LPSSF LOGO

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos tarybos
2020 m. vasario 22 d. protokolu Nr. J-48

 

KANDIDATŲ ATRANKOS Į LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS RINKTINĘ,
RINKTINĖS SUDARYMO, FINANSAVIMO IR DELEGAVIMO Į IPSC EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATUS
TVARKOS APRAŠAS

  

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šis aprašas reglamentuoja kandidatų atranką į Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos (Toliau -Federacija) rinktinę, rinktinės sudarymo ir rinktinės delegavimo į Europos ir Pasaulio čempionatus tvarką. Aprašo tikslas koordinuoti sistemingą atstovavimą šaliai Europos ir Pasaulio čempionatuose (Toliau-Čempionatai) siekiant aukštesnių rezultatų.Šis aprašas reglamentuoja kandidatų atranką į Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos (Toliau -Federacija) rinktinę, rinktinės sudarymo ir rinktinės delegavimo į Europos ir Pasaulio čempionatus tvarką. Aprašo tikslas koordinuoti sistemingą atstovavimą šaliai Europos ir Pasaulio čempionatuose (Toliau-Čempionatai) siekiant aukštesnių rezultatų.

II SKYRIUS
RINKTINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO IR TEIKIMO TVARKA

2. Apie kandidatų atranką į Federacijos rinktinę yra skelbiama viešai Federacijos interneto svetainėje, nustatant terminą paraiškų pateikimui.
3. Rinktinės narių sąrašą tvirtina Federacijos taryba, atsižvelgdama į nustatytus atrankos kriterijus, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos ir apie tai viešai paskelbia Federacijos tinklalapyje.
4. Patvirtintų rinktinės narių pagrindu gali būti sudaromos komandos pagal divizionus ir kategorijas.

III. SKYRIUS
KANDIDATŲ Į RINKTINĖS NARIUS ATRANKOS KRITERIJAI

5. Kandidatų į Federacijos rinktinę sąrašas sudaromas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
5.1. užimtą vietą Federacijos einamųjų metų Nacionaliniame reitinge pagal divizioną ir kategoriją;
5.2. aukštesnę divizione reitingo vietą užėmusiems sportininkams pagal reitingavimo taisykles jeigu divizione dalyvauja ne mažiau kaip 10 sportininkų;
5.3. aukštesnę kategorijos reitingo vietą užėmusiems sportininkams pagal reitingavimo taisykles, jeigu kategorijoje dalyvauja ne mažiau kaip 5 sportininkai.
5.4. galimybę suformuoti nacionalinę komandą (-as) iš 4 asmenų atsižvelgiant į asmeninius sportininkų pasiekimus nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose;
5.5. atsižvelgus į pasiekimus kitose, į nacionalinio reitingo skaičiavimą nepatenkančiose, tarptautinėse Level III ir aukštesnio lygmens varžybose, kuomet susidarė  kategorija/divizionas, pateikus tarptautinių varžybų rezultatus įrodančius šaulio meistriškumo lygį;
5.6. nesusidarius 5.2. ar 5.3. punktuose nurodyto minimalaus sportininkų skaičiaus divizione/kategorijoje, ir nesant 5.5. punkte nurodytiems kriterijams gali būti svarstoma aukštesnę vietą ir bent 50 procentų reitingo taškų divizione/kategorijoje surinkusio sportininko kandidatūra.
6. Federacijos narys, rinktinės sudarymo periodui, neturi turėti jokių finansinių įsiskolinimų Federacijai.
7. Esant lygiaverčiams kandidatams į Federacijos rinktinę, galutinį sprendimą priima Federacijos taryba.

IV SKYRIUS
RINKTINĖS FINANSAVIMAS

8. Federacijos rinktinės nariams gali būti skiriamas pilnas arba dalinis finansavimas, atsižvelgiant į Federacijos finansines galimybes:
8.1. Pilnas finansavimas apima Čempionato startinio mokesčio, nakvynės Čempionato laikotarpiui ir kelionės išlaidų padengimą .
8.1.1. Pilnas finansavimas gali būti skiriamas sportininkams, Nacionaliniame reitinge užėmusiems 1-3 vietas divizione (kuriame ne mažiau kaip 10 varžovų) arba kategorijoje (kurioje ne mažiau kaip 5 varžovai).|
8.1.2. Pilnas finansavimas gali būti skiriamas sportininkui, įtrauktam į sudarytos rinktinės komandos sudėtį.
8.1.3. Nesusidarius pilnai kategorijai ar divizionui pilnas finansavimas tarybos sprendimu gali būti skirtas šauliui, , kuris atitiko 5.5. ir 5.6. punkto reikalavimus.

9. Dalinis finansavimas, kai padengiama dalis startinio mokesčio atsižvelgiant į sekančius kriterijus:
9.1. Dalinis finansavimas kai padengiama 50% startinio mokesčio, gali būti skiriamas sportininkams, Nacionaliniame reitinge užėmusiems 4-5 vietas pagal divizione (kuriame ne mažiau kaip 10 varžovų)
9.2. Dalinis finansavimas kai padengiama 30% startinio mokesčio padengimas gali būti skiriamas sportininkams, Nacionaliniame reitinge užėmusiems 6-10 vietas pagal divizioną (kuriame ne mažiau kaip 10 varžovų).
9.3. Atsižvelgiant į Federacijos finansinę padėtį, tarybos sprendimu, pilno ir dalinio finansavimo apimtys gali būti mažinamos, tarybos sprendimu gali būti apmokėtos nacionalinės komandos treniruočių išlaidos pasiruošimo laikotarpiu.
10. Finansavimas neskiriamas:
10.1. Sportininkams (išskyrus 8.1.2 punkte nurodytus asmenis), pretenduojantiems į Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos papildomai skirtas vietas į Čempionatus.
10.2. Sportininkams, kurie nėra reitinguoti pagal patvirtintą Federacijos reitingo aprašą.
10.3. Sportininkams, kurie nacionaliniame reitinge užėmė žemesnę nei 10 vietą pagal divizioną, žemesnę nei 3 vietą pagal kategoriją, nesusidarius divizionui ar kategorijai nacionaliniame reitinge, jeigu nėra galimybės pritaikyti 5.5. ir 5.6. punkte nurodytų išimčių.
11. Rinktinės aprangos išdavimas:
11.1. Sportininkams, Federacijos rinktinės sudėtyje deleguojamiems į Čempionatus, neatlygintinai išduodama rinktinės apranga.
11.2. Sportininkams, nurodytiems 8 punkte, rinktinės apranga neišduodama, ją privalo įsigyti savo lėšomis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Rinktinės sąrašas ir komandos (-ų) sudėtis tarybos sprendimu patvirtinamas kiekvienam čempionatui atskirai
13. Pilnai ir dalinai finansuojami, taip pat nefinansuojami rinktinės nariai Čempionatų atidarymo ir uždarymo ceremonijose, varžybų metu privalo dėvėti rinktinės aprangą, jeigu nėra privalomas kitoks DRESS KODAS.

 

DISKUSIJA FORUME ŠIA TEMA: