Dėl rekomendacijų kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., nurodant ginklo kalibrą ir varžybų sąrašą kuriose dalyvauta per pastaruosius 12 mėn.
LPSSF LOGO

 

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos
tarybos 2018 m. vasario 6 d. protokolu Nr. J-39

REKOMENDACIJŲ, ŠAUNAMAJAM GINKLUI SPORTUI ĮSIGYTI, IŠDAVIMO LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS NARIAMS, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijų, šaunamajam ginklui sportui įsigyti, išdavimo Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos nariams, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijoje (toliau - Federacija) išduodamų rekomendacijų šaunamajam ginklui sportui įsigyti, taip pat pratęsiant jau turimą leidimą laikyti šaunamąjį ginklą sportui, išdavimo sąlygas ir tvarką.
2. Rekomendacija išduodamos Federacijos nariams, pateikusiems atitinkamą prašymą.
3. Prašymai rekomendacijai išduoti gali būti pateikiami, o rekomendacija gali būti išduodama elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašant saugiu elektroniniu parašu.


II. REKOMENDACIJŲ IŠDAVIMO SĄLYGOS

1. Rekomendacija šaunamajam ginklui sportui įsigyti, taip pat pratęsiant jau turimą leidimą laikyti šaunamąjį ginklą sportui, yra išduodama Federacijos nariui, kuris:
1.1. yra Federacijos narys ir sumokėjęs metinį nario mokestį;
1.2. išlaikęs saugaus elgesio su sportiniu šaunamuoju ginklu egzaminą (tik fiziniams asmenims);
1.3. prašomas įsigyti ginklas atitinka specifikacijas, būtinas sportinio šaudymo rungčiai (pistoleto, karabino ar lygiavamzdžio), kurią yra pripažinusi Tarptautinė praktinio šaudymo sporto konfederacija;
1.4. nuo įstojimo į Federaciją dienos sudalyvavo bent vieneriose varžybose pagal IPSC taisykles arba Federacijos organizuotame (sankcionuotame) pažintiniame naujokų seminare, atvirų durų dienose ir pan. (taikoma tik naujai priimtiems nariams). Reikalavimai varžyboms nurodyti 1.5.1 punkte;
1.5. yra aktyvus Federacijos narys, kuris:
1.5.1. Per pastaruosius 12 mėnesių, surinko 5 įskaitinius taškus dalyvaudamas Federacijos sankcionuotose oficialiose varžybose pagal Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos taisykles (vienerios I lygio varžybos -1 taškas, atitinkamai II lygio -2 taškai, III lygio -3 taškai, IV lygio - 4 taškai, V lygio - 5 taškai)*;
1.5.2. arba aukščiau nurodytose varžybose teisėjavo ir surinko atitinkamai 5 įskaitinius taškus (skaičiavimo metodika analogiška kaip ir 1.5.1 punkte);**
1.5.3. arba jei vykdo šaudyklų ar tirų veiklą, arba veiklą, susijusią su aukščiau nurodytų praktinio šaudymo varžybų, mokymų, seminarų ar treniruočių organizavimu.
1.5.4. Federacijos narys, pateikęs duomenis apie pateisinamas priežastis, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Federacijos tarybos sprendimu gali būti atleistas vieneriems kalendoriniams metams nuo prievolės surinkti privalomą taškų skaičių rekomendacijai gauti.
1.6. Pateikė Federacijos duomenis, patvirtinančius įskaitinių taškų surinkimo faktą.
2. Aprašo 1.5.1 ir 1.5.2 punktų reikalavimai taikomi tik nuo šio aprašo patvirtinimo datos.


III. REKOMENDACIJŲ IŠDAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Už pažymų išdavimo organizavimą atsakingi: Federacijos prezidentas, generalinis sekretorius ar paskirtas juos pavaduojantis tarybos narys.
2. Asmuo, išrašantis rekomendaciją yra asmeniškai atsakingas už rekomendacijos duomenų teisingumą.
3. Šiame apraše neaptartus atvejus dėl išimčių taikymo, svarsto ir sprendimus priima taryba.

 

Paaiškinimai:
* Varžybų lygiai: I-II lygis -regioninės, III lygis - tarptautinės, IV lygis - Europos čempionatas, V lygis - Pasaulio čempionatas (detalesnis reikalavimų varžyboms reglamentavimas nurodytas IPSC taisyklėse). I-II lygio varžyboms būtinas Federacijos regiono direktoriaus sankcionavimas. Įskaitiniai taškai neįskaitomi iš tų varžybų, kuriose šaulys nesudalyvavo visuose pratimuose arba buvo diskvalifikuotas.
** Įskaitinių taškų rinkimo sistema galioja tik prašant rekomendacijos B ir C kategorijos šaunamiesiems ginklams ir jų priedėliams, tačiau rekomendacija neišduodama, kai jos prašoma įsigyjant:
1. pusiau automatinį trumpąjį šaunamąjį ginklą, iš kurio be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
2. pusiau automatinį ilgąjį šaunamąjį ginklą, iš kurio be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;
3. pusiau automatinį ilgąjį šaunamąjį ginklą, sukonstruotą šaudyti pridėjus prie peties, kurio ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jo funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių.
4. 1-2 punkte nurodytų talpų ginklų dėtuvėms.

 

 

.