LPSSF LOGO

 LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS
ĮSTATAI

 

BENDROJI DALIS

1. Šiais įstatais reglamentuojama Lietuvos Respublikoje veikiančios Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos veikla.
2. Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija (toliau tekste – LPŠSF) yra fizinių asmenų – praktinio šaudymo sportininkų savanoriškas susivienijimas. LPŠSF teisinė forma – asociacija.
3. LPŠSF yra vienintelis ir oficialus Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos (International Practical Shooting Confederation, sutrumpintai - IPSC) regioninis narys ir atstovas Lietuvoje.
4. LPŠSF yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas, simboliką. Pagal savo prievoles LPŠSF atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
5. LPŠSF yra ne pelno siekianti organizacija. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams. LPŠSF turi paramos gavėjo statusą.
6. LPŠSF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, taip pat Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos Konstitucija ir šiais įstatais.
7. LPŠSF pavadinimas lietuvių kalba yra Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija , sutrumpintas pavadinimas - LPŠSF.
8. LPŠSF pavadinimas anglų kalba - Lithuanian Practical Shooting Sport Federation.
9. LPŠSF veiklos trukmė neribota.
10. LPŠSF finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
11. LPŠSF buveinės adresas – Konstitucijos pr. 12, Vilnius.
12. Informacija apie LPŠSF veiklą ir organų sprendimus, kurių būtinumą skelbti viešai numato įstatymas ir įstatai, skelbiami oficialiame LPŠSF interneto tinklalapyje (www.ipsc.lt).

LPŠSF TIKSLAI, PRINCIPAI IR VEIKLA

13. LPŠSF puoselėja, vysto, skatina ir tobulina praktinį šaudymą kaip atskirą šaudymo sporto šaką.
14. LPŠSF organizuoja praktinio šaudymo sporto ir kitas varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su praktiniu šaudymu susijusius renginius; ruošia metodinius nurodymus ir informacinius biuletenius ir kitus leidinius LPŠSF ir jos narių veiklos klausimais.
15. Koordinuoja ir sankcionuoja oficialių praktinio šaudymo sporto varžybų organizavimą Lietuvoje.
16. Padeda tobulinti šaunamojo ginklo valdymo praktinius įgūdžius asmenims, turintiems teisę turėti ir nešioti (pernešti) šaunamąjį ginklą savigynai, sportui, medžioklei, tarnybai.
17. Perka ar kitais būdais įsigyja turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja.
18. Steigia įmones, visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba, vykdo kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja LPŠSF įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
19. Dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis;
20. Teikia informaciją, konsultacijas ir paslaugas praktinio šaudymo sporto klausimais.
21. Teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybinėms institucijoms dėl praktinio šaudymo sporto kaip sporto šakos ir su juo susijusių klausimų teisinio reglamentavimo tobulinimo ir vystymosi.
22. Skatina su praktiniu šaudymu susijusių veiklos ir paslaugų plėtrą.
23. LPŠSF turi teisę sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus; jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.
24. LPŠSF nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių šaltinių lėšų:
24.1. narių stojamųjų įnašų;
24.2. narių mokesčių ir tikslinių įnašų;
24.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų;
24.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotų lėšų ir turto;
24.5. paramos lėšų;
24.6. palikimo, pagal testamentą tenkančio LPŠSF;
24.7. LPŠSF pajamų ir įsteigtų įmonių pelno;
24.8. kredito įstaigų palūkanų, mokamų už jos saugomas lėšas.
25. LPŠSF turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialas arba atstovybė yra LPŠSF padalinys, nėra juridinis asmuo, turi atskirą buveinę, veikia pagal atitinkamus filialo arba atstovybės nuostatus ir Tarybos sprendimus. Filialas ar atstovybė registruojami įstatymo nustatyta tvarka. Filialas arba atstovybė steigiami Tarybos sprendimu.

LPŠSF NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

26. LPŠSF nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, atitinkantys jiems įstatuose keliamus reikalavimus ir priimti į LPŠSF įstatuose nustatyta tvarka (toliau – Fiziniai asmenys). Asmenys be pilietybės negali būti LPŠSF nariais. Jaunesni kaip 18 metų LPŠSF nariai negali užimti jokių renkamų pareigų;
27. Fiziniai asmenys tapę LPŠSF nariais – tampa IPSC nariais.
28. LPŠSF nariai turi šias teises:
28.1. dalyvauti LPŠSF veikloje ir Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos, jos regioninių atstovų ir LPŠSF organizuojamose praktinio šaudymo sporto varžybose;.
28.2. propaguoti LPŠSF tikslus ir uždavinius;
28.3. naudotis LPŠSF paslaugomis;
28.4. gauti informaciją apie LPŠSF veiklą;
28.5. naudotis LPŠSF sukaupta informacija;
28.6. dalyvauti LPŠSF narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
28.7. rinkti ir būti išrinktam į LPŠSF valdymo ir kontrolės organus;
28.8. teikti pasiūlymus LPŠSF veiklai gerinti;
28.9. įgalioti kitą LPŠSF narį balsuoti už jį LPŠSF narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus;
28.10. išstoti iš LPŠSF, prieš tai su ja atsiskaičius;
28.11. naudotis LPŠSF simbolika Tarybos nustatyta tvarka;
28.12. naudotis LPŠSF turtu Tarybos nustatyta tvarka.
29. LPŠSF narių pareigos:
29.1. laiku ir reguliariai mokėti kasmetinį nario mokestį;
29.2. laikytis LPŠSF įstatų ir Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos varžybų taisyklių;
29.3. teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti LPŠSF veikloje;
29.4. saugoti LPŠSF turtą;
29.5. vykdyti LPŠSF visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtus sprendimus bei pavedimus;
29.6. saugoti LPŠSF nario garbę, nežeminti jos autoriteto;
29.7. savo elgesiu ir veikla didinti LPŠSF teigiamą vaidmenį visuomenėje.
30. LPŠSF nariai, nesumokėję nario mokesčio iki šiuose įstatuose nustatyto termino, netenka balso teisės visuotiniame susirinkime ir visų kitų LPŠSF nario teisių.

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LPŠSF TVARKA IR SĄLYGOS

31. Fiziniai asmenys, norintys tapti LPŠSF nariais, pateikia Tarybai tokius dokumentus:
31.1. nustatytos formos prašymą su nuotrauka - anketą;
31.2. dokumentą, patvirtinantį stojamojo mokesčio sumokėjimą.
32. Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas. Nario mokesčio gali nemokėti LPŠSF steigėjai, LPŠSF prezidentas ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Tarybos sprendimu LPŠSF nariai gali būti atleidžiami nuo metinio nario mokesčio mokėjimo.
33. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės ir kitų įstatymų keliamus reikalavimus.
34. Taryba, gavusi prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į narius, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 30 dienų priima viena iš šių sprendimų:
34.1. patenkinti prašymą;
34.2. įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
34.3. prašymo netenkinti.
35. LPŠSF nariams išduodami Tarybos patvirtintos formos nario pažymėjimai.
36. Nepatenkinus fizinio asmens prašymo priimti jį LPŠSF nariu, sumokėtas stojamasis mokestis negrąžinamas.
37. Nariai turi teisę išstoti iš LPŠSF, o LPŠSF turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems ir pašalintiems nariams, jų įmokėtos sumos ir LPŠSF jų neatlygintinai perduotas turtas nėra grąžinamas.
38. LPŠSF narys gali išstoti iš LPŠSF pateikęs Tarybai raštišką prašymą. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka LPŠSF nario teisių ir negali naudotis LPŠSF teikiamomis paslaugomis, lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą LPŠSF.
39. Narystė LPŠSF pasibaigia:
39.1. išstojus iš LPŠSF;
39.2. pašalinus iš LPŠSF;
39.3. LPŠSF likvidavus;
39.4. fiziniam asmeniui mirus.
40. Sprendimą dėl pašalinimo iš LPŠSF priima Taryba.
41. Narys Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš LPŠSF:
41.1. jei jo veikla ir tikslai prieštarauja LPŠSF tikslams;
41.2. jei jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
41.3. jei iki kalendorinių metų kovo 1 d. be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio.
41.4. jei jis nesilaiko LPŠSF visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų; savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus norminius aktus.
42. Asmuo išstojęs arba pašalintas iš LPŠSF narių sąrašo, norėdamas vėl tapti LPŠSF nariu, privalo sumokėti stojimo ir narystės mokestį.
43. LPŠSF narių, iki kalendorinių metų kovo 1 d. be svarbių priežasčių nesumokėjusių kasmetinio nario mokesčio, sąrašą LPŠSF generalinis sekretorius pateikia Tarybai artimiausiame posėdyje. LPŠSF narių sąrašas skelbiamas LPŠSF interneto tinklalapyje.
44. Jei LPŠSF narys savo veiksmais daro neigiamą poveikį LPŠSF vardui, veiklai arba reputacijai, LPŠSF Taryba turi teisę sustabdyti minėto asmens narystę ir teises laikotarpiui iki vienerių metų. Narystės sustabdymas neatleidžia asmens nuo metinio nario mokesčio mokėjimo ir draudžia šiuo laikotarpiu dalyvauti LPŠSF ir tarptautiniuose praktinio šaudymo sporto renginiuose bei balsuoti LPŠSF visuotiniuose susirinkimuose.

LPŠSF ORGANAI

45. LPŠSF organai yra visuotinis narių susirinkimas, prezidentas, viceprezidentas, generalinis sekretorius ir Taryba.
46. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis LPŠSF organas.
47. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
47.1. priimti, keisti ir papildyti LPŠSF įstatus;
47.2. nustatyti LPŠSF tikslus ir pagrindinius uždavinius;
47.3. nustatyti Tarybos formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti;
47.4. nustatyti stojamojo ir narių mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
47.5. steigti LPŠSF priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti LPŠSF;
47.6. rinkti LPŠSF prezidentą, viceprezidentą (regiono direktorių), rinkti revizijos komisijos narius ir juos atšaukti;
47.7. tvirtinti LPŠSF metinių finansinių atsakaitų rinkinį;
47.8. nustatyti revizijos komisijos narių darbo apmokėjimo tvarką;
47.9. keisti LPŠSF buveinę.
48. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kas keturis metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 LPŠSF narių, Taryba jos priimtu sprendimu arba revizijos komisija. Už visuotinio susirinkimo sušaukimą yra atsakingas generalinis sekretorius, kuris apie šaukiamą susirinkimą narius Tarybos nustatyta tvarka privalo informuoti prieš 15 dienų iki susirinkimo.
49. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LPŠSF narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimams įstatų 47.1 ir 47.5 punktuose numatytiems klausimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime LPŠSF narių ar jų atstovų balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.
50. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, LPŠSF Taryba ne vėliau kaip po mėnesio sušaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
51. Tarp visuotinių susirinkimų kiekvienais metais per pirmąjį pusmetį generalinis sekretorius organizuoja LPŠSF narių balsavimą, kuriame sprendimai priimami balsuojant specialiai LPŠSF sukurtame internetiniame tinklalapyje, į kurį LPŠSF narys gali patekti su individualiu slaptažodžiu. Šiame balsavime gali būti tvirtinamas LPŠSF metinių finansinių atsakaitų rinkinys ir asociacijos metinė veiklos ataskaita, kurią parengia ir pateikia prezidentas, taip pat sprendžiami kiti einamieji LPŠSF veiklos klausimai. Balsuojant internetiniame tinklalapyje negali būti priimami sprendimai dėl klausimų numatytų įstatų 47.1-47.6, 47.8, 47.9 punktuose (dėl jų sprendimus gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas), taip pat dėl klausimų, kurių sprendimas įstatuose priskirtas kitų LPŠSF organų kompetencijai. LPŠSF narių sprendimai, priimti balsuojant internetiniame tinklalapyje turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir LPŠSF narių susirinkime priimti sprendimai. Balsavimo internetiniame tinklalapyje tvarka nesiskiria nuo visuotinio narių susirinkimo šaukimo ir balsavimo jame tvarkos.
52. LPŠSF Taryba yra kolegialus valdymo organas, priimantis sprendimus pagal savo kompetenciją, numatytą šiuose įstatuose.
53. Tarybos nariais gali būti tik LPŠSF nariai .
54. Tarybą renka visuotinis LPŠSF narių susirinkimas 4 metams.
55. Tarybą sudaro 11 narių: LPŠSF prezidentas, viceprezidentas (regiono direktorius) ir nariai.
56. Išrinkta Taryba savo pirmajame posėdyje išsirenka iš savo narių generalinį sekretorių. LPŠSF prezidentas yra Tarybos pirmininkas.
57. Tarybos posėdžiai paprastai rengiami kas du mėnesius, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Tarybos posėdžiai gali būti rengiami telekomunikacinėmis priemonėmis.
58. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jam nesant - generalinis sekretorius arba kitas Tarybos narys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančiųTarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas. Jei prezidentas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
59. LPŠSF Taryba:
59.1. nustato LPŠSF organizacinės ir finansinės veiklos kryptis;
59.2. sprendžia priėmimo į LPŠSF narius, jų išstojimo, pašalinimo ir laikino narystės LPŠSF sustabdymo klausimus;
59.3. sudaro komisijas, institutus ir kitus organus būtinus LPŠSF veiklai vykdyti;
59.4. svarsto visus LPŠSF veikloje iškilusius klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo kompetencijai;
59.5. atskiru sprendimu nustato dokumentų pateikimo LPŠSF nariams tvarką ir atsakingus už tinkamą informacijos pateikimą asmenis.
60. LPŠSF prezidentas (vienasmenis valdymo organas):
60.1. vadovauja LPŠSF ir ją atstovauja;
60.2. LPŠSF vardu sudaro sandorius;
60.3. skiria ir atleidžia iš darbo Tarybos pritarimu vyriausiąjį finansininką (buhalterį), kitus darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.
61. LPŠSF viceprezidentas (regiono direktorius):
61.1. prezidento suteiktų įgaliojimų ribose atstovauja LPŠSF santykiuose su Tarptautine praktinio šaudymo sporto Konfederacija;
61.2. kontroliuoja, kad visos praktinio šaudymo sporto varžybos būtų vykdomos, laikantis Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos Konstitucijos ir varžybų organizavimo taisyklių;
61.3. sankcionuoja oficialių praktinio šaudymo sporto varžybų vykdymą Lietuvoje.
62. LPŠSF kasdienę veiklą organizuoja ir vykdo generalinis sekretorius.
63. Generalinis sekretorius, be kitų šiuose įstatuose numatytų teisių:
63.1. tvarko LPŠSF narių sąrašą;
63.2. prezidento suteiktų įgaliojimų ribose atstovauja LPŠSF kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
63.3. organizuoja LPŠSF raštvedybą;
63.4. ruošia LPŠSF raštus;
63.5. saugo LPŠSF antspaudą ir tvirtina juo dokumentus;
63.6. bendrauja su žiniasklaida.
64. Revizinė komisija susideda iš jos pirmininko ir dviejų narių.
65. Revizinės komisijos narius renka visuotinis susirinkimas keturiems metams.
66. Išrinkta revizinė komisija savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininką.
67. Revizinė komisija atsiskaito visuotiniame susirinkime.
68. LPŠSF privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizinė komisija. Jos komisijos nariu negali būti LPŠSF Tarybos narys.
69. Revizinė komisija kontroliuoja LPŠSF finansinę veiklą. Ji privalo:
69.1. tikrinti LPŠSF metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
69.2. visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti LPŠSF finansinius buhalterinius patikrinimus;
69.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
69.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti LPŠSF finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
70. Taryba privalo pateikti revizinei komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

LPŠSF PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

71. LPŠSF pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama LPŠSF visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos valstybinės institucijos sprendimu.
72. Jeigu LPŠSF liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą generalinis sekretorius turi pranešti Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
73. LPŠSF veikla baigiama:
73.1. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti LPŠSF;
73.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti LPŠSF veiklą;
73.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti LPŠSF veiklą.
74. LPŠSF pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai.

 

.