Dėl rekomendacijų kreiptis darbo dienomis ir darbo valandomis el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Prašyme nurodytina: besikreipiančiojo vardas, pavardė, gimimo metai, ginklo kalibras ir
kokiam policijos komisariatui bus teikiamas prašymas. Prie prašymo pridėtini minimum 2 varžybų, kuriose dalyvauta per pastaruosius 12 mėn., protokolai.

Visų LPŠSF varžybų archyvas ir protokolai
šioje nuorodoje:
Dažniausiai užduodamus klausimus rasite šioje nuorodoje:

LPSSF LOGO

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos tarybos
2019 m. balandžio 10 d. protokolu Nr. J-44

REKOMENDACIJŲ, ŠAUNAMAJAM GINKLUI SPORTUI ĮSIGYTI, IŠDAVIMO LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS NARIAMS, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijų, šaunamajam ginklui sportui įsigyti, išdavimo Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos nariams, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijoje (toliau - Federacija) išduodamų rekomendacijų šaunamajam ginklui sportui įsigyti, taip pat pratęsiant jau turimą leidimą laikyti šaunamąjį ginklą sportui, išdavimo sąlygas ir tvarką.
2. Rekomendacija išduodamos Federacijos nariams, pateikusiems atitinkamą prašymą.
3. Prašymai rekomendacijai išduoti gali būti pateikiami, o rekomendacija gali būti išduodama elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašant saugiu elektroniniu parašu.


II. REKOMENDACIJŲ IŠDAVIMO SĄLYGOS

4. Rekomendacija šaunamajam ginklui sportui įsigyti, taip pat pratęsiant jau turimą leidimą laikyti šaunamąjį ginklą sportui, yra išduodama Federacijos nariui, kuris:
4.1. yra Federacijos narys ir sumokėjęs metinį nario mokestį;
4.2. išlaikęs saugaus elgesio su sportiniu šaunamuoju ginklu egzaminą (tik fiziniams asmenims);
4.3. prašomas įsigyti ginklas atitinka specifikacijas, būtinas sportinio šaudymo rungčiai (pistoleto, karabino ar lygiavamzdžio), kurią yra pripažinusi Tarptautinė praktinio šaudymo sporto konfederacija;
4.4. asmuo nuo įstojimo į federaciją dienos sudalyvavo bent dviejose varžybose pagal IPSC taisykles arba Federacijos organizuotame (sankcionuotame) pažintiniame naujokų seminare „Atvirų durų dienose“ ir vienose varžybose pagal IPSC taisykles (taikoma tik naujai priimtiems nariams)***
4.5. yra aktyvus Federacijos narys, kuris:
4.5.1. Per pastaruosius 12 mėnesių, sudalyvavo bent 2 sankcionuotose oficialiose varžybose pagal Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos taisykles, vienos varžybos turi būti LVL III kitos kito arba tokio pat lygmens *, ****;
4.5.2. arba per pastaruosius 12 mėnesių teisėjavo ne mažiau kaip 2 aukščiau nurodytose varžybose **;
4.5.3. arba jei vykdo šaudyklų ar tirų veiklą, susijusią su aukščiau nurodytų šaudymo varžybų, mokymų, seminarų ar treniruočių organizavimu.
4.5.4. Federacijos narys, pateikęs duomenis apie pateisinamas priežastis, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Federacijos tarybos sprendimu gali būti atleistas vieneriems kalendoriniams metams nuo prievolės sudalyvauti nustatytame varžybų skaičiuje, reikalingame rekomendacijai gauti.
4.6. Pateikė Federacijai duomenis, kurie patvirtina aprašo 4.5.1-4.5.3 punktuose numatytų reikalavimų įvykdymo faktą.
5. Aprašo 4.5.1 ir 4.5.2 punktų reikalavimai taikomi tik nuo šio aprašo patvirtinimo datos.


III. REKOMENDACIJŲ IŠDAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Už pažymų išdavimo organizavimą atsakingi: Federacijos prezidentas, generalinis sekretorius ar paskirtas juos pavaduojantis tarybos narys.
7. Asmuo, išrašantis rekomendaciją yra asmeniškai atsakingas už rekomendacijos duomenų teisingumą.
8. Šiame apraše neaptartus atvejus dėl išimčių taikymo, svarsto ir sprendimus priima taryba.

 

Paaiškinimai:
* Neįskaitomos tos varžybos, kuriose šaulys nesudalyvavo visuose pratimuose arba buvo diskvalifikuotas.

** Įskaitinių taškų rinkimo sistema galioja tik prašant rekomendacijos B ir C kategorijos šaunamiesiems ginklams ir jų priedėliams, tačiau rekomendacija neišduodama, kai jos prašoma įsigyjant:

a) pusiau automatinį trumpąjį šaunamąjį ginklą, iš kurio be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
b) pusiau automatinį ilgąjį šaunamąjį ginklą, iš kurio be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;
c) pusiau automatinį ilgąjį šaunamąjį ginklą, sukonstruotą šaudyti pridėjus prie peties, kurio ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jo funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių.
d) 9-10 punkte nurodytų talpų ginklų dėtuvėms.

***  pakeista 2020 m. rugsėjo 21 d. LPŠSF tarybos protokolu J-51.

****  pakeista 2022 m. spalio 16 d. LPŠSF tarybos protokolu J-64.

 ______________________________________________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos tarybos
2019 m. vasario 19 d. protokolu Nr. J-42

Patvirtintas kalibrų sąrašas, kuriems yra išduodama rekomendacija

Trumpieji šaunamieji ginklai:
1. 9x19mm,
2. 9x21mm,
3. 9x23mm,
4. .38 Super Auto,
5. .357 ZIG,
6. .40 S&W,
7. .45 ACP.

Ilgieji šaunamieji ginklai:
1. 5,6x15mm (.22 LR),
2. 5,56x45mm (.223 Rem),
3. 7,62x39mm,
4. 7,62x51mm (.308 Win),
5. 7,62x54mm.
6. 9x19mm,


Lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai:
1. 20 cal,
2. 16 cal,
3. 12 cal. 

.