine valiuta. Šaudyklos teisėjas (RM), pateikdamas apeliaciją varžybų klausimu, nuo mokesčio atleidžiamas.

11.4.2. Išmoka – jei komiteto sprendimas patenkina protestą, mokesti bus grąžintas. Jei komiteto sprendimas nepatenkina protesto, mokestis ir komiteto sprendimas I ir II lygio varžybose siunčiamas Regioniniam ar Nacionaliniam šaudymo teisėjų institutui (RROI ar NROI), III ir aukštesnių lygio varžybose protesto mokestis ir komiteto sprendimas siunčiamas į Tarptautinę šaudymo teisėjų asociaciją (IROA).  

11.5. Procedūros taisyklės

11.5.1. Komiteto pareigos ir procedūra – komitetas išstudijuoja rašytinį pareiškimą ir laiko pas save ieškovo pinigus, kol nebus priimtas sprendimas.

11.5.2. Pareiškimas – komitetas vėliau gali pareikalauti ieškovo asmeniškai paaiškinti pareiškimo detales ir gali jį apklausti.

11.5.3. Išklausymas – ieškovas gali būti prašomas palikti komitetą, kol komitetas susipažins su kitais įrodymais.

11.5.4. Liudytojai – komitetas gali išklausyti šaudyklos pareigūnus ir kitus liudytojus, kurie dalyvavo ginče. Komitetas ištiria visus gautus parodymus.

11.5.5. Klausimai – komitetas gali apklausti liudytojus ir teisėjus su ginču susijusiais klausimais.

11.5.6. Nuomonės – komiteto nariai susilaiko ir nereiškia jokios nuomonės ar išvadų, kol vyksta aptarimas.

11.5.7. Teritorijos apžiūra – komitetas gali apžiūrėti su ginču susijusią šaudyklos teritoriją ir gali paprašyti bet kurio teisėjo ar asmens pagalbos.

11.5.8. Perdėta įtaka – bet kuris asmuo, bandantis paveikti komiteto narius kokiu nors būdu, išskyrus įrodymais, gali būti baudžiamas disciplinariniu būdu.

11.5.9. Svarstymas – kai komitetas surinko visus galimus įrodymus ir informaciją, jis uždarame pasitarime svarsto ir balsų dauguma priima sprendimą.

11.6. Sprendimas ir tolimesni veiksmai

11.6.1. Komiteto sprendimas – kai komitetas priima sprendimą, jis pakviečia ieškovą, teisėją bei šaudyklos teisėją (RM) ir paskelbia sprendimą.

11.6.2. Sprendimo įvykdymas – šaudyklos teisėjas (RM) yra atsakingas už komiteto sprendimo įgyvendinimą. Šaudyklos teisėjas (RM) turi iškabinti komiteto sprendimą, kad varžovai galėtų su juo susipažinti. Sprendimas negalioja atbuline tvarka ir neturi įtakos praeityje įvykusiems incidentams.

11.6.3. Sprendimas yra galutinis – komiteto sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas, išskyrus atvejį, jei, šaudyklos teisėjo (RM) nuomone, iki varžybų direktoriui paskelbiant galutinius rezultatus, yra gauti nauji įrodymai, reikalaujantys sprendimo peržiūrėjimo.

11.6.4. Protokolavimas – arbitražo komiteto sprendimas užfiksuojamas ir yra precedentas kitam panašiam incidentui, atsitikusiam tose pačiose varžybose.

11.7. Trečiosios pusės protestas

11.7.1. Skundai taip pat gali būti priimami iš kitų asmenų tai yra trečiosios pusės. Tokiu atveju visos šio skyriaus sąlygos išlieka tos pačios.

11.8. Taisyklių išaiškinimas

11.8.1. Už šių taisyklių išaiškinimą yra atsakinga IPSC vykdomoji taryba.

11.8.2. Asmenys, ieškantys kokios nors taisyklės išaiškinimo, privalo pateikti rašytinį prašymą laišku, faksu arba elektroniniu paštu IPSC vadovybei.

11.8.3. Visi taisyklių paaiškinimai, paskelbti IROA vykdomojo komiteto IPSC tinklapyje laikomi galiojančiais ir turi būti taikomi visose IPSC sankcionuotose varžybose, pradedant nuo septintos (7) dienos po paskelbimo. Visi tokie paaiškinimai bus ratifikuojami ar keičiami kitoje IPSC asamblėjoje.


                                                          12. SKYRIUS. KITI KLAUSIMAI

12.1. Priedai

Visi priedai yra šių taisyklių dalis.

12.2. Kalba

IPSC oficiali kalba yra anglų kalba. Jei yra kokių nors skirtumų tarp įvairiomis kalbomis parašytų taisyklių, dominuoja anglų kalba parašytos taisyklės.

12.3. Atsakomybė

Varžovai ir visi kiti asmenys, esantys IPSC varžybose, yra pilnai ir asmeniškai atsakingi už visos ir bet kokios jų naudojamos ekipuotės ir ginkluotės atitikimą geografinio ar politinio regiono, kur vyksta varžybos, teisiniams reikalavimams. Nei IPSC, nei IPSC pareigūnai, nei kitos organizacijos prie IPSC, nei kitų organizacijų prie IPSC pareigūnai nėra atsakingi šiais klausimais, ar tai būtų praradimas, ar sugadinimas, ar sužeidimas, ar nelaimingas atsitikimas, ar asmens mirtis, kuri buvo sukelta teisėtais ar neteisėtais veiksmais, naudojant ekipuotę ar ginklus.

12.4. Lytis

Taisyklėse minimas  kreipimasis (pvz., jis, jo , jam ir t.t) vienodai taikomas ir moteriškos lyties atstovėms (jį, jai ir t.t.).

12.5. Terminai

Šiose taisyklėse naudojamų terminų apibrėžimai (abėcėlės tvarka):

Atgal (Uprange)

 pratimo plotas, pratimo vieta ar niša, atgal už leistino saugaus ginklo nukreipimo kampo (žiūrėti 2.1.2. punktą), kur šaudymo pratimo metu draudžiama nukreipti ginklo vamzdį (išskyrus: žiūrėti 10.5.6. punktą).

Atidengti ugnį (Engage)

 šūvio atlikimas į taikinį. Šovimas į taikinį, bet nepataikymas, neskaitomas nešovimu (failure to engage). Ginklo užstrigimas ar šaudmens, dėl kurio neįvyko šūvis, neiššovimas laikomas nešovimu.

Atramos (Props)

 tam tikri daiktai, bet ne taikinių kuoleliai ar baudos linijos, naudojami šaudymo pratimo pastatymui, veikimui ar papuošimui

Brustveras (Berm)

 smėlio, žemių ar kitų medžiagų kalnas, sulaikantis kulkas.

Buvimo vieta (Location)

 geografinė vietovė šaudymo pratime.

Dėklas (Holster)

 nešiojamas ant varžovo diržo ginklo įdėjimo/ištraukimo įrenginys.

Detonacija (Detonation)

 kapsulės suveikimas kitaip, nei kad į ją skėlus skeltuvui, kai kulka neišeina pro vamzdį (pvz., atitraukiant spyną (užraktą), nukritus šoviniui).

Granas (Grain)

 matavimo vienetas, naudojamas kulkos masei matuoti (1 granas = 0.0.648 gramo).

Iššovimas (Discharge)

žiūrėti  šūvis (Shot).

Ištaisymas (Unloading)

 šovinių išėmimas iš ginklo.

Ištraukimas (Draw, Drawing)

 ginklo ištraukimo iš dėklo veiksmas. Ištraukimas pilnai įvykdytas, kai ginklas pilnai ištrauktas (neliečia) dėklo.

Kalibras (Caliber)

kulkos skersmuo, išmatuotas milimetrais (ar tūkstantosiomis colio dalimis).

Kapsulė (Primer)

 šovinio dalis, per kurią skelia skeltuvas ir detonuojamas šūvis.

Kita įranga (Allied equipment)

 dėtuvės, greito užtaisymo įrenginiai ir/ar jų dėklai (įskaitant ir magnetus)

Kompensatorius (Compensator)

 prie ginklo vamzdžio pritvirtintas įrenginys, sumažinantis ginklo pašokimą (ataranką).

Kulka (Bullet)

 sviedinys, naudojamas taikiniui paveikti.

Matomumas (View)

 matymo laukas šaudymo vietoje (pvz. langelis, viena kliūties pusė ir pan.)

Mokomieji šaudmenys (Dummy Ammunition)

 treniruočių ar praktikavimosi šoviniai, tušti šoviniai, spragsėjimo šoviniai ir tuščios tūtelės.

Mosikavimas, sukryžiavimas, nukreipimas (Sweeping)

 ginklo vamzdžio nukreipimas į bet kurią bet kurio asmens kūno dalį šaudymo pratimo metu, kai ne dėkle ar be saugumo vėliavėlės liečiamas ar laikomas ginklas (žiūrėti 10.5.5. punktą).

Negamyklinis (Afterfmarket)

 neoficialaus gamintojo pagaminta dalis ir/ar kitų oficialių gamintojų žymėjimo buvimas.

Netaikoma (Not applicable)

 taisyklė ar reikalavimas, kuris ne taikomas tam tikrose rungtyse, divizionuose ar varžybų lygiuose.

Netikras startas (False start)

 bandymas pradėti pratimą prieš starto signalą (žiūrėti 8.3.4. punktą).

Neužtaisytas (Unloaded)

 ginklas, kurio šovinio lizde ar įstatytoje dėtuvėje visiškai nėra kovinių ar mokomųjų šovinių.

OFM

originalaus ginklo gamintojas.

Padėtis (Stance)

 fizinė kūno dalių (galūnių) padėtis (pvz., rankos palei šonus, sukryžiuotos).

Peršaudymas (Reshoot)

pratimo teisėjo (RO) ar arbitražo komiteto sankcionuotas pakartotinas šaudymo pratimo atlikimas.

Pertaisymas (Reloading)

 ginklo papildymas arba užtaisymas šoviniais.

Pririšamas dėklas (Tie-down rig)

 dėklas, kurio apatinė dalis pritvirtinta prie varžovo kojos dirželiu ar kitomis priemonėmis.

Pratimo vidurys (Downrange)

 pratimo plotas, pratimo vieta ar niša, kur šaudymo metu saugiai gali būti nukreiptas ginklo vamzdis ir/ar kur atsitrenkia visos kulkos.

Prototipas (Prototipe)

 ginklas, kurio modelis nėra masiškai gaminamas ir/arba visiems neprieinamas.

Regionas (Region)

 šalis ar geografinė vietovė, kuri yra pripažinta IPSC.

Regiono direktorius (Regional director)

 asmuo, pripažintas IPSC, kuris vadovauja Regionui.

Varžybų Oficialus varžybų asmuo (Match official)

 asmuo paskirtas į oficialias pareigas ir atsakingas už tinkamą varžybų pravedimą, bet nebūtinai atsakingas už varžovų veiksmų vertinimą, kaip kvalifikuotas teisėjas.

Sausas šaudymas (Dry firing)

 nuleistuko nuspaudimas arba ginklo veikimas nenaudojant šaudmenų.

Snap Cap - (kitaip Spring cap)

 mokomųjų šovinių tipas, spragsėjimui.

Stiprioji ranka (Strong hand)

 asmens ranka, kuria jis pirma naudoja išsitraukti ginklui iš dėklo prie diržo (tuomet silpnoji ranka yra kita). Varžovai, turintys tik vieną ranką, ją gali naudoti tiek stipriosios tiek silpnosios rankos pratimuose, taip pat žiūrėti 10.2.1.1 punktą.

Nepilnas iššovimas (Squib)

 bet kuri šovinio dalis, kuri po šūvio pasilieka (užstringa) vamzdyje ar išlekia labai mažu greičiu.

Varžybų personalas (Match Personnel)

 žmonės, kurie atlieka oficialias varžybų funkcijas, bet nebūtinai kvalifikuoti kaip ar dirba kaip varžybų teisėjai.

Starto pozicija (Start position)

 vieta, šaudymo pozicija ir padėtis prieš starto signalą, nurodyta pratimo aprašyme (žiūrėti 8.3.4. punktą).

Šaudymo pozicija (Shooting position)

 fizinė varžovo šaudymo padėtis (pvz., stovint, sėdint, klūpint, gulint).

Šovinys (Round)

 užtaisas, naudojamas šaudant iš pistoleto (revolverio) ar šautuvo.

Šovinio lizdo vėliavėlė (Chamber safety flag)

 ryškios spalvos detalė, kurios nė viena dalis nepanaši į šovinį. Turi būti neįmanoma įstatyti vėliavėlės į užtaisytą ginklą, o kai įstatyta, neįmanoma įvesti šovinio į šovinio lizdą. Vėliavėlė turi turėti neatskiriamą lentelę ar juostelę, aiškiai išsikišusią iš ginklo.

Šūvis (Shot)

kulkos išlėkimas, pereinant vamzdį.

Taikiniai (Targets)

 tai yra ir vertinami ir baudos taikiniai, nebent taisyklės (pvz. 4.1.3. punktas) konkretizuoja jų tipą.

Taikymasis (Sight picture)

 nusitaikymas į taikinį į jį nešaudant (žiūrėti 8.7. skirsnį).

Taikymasis (Aim/aiming)

 ginklo vamzdžio nukreipimas į taikinį.

Tūtelė (Cartridge case)

 šovinio dalis, kurioje yra visos jo dalys.

Užtaisymas (Loading)

 šovinių įdėjimas į ginklą.

Užtaisytas (Loaded)

 ginklas, kurio šovinio lizde ar būgnelyje yra kovinis ar mokomasis šovinys, ar ginklas su įstatyta dėtuve, kurioje yra koviniai ar mokomieji šoviniai.

Žiūrėjimas atgal, nugara į pratimą (Face, Facing uprange) – Varžovo veidas, krūtinė, visi kojų pirštai nukreipti nuo pratimo, nugara į pratimo vidurį.

12.6. Matavimai

Visi matavimai, šiose taisyklėse nurodyti skliausteliuose, yra tik nuoroda prie pagrindinių matavimų.


PRIEDAS A1. IPSC VARŽYBŲ LYGIAI

R – rekomenduojama, P – privaloma.

 

 

 

I Lygis

II Lygis

III Lygis

IV Lygis

V Lygis

01. Privaloma laikytis paskutinės IPSC taisyklių redakcijos

P

P

P

P

P

02. Varžovai turi būti IPSC regiono nariais (6.5. skyrius)

R

P

P

P

P

03. Varžybų direktorius (MD)

P

P

P

P

P

04. Šaudyklos teisėjas (RM) (faktinis arba paskirtas)

P

P

P

P

P

05. Šaudyklos teisėjas (RM) paskirtas Regioninio direktorato

R

R

P

R

R

06. Šaudyklos teisėjas (RM), paskirtas IPSC vykdomosios tarybos

 

 

 

P

P

07. Vienas vyriausiasis pratimo teisėjas (CRO) plotui

R

R

R

P

P

08. Vienas NROI Oficialus varžybų asmuo pratime

R

R

P

P

P

09. Vienas IROA Oficialus varžybų asmuo pratime

 

 

R

P

P

10. IROA varžybų sekretorius

 

 

R

P

P

11. Vienas šaudyklos darbuotojas (klijuotojas) 6 šūviams

R

R

R

R

R

12. Pratimų patvirtinimas regiono direktoriumi

R

R

P

 

 

13. Pratimų patvirtinimas IPSC komitete

 

 

P

P

P

14. IPSC sankcionavimas (žiūrėti žemiau)

 

 

P

P

P

15. Chronografas

 

R

R

P

P

16. Išankstinė trijų mėnesių registracija IPSC

 

 

P

 

 

17. IPSC asamblėjos trijų metų ciklo patvirtinimas

 

 

 

P

P

18. Įtraukimas į IPSC varžybų kalendorių

 

 

P

P

P

19. Pranešimas į IROA po varžybų

 

 

P

P

P

20. Rekomenduojamas minimalus šūvių skaičius

 

 

 

 

 

Pistoletas (revolveris)

40

80

150

300

450

Graižtvinis šautuvas

40

80

150

200