Pasirinkite savo kalbą

   |   +370 633 42242

ĮSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS

Detaliau
2023-02-26 22:52 #38310 nuo giedriusb
Siūlau papildyti projektą 58 (einančiu po dabartinio 57)

58. Tarybos nariai atsiradus interesų konfliktui tarp viešų ir privačių nario interesų privalo nusišalinti nuo balsavimo.Privatūs interesai gali būti suprantami kaip bet kokios asmeninės ar turtinės naudos gavimas tiek pačiam tarybos nariui tiek su tarybos nariu tiesiogiai susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

Please Prisijungti or sukurti paskyrą to join the conversation.

Detaliau
2023-02-26 20:10 - 2023-02-26 20:16 #38308 nuo JuSko
Replied by JuSko on topic ĮSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS
LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS
ĮSTATAI(pakeitimo projektas)
ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2019-11-21 KODAS 124480690
I. BENDROJI DALIS
1. Šiais įstatais reglamentuojama Lietuvos Respublikoje veikiančios Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos veikla.
2. Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija (toliau tekste - LPŠSF) yra fizinių ir juridinių asmenų - - praktinio šaudymo sporto šakos (disciplinos) sportininkų, sporto klubų ir ginklų, šaudmenų bei šaudyklų specialistų ir ekspertų savanoriškas susivienijimas. LPŠSF teisinė forma - asociacija.
3. LPŠSF yra tarptautiniu mastu pripažinta praktinio šaudymo sporto šakos federacija, vienintelis, oficialus ir įgaliotas Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos (International Practical Shooting Confederation, sutrumpintai - IPSC) regioninis narys ir atstovas Lietuvoje, atstovaujantis ir koordinuojantis šios sporto šakos (disciplinos) veiklą Lietuvoje ir užsienyje, ginantis sportininkų teises ir viešąjį interesą.
4. LPŠSF yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas, simboliką. Pagal savo prievoles LPŠSF atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
5. LPŠSF yra ne pelno siekianti organizacija. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams. LPŠSF turi paramos gavėjo statusą.
6. LPŠSF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, taip pat Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos Konstitucija ir šiais įstatais.
7. LPŠSF pavadinimas lietuvių kalba yra Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija, sutrumpintas pavadinimas - LPŠSF.
8. LPŠSF pavadinimas anglų kalba - Lithuanian Practical Shooting Sport Federation.
9. LPŠSF veiklos trukmė neribota.
10. LPŠSF finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
11. Informacija apie LPŠSF veiklą ir organų sprendimus, kurių būtinumą skelbti viešai numato įstatymas ir įstatai, skelbiami oficialiame LPŠSF interneto tinklalapyje ( www.ipsc.lt ).
II. LPŠSF TIKSLAI, PRINCIPAI IR VEIKLA
12. LPŠSF puoselėja, vysto, skatina ir tobulina praktinį šaudymą kaip atskirą šaudymo sporto šaką, kovoja prieš dopingą sporte, pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.
13. LPŠSF organizuoja praktinio šaudymo sporto ir kitas varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su praktiniu šaudymu susijusius renginius; ruošia metodinius nurodymus ir informacinius biuletenius ir kitus leidinius LPŠSF ir jos narių veiklos klausimais.
14. Koordinuoja ir sankcionuoja oficialių praktinio šaudymo sporto varžybų organizavimą Lietuvoje.
15. Padeda tobulinti šaunamojo ginklo valdymo praktinius įgūdžius asmenims, turintiems teisę turėti ir nešioti (pernešti) šaunamąjį ginklą savigynai, sportui, medžioklei, tarnybai; valstybinėms ir nevalstybinėms organizacijoms ir institucijoms teikia vertinimus, rekomendacijas ir išvadas šaunamųjų ginklų, šaudmenų, jų dalių šaudyklų ir su tuo susijusių teisės aktų vertinimo klausimais.
16. Perka ar kitais būdais įsigyja turtų jį naudoja, valdo, juo disponuoja.
17. Steigia įmones, visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba, vykdo kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą kuri neprieštarauja LPŠSF įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
18. Dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis;
19. Teikia informacijų konsultacijas ir paslaugas praktinio šaudymo sporto klausimais.
20. Teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybinėms institucijoms dėl praktinio šaudymo sporto kaip sporto šakos ir su juo susijusių klausimų teisinio reglamentavimo tobulinimo ir vystymosi.
21. Skatina su praktiniu šaudymu susijusių veiklos ir paslaugų plėtrą.
22. LPŠSF turi teisę sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus; jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.

23. LPŠSF nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių šaltinių lėšų:
23.1.narių stojamųjų įnašų;
23.2.narių mokesčių ir tikslinių įnašų;
23.3.valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų;
23.4.fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotų lėšų ir turto;
23.5.paramos lėšų;
23.6.palikimo, pagal testamentą tenkančio LPŠSF;
23.7.LPŠSF pajamų ir įsteigtų įmonių pelno;
23.8.kredito įstaigų palūkanų, mokamų už jos saugomas lėšas.

24. LPŠSF turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialas arba atstovybė yra LPŠSF padalinys, nėra juridinis asmuo, turi atskirą buveinę, veikia pagal atitinkamus filialo arba atstovybės nuostatus. Sprendimus dėl LPŠSF atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasi šiais Įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima Taryba.
III. LPŠSF NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
25. LPŠSF nariais gali būti:
25.1.nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, atitinkantys jiems įstatuose keliamus reikalavimus ir priimti į LPŠSF įstatuose nustatyta tvarka (toliau - Fiziniai asmenys). Asmenys be pilietybės negali būti LPŠSF nariais. Jaunesni kaip 18 metų LPŠSF nariai negali užimti jokių renkamų pareigų;
25.2.nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslai ir principai atitinka LPŠSF įstatuose numatytus pagrindinius veiklos tikslus ir principus ir priimti į LPŠSF įstatuos e nustatyta tvarka (toliau - Juridiniai asmenys).
26. Fiziniai asmenys tapę LPŠSF nariais - tampa IPSC nariais.
27. LPŠSF nariai turi šias teises:
27.1.dalyvauti LPŠSF veikloje;
27.2.dalyvauti Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos, jos regioninių atstovų ir LPŠSF organizuojamose praktinio šaudymo sporto varžybose (galioja tik fiziniams asmenims);
27.3.propaguoti LPŠSF tikslus ir uždavinius;
27.4. naudotis LPŠSF paslaugomis;
27.5.gauti informaciją apie LPŠSF veiklą;
27.6.naudotis LPŠSF sukaupta informacija;
27.7.dalyvauti LPŠSF narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
27.8.rinkti ir būti išrinktam į LPŠSF valdymo ir kontrolės organus, 2 kadencijas po 4 metus tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms pasibaigus. Norintys kandidatuoti asmenys ne vėliau nei mėnuo likus iki visuotinio narių susirinkimo pateikti savo kandidatūras su rinkiminėmis programomis jai tokia turi.(ĮRAŠYTI) (galioja tik Fiziniams asmenims);
27.9.teikti pasiūlymus LPŠSF veiklai gerinti;
27.10. 27.10.įgalioti kitą LPŠSF narį balsuoti už jį LPŠSF narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus; (IŠBRAUKTI) Rinkimų įstatymas, rinkimo teisė.
27.11.išstoti iš LPŠSF, prieš tai su ja atsiskaičius;
27.12.naudotis LPŠSF simbolika Tarybos nustatyta tvarka;
27.13. naudotis LPŠSF turtu Tarybos nustatyta tvarka.

28. LPŠSF narių pareigos:
28.1.laiku ir reguliariai mokėti kasmetinį nario mokestį;
28.2.laikytis LPŠSF įstatų;
28.3.laikytis Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos varžybų taisyklių (galioja tik Fiziniams asmenims);
28.4.teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti LPŠSF veikloje;
28.5.saugoti LPŠSF turtą;
28.6.vykdyti LPŠSF visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtus sprendimus bei pavedimus;
28.7.saugoti LPŠSF nario garbę, nežeminti jos autoriteto;
28.8.savo elgesiu ir veikla didinti LPŠSF teigiamą vaidmenį visuomenėje.
28.9.Juridinis asmuo, esantis LPŠSF nariu, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti federaciją apie kompetentingų organų priimtus sprendimus įstatymų nustatyta tvarka jį reorganizuoti ar pertvarkyti. Kai juridinis asmuo - LPŠSF narys įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar pertvarkomas, LPŠSF nariu lieka buvusio juridinio asmens - LPŠSF nario teises ir pareigas įstatymų nustatyta tvarka perėmęs juridinis asmuo. Apie visus savo įstatų pakeitimus juridinis asmuo privalo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių pakeitimų užregistravimo datos, pranešti LPŠSF.
29. LPŠSF nariai, nesumokėję nario mokesčio iki šiuose įstatuose nustatyto termino, netenka balso teisės visuotiniame susirinkime ir visų kitų LPŠSF nario teisių.
IV. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LPŠSF TVARKA IR SĄLYGOS
30. Asmenys, norintys tapti LPŠSF nariais, privalo pateikti Tarybai:
30.1.Fiziniai asmenys:
30.1.1.nustatytos formos prašymą;
30.1.2.savo dokumentinę nuotrauką;
30.1.3.dokumentą, patvirtinantį stojamojo mokesčio sumokėjimą.

30.2.Juridiniai asmenys:
30.2.1.nustatytos formos prašymą;
30.2.2. juridinio asmens registraciją patvirtinantį dokumentą (elektroninį Registrų centro išrašą)
30.2.3.juridinių asmenų registro patvirtintų įstatų kopiją;
30.2.4.dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo organo sprendimą tapti LPŠSF nariu.
30.2.5. įgaliojimą veikti juridinio asmens vardu, jei prašymą pateikia ne juridinio asmens vadovas;
30.2.6. dokumentą, patvirtinantį stojamojo mokesčio sumokėjimą.
31. Stojamojo ir nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims vienodi. Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas. Nario mokesčio gali nemokėti LPŠSF steigėjai, LPŠSF prezidentas ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Tarybos sprendimu LPŠSF nariai gali būti atleidžiami nuo metinio nario mokesčio mokėjimo.
32. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės ir kitų įstatymų keliamus reikalavimus.
33.Taryba, gavusi prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į narius, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 30(10 kalendorinių dienų) dienų priima viena iš šių sprendimų:
33.1.patenkinti prašymą;
33.2.įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
33.3.prašymo netenkinti.
34. LPŠSF nariams išduodami Tarybos patvirtintos formos nario pažymėjimai.
35. Nepatenkinus prašymo priimti į LPŠSF narius, sumokėtas stojamasis mokestis negrąžinamas.
36. Nariai turi teisę išstoti iš LPŠSF, o LPŠSF turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems ir pašalintiems nariams, jų įmokėtos sumos ir LPŠSF jų neatlygintinai perduotas turtas nėra grąžinamas.
37. LPŠSF narys gali išstoti iš LPŠSF pateikęs Tarybai raštišką prašymą. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka LPŠSF nario teisių ir negali naudotis LPŠSF teikiamomis paslaugomis, lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą LPŠSF.
38. Narystė LPŠSF pasibaigia:
38.1.išstojus iš LPŠSF;
38.2.pašalinus iš LPŠSF;
38.3.LPŠSF likvidavus;
38.4.fiziniam asmeniui mirus.
38.5.likvidavus juridinį asmenį.
39. Sprendimą dėl pašalinimo iš LPŠSF priima Taryba.

40. Narys Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš LPŠSF:
40.1.jei jo veikla ir tikslai prieštarauja LPŠSF tikslams;
40.2.jei jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
40.3.jei iki kalendorinių metų kovo 1 d. be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio.
40.4.jei jis nesilaiko LPŠSF visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų; savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus norminius aktus.

41. Asmuo išstojęs arba pašalintas iš LPŠSF narių sąrašo, norėdamas vėl tapti LPŠSF nariu, privalo sumokėti stojimo ir narystės mokestį.
42. LPŠSF narių, iki kalendorinių metų kovo 1 d. be svarbių priežasčių nesumokėjusių kasmetinio nario mokesčio, sąrašą LPŠSF generalinis sekretorius pateikia Tarybai artimiausiame posėdyje. LPŠSF narių sąrašas skelbiamas LPŠSF interneto tinklalapyje.
43. Jei LPŠSF narys savo veiksmais daro neigiamą poveikį LPŠSF vardui, veiklai arba reputacijai, LPŠSF Taryba turi teisę sustabdyti minėto asmens narystę ir teises laikotarpiui iki vienerių metų. Narystės sustabdymas neatleidžia asmens nuo metinio nario mokesčio mokėjimo ir draudžia šiuo laikotarpiu dalyvauti LPŠSF ir tarptautiniuose praktinio šaudymo sporto renginiuose bei balsuoti LPŠSF visuotiniuose susirinkimuose.
V. LPŠSF ORGANAI
44. LPŠSF organai yra visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir prezidentas.
45. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis LPŠSF organas.
46. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
46.1.keisti LPŠSF įstatus;
46.2.nustatyti LPŠSF tikslus ir pagrindinius uždavinius;
46.3.nustatyti Tarybos formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti;
46.4.nustatyti stojamojo ir narių mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
46.5.steigti LPŠSF priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti LPŠSF;
46.6.rinkti LPŠSF prezidentą, viceprezidentą (regiono direktorių), rinkti revizijos komisijos narius ir juos atšaukti;
46.7.tvirtinti LPŠSF metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
46.8.nustatyti revizijos komisijos narių darbo apmokėjimo tvarką;
46.9.keisti LPŠSF buveinę.

47. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kas keturis metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 LPŠSF narių, Taryba jos priimtu sprendimu arba revizijos komisija. Už visuotinio susirinkimo sušaukimą yra atsakingas generalinis sekretorius, kuris apie šaukiamą susirinkimą narius Tarybos nustatyta tvarka privalo informuoti prieš 15 dienų iki susirinkimo.
48. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LPŠSF narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimams įstatų 46.1 ir 46.5 punktuose numatytiems klausimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime LPŠSF ar jų atstovų balsų(Fizinius asmenis liečia). IŠBRAUKTI... Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.
49. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, LPŠSF Taryba ne vėliau kaip po mėnesio sušaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
50. Tarp visuotinių susirinkimų kiekvienais metais per pirmąjį pusmetį generalinis sekretorius organizuoja LPŠSF narių balsavimą, kuriame sprendimai priimami balsuojant specialiai LPŠSF sukurtame internetiniame tinklalapyje, į kurį LPŠSF narys gali patekti su individualiu slaptažodžiu. Šiame balsavime gali būti tvirtinamas LPŠSF metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir asociacijos metinė veiklos ataskaita, kurią parengia ir pateikia prezidentas, taip pat sprendžiami kiti einamieji LPŠSF veiklos klausimai. Balsuojant internetiniame tinklalapyje negali būti priimami sprendimai dėl klausimų numatytų įstatų 46.1 - 46.6, 46.8, 46.9 punktuose (dėl jų sprendimus gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas), taip pat dėl klausimų, kurių sprendimas įstatuose priskirtas kitų LPŠSF organų kompetencijai. LPŠSF narių sprendimai, priimti balsuojant internetiniame tinklalapyje turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir LPŠSF narių susirinkime priimti sprendimai. Balsavimo internetiniame tinklalapyje tvarka nesiskiria nuo visuotinio narių susirinkimo šaukimo ir balsavimo jame tvarkos.
51. LPŠSF Taryba yra kolegialus valdymo organas, priimantis sprendimus pagal savo kompetenciją, numatytą šiuose įstatuose.
52. Tarybos nariais, prezidentu ir viceprezidentu gali būti tik LPŠSF nariai - fiziniai asmenys.
53. Tarybą renka visuotinis LPŠSF narių susirinkimas 4 metams.
54. Tarybą sudaro 9 nariai: LPŠSF prezidentas, viceprezidentas (regiono direktorius) ir nariai.
55. Išrinkta Taryba savo pirmajame posėdyje išsirenka iš savo narių generalinį sekretorių. LPŠSF prezidentas yra Tarybos pirmininkas.
56. Tarybos posėdžiai paprastai rengiami kas du mėnesius, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Tarybos posėdžiai gali būti rengiami telekomunikacinėmis priemonėmis.
57. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jam nesant - generalinis sekretorius arba kitas Tarybos narys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas. Jei prezidentas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

58. LPŠSF Taryba:
58.1. nustato LPŠSF organizacinės ir finansinės veiklos kryptis;
58.2.sprendžia priėmimo į LPŠSF narius, jų išstojimo, pašalinimo ir laikino narystės LPŠSF sustabdymo klausimus;
58.3.sudaro komisijas, institutus ir kitus organus būtinus LPŠSF veiklai vykdyti;
58.4.svarsto visus LPŠSF veikloje iškilusius klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo kompetencijai;
58.5.atskiru sprendimu nustato dokumentų pateikimo LPŠSF nariams tvarką ir atsakingus už tinkamą informacijos pateikimą asmenis;
59. LPŠSF prezidentas (vienasmenis valdymo organas):
59.1.vadovauja LPŠSF ir ją atstovauja;
59.2.LPŠSF vardu sudaro sandorius;
59.3.skiria ir atleidžia iš darbo Tarybos pritarimu vyriausiąjį finansininką (buhalterį), kitus darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.
60. LPŠSF viceprezidentas (regiono direktorius):
60.1.prezidento suteiktų įgaliojimų ribose atstovauja LPŠSF santykiuose su Tarptautine praktinio šaudymo sporto konfederacija;
60.2.kontroliuoja, kad visos praktinio šaudymo sporto varžybos būtų vykdomos, laikantis Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos Konstitucijos ir varžybų organizavimo taisyklių;
60.3.sankcionuoja oficialių praktinio šaudymo sporto varžybų vykdymą Lietuvoje.
60.4.federacijos prezidento komandiruočių, atostogų, ligos ir kitais nebuvimo atvejais, vykdo federacijos prezidento pareigas ir funkcijas.
61. LPŠSF kasdienę veiklą organizuoja ir vykdo generalinis sekretorius.

62. Generalinis sekretorius, be kitų šiuose įstatuose numatytų teisių:
62.1.tvarko LPŠSF narių sąrašą;
62.2.prezidento suteiktų įgaliojimų ribose atstovauja LPŠSF kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
62.3.organizuoja LPŠSF raštvedybą;
62.4.ruošia LPŠSF raštus;
62.5.saugo LPŠSF antspaudą ir tvirtina juo dokumentus;
62.6.bendrauja su žiniasklaida.
63. Revizijos komisija susideda iš jos pirmininko ir dviejų narių.
64. Revizijos komisijos narius renka visuotinis narių susirinkimas keturiems metams.
65. Išrinkta revizijos komisija savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininką.
66. Revizijos komisija atsiskaito visuotiniame narių susirinkime.
67. LPŠSF privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizijos komisija. Jos komisijos nariu negali būti LPŠSF Tarybos narys.
68. Revizijos komisija kontroliuoja LPŠSF finansinę veiklą. Ji privalo:
68.1.tikrinti LPŠSF metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
68.2.visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti LPŠSF finansinius buhalterinius patikrinimus;
68.3.artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;68.4.visuotiniame narių susirinkime pateikti LPŠSF finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
69. Prezidentas privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
VI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
70. Pranešimai apie šaukiamus LPŠSF visuotinius narių susirinkimus skelbiami LPŠSF internetiniame tinklapyje www.ipsc.lt ir dienraštyje “Lietuvos rytas”prieš 15 dienų iki Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam nariui Praktinio šaudymo sporto federacijos generalinis sekretorius arba prezidentas arba jų įgaliotas asmuo praneša elektroniniu paštu, nurodydamas susirinkimo datą, vietą bei jo darbotvarkę. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. LPŠSF visuotinio narių susirinkimo. LPŠSF nariai gali būti papildomai informuojami registruotu laišku ar ei. paštu.
71. Pranešimai apie šaukiamus LPŠSF tarybos posėdžius skelbiami LPŠSF internetiniame tinklapyje. LPŠSF Tarybos nariai prieš 5 (penkias) dienas iki LPŠSF Tarybos posėdžio informuojami el. paštu arba telefonu.
72. Kiti LPŠSF pranešimai ir informacija skelbiami LPŠSF internetiniame tinklapyje arba el. paštu.
73. Jeigu LPŠSF narys negali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jis gali balsuoti elektroniniu paštu, pareikšdamas savo nuomonę kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimas elektroniniu paštu prilyginamas tinkamam dalyvavimui visuotiniame narių susirinkime, jeigu atsiųstas LPŠSF prezidentui arba generaliniam sekretoriui iki visuotinio narių susirinkimo pabaigos.
VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS IR KITIEMS ASMENIMS TVARKA
73. LPŠSF nariui raštu pareikalavus, LPŠSF generalinis sekretorius ne vėliau kaip per 7 (30 kalendorinių dienų) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: LPŠSF įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, LPŠSF veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, jeigu tokios yra parengtos, visuotinių narių susirinkimų protokolų, LPŠSF narių sąrašų, kitų LPŠSF dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. LPŠSF dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai LPŠSF buveinėje.
74. Su praėjusių finansinių metų LPŠSF veiklos ataskaita gali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, jeigu tokios yra parengtos(įrašyti) LPŠSF prezidentas privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją LPŠSF buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.
VIII.LPŠSF PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
75. LPŠSF pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama LPŠSF visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos valstybinės institucijos sprendimu.
76. Jeigu LPŠSF liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą prezidentas turi pranešti Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

77. LPŠSF veikla baigiama:
77.1.Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti LPŠSF;
77.2.Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti LPŠSF veiklą;
77.3.Teismui priėmus sprendimą nutraukti LPŠSF veiklą.
78. LPŠSF pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai.
Priedai:
Last edit: 2023-02-26 20:16 by JuSko.

Please Prisijungti or sukurti paskyrą to join the conversation.

Detaliau
2023-02-26 13:00 - 2023-02-26 13:20 #38305 nuo mygun2big4u
Sveiki kolegos, įsiterpsiu su savo siūlymu.

Keisti dvi esamų įstatų eilutes manau per didelė prabanga. Darbo, pinigų ir laiko reikės tiek pat kiek pakeisti pusę įstatų.
Manau laikas būtų įstatus patobulinti iš esmės numatant: du narystės tipus: tikrieji nariai ir Asocijuotieji nariai.
Esminis skirtumas, kad Tikrieji nariai moka didesnį mokestį, bet turi teisę balsuoti priimant sprendimus visuotiniame susirinkime, rinkti valdymo organus, patys būti renkami į valdymo organus, kitaip tariant vdalyvauja Asociacijos valdyme ir Asocacijos vykdomoje ir organizuojamoje veikloje.
Asocijuotieji, dalyvauja tik Asociacijos vykdomoje ir organizuojamokje veikloje, bet gali teikti siūlymus ir patarimus.

Didžiausia nauda, kad šaukiant visuotinį susirinikimą, nereikia kviesti visų pusės tūkstančio narių, kurių niekada nebus įmanoma sukviesti, o tik Tikruosius narius.
Taip pat reikia numatyti apie šaukimą į visuotinį susirinkimą el paštu, taip pat numatyti galimybę balsuoti dėl visuotinio susirinkimo klausimų el paštu.

Pridedu ištrauką iš Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos įstatų, iš kurių galima pasiimti gerąją praktiką. Pilna versija lgspa.lt/lt/istatai

Svarbiausius momentus paryškinau ir pabraukiau

4. ASOCIACIJOS NARIAI

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurie verčiasi gynybos ir saugumo priemonių pramonės produktų gamyba, platinimu ir paslaugų teikimu, įskaitant bet neapsiribojant gamyba, prekyba, remontu, tyrimų, bandymų, švietimo, mokslo, specialistų rengimo, tarpininko ir kitokia tiesiogiai arba netiesiogiai su krašto gynyba ir saugumu susijusia veikla. Asociacijos narių skaičius yra neribojamas, jeigu visuotinis narių susirinkimas nenuspręs kitaip.

4.2. Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

4.3. Asociacijos nariai yra tikrieji ir asocijuotieji.

4.4. Tikrieji Asociacijos nariai yra bet kuris Lietuvos Respublikos juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kurio veikla susijusi su gynybos ir saugumo pramonės sektoriumi bei asmenys, kuriems toks statusas suteikiamas Įstatų nustatyta tvarka.

4.5. Asocijuotieji Asociacijos nariai yra juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, laisvanoriškai pasirinkę tokį narystės statusą. Užsienio valstybių juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys gali būti tik asocijuotaisiais nariais. Asocijuotasis narys į Asociaciją priimamas Įstatų nustatyta tvarka.

4.6. Asocijuotas narys, pretenduojantis tapti tikruoju nariu, turi atitikti visus žemiau nurodytus kriterijus, atitikti tikrajam nariui keliamus reikalavimus, pateikti prašymą tapti tikruoju nariu Valdybai. Tikrajam nariui keliami kriterijai:

4.6.1. narys turi būti sumokėjęs stojamąjį tikrojo nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;

4.6.2. narys turi aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje – Asociacijos organizuojamose priemonėse, remti Asociacijos veiklą lėšomis, darbais, ar įnešti kitokį svarų indėlį į Asociacijos ar Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės vystymąsi.

4.7. Pretendentas į Asociacijos narius raštu arba elektroniniu paštu pateikia Asociacijos vadovui nustatytos formos prašymą priimti į Asociacijos narius bei reikalingus lydinčiuosius dokumentus. Asociacijos vadovas, patikrinęs ir nustatęs, kad pretendentas į Asociacijos narius atitinka Asociacijos įstatų įtvirtintus reikalavimus, įtraukia naujo nario priėmimo klausimą į artimiausio Valdybos susirinkimo darbotvarkę. Pretendentas į Asociacijos narius priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

4.8. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą į Asociaciją įsigaliojimo diena. Valdybos sprendimas dalyje dėl asmens priėmimo į Asociacijos narius įsigalioja asmeniui sumokėjus stojamąjį mokestį ir nario mokestį, jei pačiame Valdybos sprendime nenustatyta kitaip.

4.9. Asociacijos valdybai priėmus arba atsisakius priimti pretendentą į narius, jam per 7 dienas raštu pranešama apie Valdybos priimtą sprendimą. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Asociacijoje sudaromi atskiri Tikrųjų narių ir Asocijuotų narių sąrašai. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

4.10. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

a) išstojus iš Asociacijos;

b) pašalinus iš Asociacijos;

c) Asociaciją likvidavus;

4.11. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Pareiškimą dėl išstojimo iš Asociacijos narys pateikia Asociacijos vadovui raštu arba elektroniniu paštu ir jis laikomas išstojusiu iš Asociacijos, nuo prašymo pateikimo vadovui momento arba nuo prašyme nurodytos išstojimo datos. Iki prašymo dėl išstojimo pateikimo Asociacijos vadovui išstojantis Asociacijos narys privalo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus Asociacijai, grąžinti Asociacijai jos turtą ir simboliką.

4.12. Tikrieji ir asocijuotieji nariai, išstoję iš Asociacijos, vėliau dar kartą į ją įstoti gali bendrais priėmimo į Asociaciją pagrindais.

4.13. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už šių įstatų pažeidimus bei Asociacijos verslo etikos principų nesilaikymą. Asociacijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu vykdo priešingą Asociacijos tikslams veiklą, kenkia Asociacijos ar jos narių interesams arba jeigu laiku nemoka nustatytų nario mokesčių ir po raštiško elektroniniu paštu atsiųsto Asociacijos vadovo priminimo nesumoka per dešimt (10) kalendorinių dienų. Asociacijos narys pašalinamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

4.14. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai sustabdyta atskiru Valdybos sprendimu. Pagrindas tokiai procedūrai gali būti: narys nesilaiko nario etikos principų, užsiima veikla, dėl kurių įtakojami kitų narių veiklos interesai, prieš tokį narį pradedamas ikiteisminis tyrimas, inicijuotas teisminis procesas, valstybinės valdžios institucijų sprendimais atimamos verslo licencijos ar kitaip apribojama jo veikla, nemoka valstybei nustatytų mokesčių. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai sustabdyta ne ilgiau nei vieneriems metams arba ne ilgiau kai išnyks aplinkybė sąlygojusi suspendavimo procedūrą. Jiems praėjus turi būti svarstomas klausimas dėl narystės nutraukimo Asociacijoje arba narystės tęstinumo.

4.15. Asociacijos tikrajam nariui draudžiama dviguba narystė, jei jis lygiagrečiai priklauso ir dalyvauja analogiškose, pagal veiklos pobūdį, tikslus bei funkcijas, nacionalinėse asocijuotose organizacijose ir (arba) dalyvauja jų valdymo organuose. Tokį pasirinkimą priėmusio Asociacijos nario tolimesnė narystė turi būti svarstoma Asociacijos valdyboje, kur gali būti sprendžiamas klausimas dėl tokio nario šalinamo iš Asociacijos. Sprendimą dėl pašalinimo pagrindo aplinkybių ir narystės nutraukimo priima Asociacijos valdyba savo sprendimu.

4.16. Asociacijos nariai (tikrieji ir asocijuotieji) turi tokias teises:

a) dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;


b) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

c) Įstatų nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

d) išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

e) prašyti Asociacijos suteikti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, o prireikus, ir pagalbą;

f) teikti pasiūlymus ir paklausimus dėl Asociacijos veiklos;

g) kitas teisės aktuose nustatytas teises.

4.17. Tikrieji Asociacijos nariai taip pat turi teisę balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, dalyvauti Asociacijos valdymo organų rinkimuose bei būti į juos išrinkti.

4.18 Asocijuotieji Asociacijos nariai visuotiniuose narių susirinkimuose turi teisę dalyvauti patariamojo balso teise.


4.19. Visi Asociacijos nariai privalo :

a) laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organų sprendimus;

b) aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje;

c) ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis yra keičiamas – nuo Susirinkimo, priėmusio sprendimą, pakeisti nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, dienos, sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius;

d) pasikeitus kontaktiniams duomenims (elektroninio pašto adresui, buveinės ar korespondencijos teikimo adresui ir pan.) nedelsiant informuoti Asociacijos vadovą;

e) laikytis Asociacijos verslo etikos principų;

f) saugoti Asociacijos nario garbę, nežeminti Asociacijos autoriteto;

g) teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

5. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas; kolegialus Asociacijos organas yra valdyba; vienasmenis – Direktorius. Asociacijos Prezidentas – vienasmenis ne valdymo organas.

5.3. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai bei interesais. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams ir uždaviniams.

6. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS :

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1. keičia Asociacijos įstatus;

6.1.2. renka ir atšaukia Valdybos narius;

6.1.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.1.4. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.1.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.1.6. nustato Asociacijos narių skaičių;

6.1.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai;

6.1.8. priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines organizacijas;

6.1.9. iš Valdybos pasiūlytų kandidatų renka Asociacijos Prezidentą.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia Asociacijos vadovas. Reikalaujant ne mažiau kaip pusei (1/2) tikrųjų Asociacijos narių, šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

6.4. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam nariui Asociacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo praneša elektroniniu paštu, nurodydamas susirinkimo datą, vietą bei jo darbotvarkę. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi tikrieji Asociacijos nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka. De jure visuotinio narių susirinkimui pirmininkauja – Asociacijos valdybos pirmininkas, sekretoriauja – Asociacijos vadovas. Jiems dėl pateisinamų priežasčių negalint dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu išrenka ir tvirtina pirmininkaujantį ir sekretoriaujantį susirinkimui. Susirinkimo metu priimti sprendimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

6.5. Vienas visuotiniame narių susirinkime balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru, o susirinkimui nutarus - slaptu balsavimu paprasta susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos Valdybos pirmininko balsas. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau pusė (1/2) tikrųjų Asociacijos narių. Jeigu tikrasis Asociacijos narys negali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jis gali balsuoti elektroniniu paštu, pareikšdamas savo nuomonę kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimas elektroniniu paštu prilyginamas tinkamam dalyvavimui visuotiniame narių susirinkime, jeigu atsiųstas Asociacijos vadovui iki visuotinio narių susirinkimo pabaigos.

6.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo susirinkimo posėdžio turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo tikrųjų Asociacijos narių.

6.7. Asociacijos nariams - juridiniams asmenims - atstovauja jų vadovai arba vadovų įgalioti asmenys. Asociacijos nario – juridinio asmens - vadovo įgaliotu asmeniu gali būti tiktai to juridinio asmens darbuotojas, dalyvis ar kolegialaus (jeigu sudarytas) valdymo organo narys. Visuotiniame narių susirinkime vienam asociacijos nariui atstovauja vienas asmuo.
Last edit: 2023-02-26 13:20 by mygun2big4u.

Please Prisijungti or sukurti paskyrą to join the conversation.

Detaliau
2023-02-24 23:09 - 2023-02-26 12:44 #38304 nuo Vitalka
Įkeliu failą su įstatu pakeitimais/papildymais susipažinti.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Priedai:
Last edit: 2023-02-26 12:44 by mygun2big4u.

Please Prisijungti or sukurti paskyrą to join the conversation.

  • Not Allowed: to create new topic.
  • Not Allowed: to reply.
  • Not Allowed: to edit your message.